Tukes återkallar tillståndet för Rovral 75 WG -preparatet

Tukes 23.1.2018 13.00
Pressmeddelande

Tukes återkallar tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Försäljning och distribution av preparatet upphör 5.3.2018. Användning av preparatet och destruering av kvarvarande lager är tillåten fram till 5.6.2018. Då avlägsnar Tukes preparatet ur växtskyddsmedelsregistret.

Beslutet grundas på en riskbedömning av det verksamma ämnet iprodion som har genomförts av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA och det förbud mot användning inom EU som baseras på denna. EU-kommissionen förutsätter att medlemsländerna avlägsnar preparat från marknaden senast enligt de ovannämnda övergångstiderna.

EFSA:s slutsats är att iprodion ska klassificeras som cancerframkallande ämne (kategori 1B) samt som reproduktionstoxiskt ämne (kategori 2). Dessutom orsakar nedbrytningsprodukten av iprodion en risk för förorening av bottenvatten. I avsaknad av information har man inte kunnat bedöma hur konsumenter exponeras för medlet genom näringsintag. Baserat på dessa risker fortsätter EU inte att godkänna det verksamma ämnet.

Rovral 75 WG-preparatet har i Finland varit godkänt för

  • bekämpning av gråmögel på jordgubbe, hallon, prydnadsväxter, växthustomat och växthusgurka
  • bekämpning av rotfruktsröta (Sclerotinia sclerotiorum), gråmögel och svartfläcksjuka (av Altenaria brassicae) på korsblommiga oljeväxter
  • bekämpning av gråmögel och Alternaria på kålväxter
  • bekämpning av vitröta och gråmögel på lök
  • bekämpning av svartröta och bladfläckar på morot
  • betning av grönsaks- och prydnadsväxters frön, blomlökar och sättpotatis.

Tukes påminner om att preparatet Rovral 75 WG inte får användas efter att övergångstiderna har löpt ut. Kvarvarande preparat ska destrueras som farligt avfall.

Mer information

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 505 2036

överinspektör Heli Anttila, tel. 029 505 2019

e-postadresserna har formatet: [email protected]