Tukes hittade brister i tjälisolering

Tukes 12.10.2017 9.00
Pressmeddelande

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i tryckhållfastheten och värmeledningsförmågan hos tjälisoleringen. Isoleringsmaterialen testades som en del av det omfattande testningsprogrammet för byggprodukter. Tukes har meddelat bristerna till tillverkarna och följer med avhjälpandet av dem.

 Till testen valdes olika isoleringsmaterial både från inhemska och från utländska tillverkare. Tukes lät testa EPS-isolering* från fyra tillverkare och XPS-isolering* från tre olika tillverkare hos VTT Expert Services Oy. De testade produkterna införskaffades i järnvaruaffärer runt om i Finland. I testen undersöktes värmeledningsförmåga, tryckhållfasthet och vattenabsorption.

Hos värmeisolering beskriver värmeledningsförmåga hur materialet leder värme. En lägre värmeledningskoefficient betyder att värmeisoleringen leder mindre värme.

Tryckhållfastheten är en viktig egenskap för tjälisoleringen, eftersom den utsätts för tryck från jorden. Värmeisoleringen ska hålla under hela konstruktionens livscykel och tryckhållfastheten får inte heller minska nämnvärt.

Isoleringsmaterialets vattenabsorption, det vill säga den mängd vatten som isoleringen suger i sig, försämrar dess isoleringsförmåga.

Brister i värmeledningsförmågan och tryckhållfastheten hos EPS-isolering.

Vid testningen fastställdes värmeledningsförmåga, tryckhållfasthet och vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten.

En tillverkares produkter motsvarade inte den prestandanivå som tillverkaren meddelat på värmeledningsförmågan och tryckhållfastheten. Hos en annan tillverkares produkter var prestandanivåerna på tryckhållfastheten och vattenabsorptionen inte tillräckliga och en tillverkares produkter uppnådde inte den prestandanivå som tillverkaren hade meddelat på värmeledningsförmågan. 

Brister i tryckhållfastheten hos XPS-isolering

För XPS-isolering fastställdes frysa/tina motståndet och tryckhållfastheten. För tryckhållfastheten mättes initialtryckhållfasthet och tryckhållfasthet i vått och torrt tillstånd.

Hos alla XPS-produkter konstaterades angrepp av frysning/upptining till följd av vattenabsorption vara under en procent av sin volym. En absorption på under en procent kan anses vara ett bra resultat.

En tillverkares produkter uppfyllde inte till någon del prestandakravet som tillverkaren meddelat på tryckhållfastheten.

Tukes har fått redogörelser om bakgrundsorsakerna till avvikelserna av tillverkarna och orsakerna var till exempel störningar i tillverkningsprocessen. Störningarna har orsakat kvalitetsavvikelser. Tillverkarna har meddelat att de kommer att vidta åtgärder för att avhjälpa de brister som upptäckts i isoleringsmaterialen.

Tukes fortsatta åtgärder

Genom att följa upp resultaten från kvalitetskontrollen av tillverkningsprocesserna samt genomföra nya test i år och nästa år säkerställer Tukes resultaten av åtgärderna. Utifrån uppföljningen och testningen fattar Tukes beslut om fortsatta åtgärder.

Ytterligare information:

Gruppchef Kurt Kokko tfn 029 5052 128, [email protected]

Testningen av isoleringsmaterial är en del av det omfattande testningsprogrammet för byggmaterial som startade i slutet av 2016 och avslutas i slutet av 2017.  Syftet är att ta fram en lägesbild av byggprodukters allmänna kvalitet och överensstämmelse med kraven. Med hjälp av resultaten utvecklas tillsynen av byggprodukter så att den är så effektiv och verkningsfull som möjligt.

Termer:

*EPS= expanded polystytrene = fabrikstillverkade produkter i expanderad polystyren

*XPS= extruded polystyrene foam = fabrikstillverkade produkter i extruderad polystyren