Hoppa till innehåll

Tukes meddelar försäljningsförbud för två elkablar 

Mediatiedote
Utgivningsdatum 26.1.2021 9.28 | Publicerad på svenska 26.1.2021 kl. 9.55
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har meddelat ett försäljningsförbud för två elkablar som inte överensstämmer med krav. CE-märkta kablars överensstämmelse med krav utreds i ett gemensamt projekt med EU:s marknadskontrollmyndigheter. 

Tukes utredde överensstämmelsen med krav för CE-märkta elkablar på den finska marknaden genom att kontrollera dokument och testa produkter vid SGS Fimko Oy:s ackrediterade testlaboratorium.  Reaktionen vid brandpåverkan testades för kablar som tillverkats av fem olika tillverkare. 

I testerna konstaterades brister i kablarnas prestandanivåer.  Det fanns även brister i produkternas CE-märkningar och prestandadeklarationer. Två av fem produkter som testades uppfyllde inte den i prestandadeklarationen angivna klassen avseende värme- och rökutveckling och brinnande droppar.

Utifrån testresultaten meddelade Tukes försäljningsförbud för två produkter: 

Tillverkare: TELE-FONIKA Kable S.A
Produkt: FLAMEBLOCKER EXQ Light EVO 5G1,5 500V
Tillverkningsdatum: 2.2.2020
Angiven reaktion under brandpåverkan: B2ca-s1a,d0,a1
Testad reaktion under brandpåverkan: Dca-s2,d2,a1

Tillverkare: TTkabeli d.o.o.
Produkt: EXQ-Light Pro Cca 3G1,5
Tillverkningsdatum: 2.10.2019
Angiven reaktion under brandpåverkan: Cca-s1,d1,a1
Testad reaktion under brandpåverkan: Dca-s2,d2,a1

Distributörer som för ut dessa kablar på den finska marknaden har på eget initiativ dragit till baka produkterna och tillverkarna har meddelat att avsaknaden av överensstämmelse endast gäller de partier som tillverkats under dagarna i fråga. Närmare uppgifter finns i Tukes marknadsövervakningsregister (på finska).

–  Om distributörerna har som avsikt att senare sälja eller på annat sätt överlåta sådana versioner av produkten vars överenstämmelse med krav har säkerställts, ska de nya produkterna ha andra identifieringsuppgifter än de produkter som Tukes beslut gäller. Olika identifieringsuppgifter säkerställer produktens spårbarhet. En ny prestandadeklaration ska även utarbetas för den nya produkten, säger Mikko Tapiola, överinspektör vid Tukes. 

CE-märkning av kablar

Byggprodukter som omfattas av tillämpningsområdet för harmoniserade standarder ska CE-märkas enligt förordningen om byggprodukter (EU) nr 305/2011. Den harmoniserade standarden EN 50575:2014+A1:2016 som omfattas av förordningen om byggprodukter hänvisar till CE-märkning av kablar som används vid byggnadsverk. Övergångstiden för standarden i fråga upphörde den 1 juli 2017. Kablar som tillverkas efter detta datum ska CE-märkas.

–    Då hänsyn tas till att det är fråga om en relativt ny standard och att kablarna dessutom är de enda produkterna inom elbranschen som omfattas av förordningen om byggprodukter, är det förståeligt att det fortfarande finns ovisshet om CE-märkningar. Tukes samarbete med tillverkare och distributörer fungerade dock väl under projektet och iakttagna brister åtgärdades snabbt. Marknadskontrollen av kablar genomförs riskbaserat även i fortsättningen, berättar Tapiola.

Tukes tillsynsprojekt ingår i EU:s marknadskontrollmyndigheters gemensamma projekt. I det gemensamma projektet deltar sju länder: Finland, Sverige, Norge, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Italien. I projektet utövas tillsyn över överensstämmelsen med krav för CE-märkta elkablar genom att kontrollera dokument och testa produkter. Varje land har valt de produkter som kontrolleras från sin egen marknad. Det gemensamma projektet färdigställs under 2021 och det informeras senare om projektets slutliga resultat. 

Ytterligare information: Överinspektör Mikko Tapiola, tfn 029 5052 085
e-postadresser har formatet: [email protected]