Tukes har låtit testa branddörrar – behov av förbättringar av isoleringsförmågan observerades i ett par stålglasbranddörrar

Mediatiedote 22.4.2020 8.09
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa de EI30-brandklassificerade trädörrar som är vanligast inom husbyggande samt stålglasdörrar. I testerna utredde man om branddörrarnas brandklass motsvarar den brandklass som tillverkaren har anmält i typgodkännandet och om kraven på brandklass uppfylls vad gäller täthet och isoleringsförmåga. Merparten av de testade branddörrarna uppfyllde brandklassernas täthetskrav. Två stålglasbranddörrar uppfyllde dock inte isoleringskraven i den anmälda brandklassen. Tukes har kontaktat tillverkarna av dessa branddörrar. Utredningsarbetet pågår.

Till testerna valde man ut sex olika tillverkares branddörrar av träkonstruktion, vilka är allmänna som lägenhetsdörrar i höghus. Dessutom valde man stålglasbranddörrar från fyra tillverkare. Dessa dörrar används oftast som sektionerande mellandörrar i exempelvis verksamhetslokaler, sjukhus, skolor och motsvarande byggnader.

Testernas genomförande

Två dörrar från respektive tillverkare testades, dvs. sammanlagt 20 dörrar. Flamtestet gjordes på båda sidorna av dörrarna.

Samtliga testade branddörrar av träkonstruktion uppfyllde kraven på täthet (E). Två tillverkares dörrar motsvarade inte den anmälda brandklassen vad gäller isolering (I), men dessa dörrar uppfyllde ändå kraven för den i Finland godkända brandklassen för byggande, dvs. EI230. De bästa testade branddörrarna klarade till och med över 50 minuter, medan minitiden enligt kraven var 30 minuter.

De stålglasbranddörrar som testades uppfyllde alla krav som ställs på täthet (E). Dörrar från två tillverkare motsvarade inte kraven på isolering (I). Tukes har begärt utredningar om dessa brister av tillverkarna.

I testerna observerade man att temperaturen steg i sparkplåten, dvs. den nedre fasta delen på de aktuella stålglasbranddörrarna, samt att dörrbladet böjdes kraftigt under branden. Därför är det synnerligen viktigt att dörrarna fästs i väggkonstruktionen och att mellanrummet mellan karmen och väggen isoleras enligt tillverkarens anvisningar, så att dörrkonstruktionen hålls tät under den tid som anmälts i brandklassen. Dörrarnas brandglas uppfyllde kraven i de använda teststandarderna och temperaturökningen stannade inom de tillåtna gränserna.

Som brandklasser för dörrarna anmälde tillverkarna EI130 eller EI230. I Finland är den vanligaste godkända brandklassen för dörrar EI2. En byggprodukts brandklassificering anger tiden i minuter som byggprodukten måste hålla i en brand mellan olika brandsektioner. För att kontrollera att sektioneringskravet uppfylls konstateras byggnadsdelars täthet (E), isoleringsförmåga (I) och bärförmåga (R) enligt delarnas test- och brandklassificeringsstandarder.

För att täthetskravet i flamtestet ska uppfyllas får det inte uppstå springor i byggnadsdelen eller mellan byggnadsdelen och den omgivande konstruktionen under testet, och flammor får inte förekomma på den motsatta sidan. Isoleringskravet konstateras genom temperaturmätningar. Temperaturerna mäts på den motsatta sidan av brandutrymmet på provstyckets yta. Branddörrars brandklassificering anges i standarden SFS-EN13501- 2.

Ändringar i godkännandeförfarandet för branddörrar infördes i fjol

För närvarande är CE-märkning för branddörrar obligatorisk för vissa dörrtyper. Sedan 1 november 2019, då övergångstiden för den harmoniserade standarden för branddörrar SFS-EN 16034 upphörde, har typgodkännandena för branddörrar inte längre gällt.

Det är nu obligatoriskt med CE-märkning för brandegenskaper enligt standarden SFS-EN 14351-1 för byggnaders entrédörrar och fönster samt för industridörrar enligt standarden SFS-EN 13241.

Standarden SFS-EN 14351-2 för innerdörrar samt standarden SFS-EN 16361 för entrédörrar har tills vidare inte publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, så de aktuella dörrtypernas brandegenskaper kan inte CE-märkas än. Dessa dörrars duglighet måste konstateras specifikt på varje byggplats.

Service och underhåll viktigt under användningstiden

För att en branddörr ska uppfylla de krav som ställs på den även efter lång användning, är det viktigt att komma ihåg att kontrollera dess skick regelbundet. Om exempelvis dörrbladet eller karmen har böjts under användningen, så att springor uppstått, uppfyller dörren inte nödvändigtvis helt den anmälda brandklassen längre. Anteckna gärna periodisk kontroll av branddörrarnas skick och funktion i fastighetens underhållsjournal. Vid eventuell montering av utrustning i efterhand, till exempel dörröga eller brevinkast, är det viktigt att säkerställa att dessa lämpar sig för en brandklassificerad dörr.

Mer information om godkännandeförfaranden för byggprodukter finns (på finska) på http://www.rakennustuoteinfo.fi/

Ytterligare information: Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741, [email protected]