Tukes har effektiverat övervakningen av fyrverkeripjäser

Tukes 22.12.2011 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utvecklat tillsynsrutinerna för fyrverkeripjäser under 2011. I stället för att göra egna testavfyrningar har Tukes övervakare intensivare än tidigare följt importörernas testavfyrningar på ort och ställe. Företagens kvalitetskontroll har förenhetligats. Halterna av miljögifter i fyrverkeripjäser har testats i samarbete med Finlands miljöcentral.

I början av året gjorde arbets- och näringsministeriet en utredning av problem som upptäckts vid kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser och om vad som kan göras för att bättre kunna garantera att fyrverkeripjäserna på marknaden håller kvaliteten och uppfyller kraven.

På basis av utredningen har Tukes utvecklat sina tillsynsrutiner och företagens rapportering om testavfyrningar av importpartier har ändrats. Nu är det lättare att spåra orten och tidpunkten för avfyrningen i protokollen. Testavfyrningsprotokoll krävs för samtliga produkter. Vid sin produktkontroll väljer Tukes på stickprovsbasis ut testavfyrningsprotokoll för vissa importpartier och har också kontrollerat importörernas agerande genom att följa testavfyrningar på ort och ställe.

Överingenjör Timo Kukkola på Tukes påminner om att importören och tillverkaren ansvarar för att produkterna i importpartierna överensstämmer med Tukes beslut om godkännande och övriga bestämmelser. Importören ska utföra testavfyrningar av de importerade fyrverkeripjäserna.

– Tillsynsmyndighetens åtgärder är marknadskontroll som grundar sig på slumpmässigt urval. Tukes kan inte heller följa alla avfyrningar vid alla företag, utan företagen bär ansvaret för att deras egna produkter kvalitetssäkras på rätt sätt och enligt anvisningarna, säger Kukkola.

Halterna av miljögifter i fyrverkeripjäser har undersökts 

I samarbete med Finlands miljöcentral lät Tukes våren 2011 analysera fyrverkeripjäser på Försvarsmaktens Tekniska Forskningsanstalt för att ta reda på om de innehöll hexaklorbensen (HCB).

För analysen valde man ut 18 produkter ur olika importörers sortiment. Man inriktade sig på de typer av produkter där HCB tidigare har använts för att förstärka färg- och ljuseffekterna.

Vid analyserna konstaterades en fyrverkeripjäs vara helt fri från HCB. I 15 produkter var HCB-halterna så låga att de kan anses utgöra oavsiktliga spårföroreningar enligt förordningen om långlivade organiska föreningar (POP) och därför kan godtas. I två produkter var halterna så höga att de inte kan anses utgöra oavsiktliga spårföroreningar.

Höga halter av HCB påträffades i produkterna Navigation Light (liten fontän) och Tehotykistö (fyrverkeritårta med flera skott). Den förstnämnda innehöll som mest 181 ppm och den senare 274 ppm HCB. Utredningar begärdes av produktimportörerna. I sina utredningar uppgav importörerna att de sett till att årets importpartier inte innehåller HCB. I fråga om Navigation Light har man försäkrat sig om detta med hjälp av analyser. I fråga om Tehotykistö har Finlands miljöcentral ännu inte slutfört prövningen av bevisningens tillräcklighet.  

Hexaklorbensen är en långlivad organisk förening (POP) som begränsats i Stockholmskonventionen. De POP-föreningar som omfattas av konventionen är i naturen mycket långlivade giftiga föreningar som ackumuleras i näringskedjan. De sprids långa vägar från utsläppsplatsen och söker sig särskilt mot polarområdena. I EU förbjuds användning, tillverkning, import och export av HCB genom POPs-förordningen. I flera europeiska länder har i synnerhet kinesisktillverkade fyrverkeripjäser varje år dragits bort från marknaden för att de stridit mot POPs-förordningen.

I produkterna som valts ut för HCB-analys mättes också blyhalterna. Det blir förbjudet att använda bly i fyrverkeripjäser när kraven enligt EU:s pyroteknikdirektiv efter hand träder i kraft, senast efter övergångsperioden i juli 2017. Resultaten varierade från knappt tio till närmare 4000 ppm, den typiska halten låg kring 100 ppm. Detta visar att råvarorna som används vid tillverkningen av fyrverkeripjäser innehåller bly.

Mer information:

Övervakning av fyrverkeripjäser: överingenjör Timo Kukkola, Tukes, tfn 040 561 4971, [email protected]

HCB-halter: överinspektör Timo Seppälä, SYKE, tfn 0400 148 643 och överinspektör Heikki Salonen, Tukes, tfn 0400 148 642, [email protected]

Läs mer om de internationella begränsningarna av POP-föreningar på miljöförvaltningens webbplats: http://www.ymparisto.fi/POP

Halterna av HCB och bly i fyrverkeripjäser (ppm = en miljontedel = 0,0001 %):

Analyserad produkt

Högsta halt av HCB, ppm

Högsta halt av bly, ppm

Springle Parade

ej detekterat

21

Dream Lady

0,38

210

Navigation Light

181,46

22

Flash Light

0,11

17

Blue A

0,40

24

HCA 49 Bling Bling

0,37

99

Karjala 30 Shot Cake

0,26

13

Dynamite Viktoria Green to Purple

0,15

26

CE 0163-F2-0072 (pata)

0,15

91

Big Power

2,15

3700

FBI-pata

12,88

7,7

Rumputuli

0,08

88

Nitro 14

1,60

42

Galaxy

0,12

130

Royal Metallic

0,08

120

Thunder King

10,25

40

Rooman kynttilä

0,74

40

Tehotykistö

274,39

80