Hoppa till innehåll

Tukes uppmanar till uppmärksamhet i samband med anskaffning av solenergisystem

Mediatiedote
Utgivningsdatum 27.8.2020 8.54 | Publicerad på svenska 27.8.2020 kl. 11.07
Pressmeddelande

Solenergisystem, eller solkraftstationer, har snabbt blivit allt vanligare de senaste åren. Systemens storlek varierar från omfattande system vid företag till mindre system i hem, på stugor och i fortskaffningsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått anmälningar om felaktiga och icke yrkeskunniga installationer. Tukes påminner om att solenergisystem ska installeras med beaktande av särskilda krav och installationen ska göras av en yrkeskunnig person inom elbranschen, som är förtrogen med systemen.

Tukes har fått kännedom om några allvarliga installationsfel och olaglig installationsverksamhet

Tukes har fått kännedom om fall av felaktiga och icke yrkeskunniga installationer av solenergisystem. I värsta fall har dessa installationer medfört uppenbar risk för brand. Oklarheter har också noterats i dokumentationen för installationer, såsom i protokoll över ibruktagningsbesiktningen och ritningar.

– System har installerats utan den behörighet som krävs för elarbeten, så att endast kopplingen till elnätet är utförd av en elentreprenör. Sådan verksamhet strider mot bestämmelserna, säger Tukes överinspektör Esko Iivonen.

– När ett solenergisystem ska kopplas till elnätet behövs en elentreprenör som ser till att systemet installeras på rätt sätt och att en ibruktagningsbesiktning görs för att garantera säkerheten, påminner Iivonen.

Ny teknik väcker frågor

Tukes har fått många frågor om installationer av solenergisystem från både yrkeskunniga inom elbranschen och konsumenter. Frågorna gäller ofta rätten att utföra elinstallationer, tekniska krav angående systemen och vad konsumenterna ska beakta när de planerar att skaffa solpaneler.  På Tukes webbplats  finns samlad information om rätten att installera solpaneler och vilka tekniska krav som gäller installationen.

Olika system – olika krav  

Solenergisystemen kan delas in i två grupper: så kallade offgrid-system som är fristående samt system som fungerar parallellt med distributionsnätet.

Fristående system installeras i bland annat sommarstugor och byggnader som saknar elanslutning. Dessa system installeras i allmänhet som 12V/24V DC-system och kräver då ingen separat rätt att utföra elarbeten. Tillräcklig grundläggande kunskap och förmåga att följa installationsanvisningarna behövs ändå alltid. Det är installatören som har ansvar för att genomförandet görs säkert.  För konsumenten är det säkrast att skaffa en färdig paketlösning, där systemtillverkaren har valt säkra och kompatibla komponenter.

Ett system som fungerar parallellt med elnätet, såsom ett solenergisystem som kopplas till elnätet i en bostads- eller lantbruksfastighet, är en installation där installatören bör har rätt att utföra elarbeten. Installatörens rätt att utföra elarbeten kan kontrolleras i Tukes register.

För att koppla ett solenergisystem till distributionsnätet krävs tillstånd av det regionala distributionsnätsbolaget.

Anlita en yrkeskunnig installatör och se till att du får ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen!

 En ibruktagningsbesiktning av solenergisystemen ska alltid göras innan de tas i bruk och överlåts. Protokollet som görs upp över besiktningen ska lämnas till innehavaren av elinstallationerna. Protokollet över ibruktagningsbesiktningen är entreprenörens skriftliga försäkran om att systemet i sin helhet har installerats i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.  I protokollet över ibruktagningsbesiktningen ska ingå mät och testresultat samt uppgifter om den ansvarige elentreprenören som är upptagen i Tukes register, samt om ansvarspersonen, det vill säga ledaren för elarbetena.

Samma risker med solenergisystem som med andra elsystem

Det finns relativt lite information om elektriska skador som orsakats av solenergisystem. När systemen blir vanligare är det ändå viktigt att fästa fortsatt uppmärksamhet vid säkerheten. Den information som finns om brandorsaker och brandfarliga fel som uppdagats gäller fel i kablar och kopplingar samt bränder i systemets batterier. Vanliga brandorsaker är fel i systemen till följd av en mekanisk skada, skador som orsakats av fåglar och gnagare samt slarvigt eller egenhändigt gjorda installationer och brist på uppföljning.

Länk till webbplatsen

Mer information: överinspektör Esko Iivonen, tfn 029 5052 004, e-postadresser har formatet [email protected]

Elanläggningar, elinstallationer och elarbeten Elektricitet