Undantagstillstånd från Tukes att beta våroljeväxtfrön

4.12.2019 13.55
Nyhet

Det är tillåtet att använda växtskyddsmedlet Buteo Start FS 480 för industriell betning av vårraps- och rybsfrön under växtsäsongen 2020. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för preparatet Buteo Start FS 480 för förhindrande av förstörelse av loppor på våroljeväxter. Loppor orsakar allvarlig förstörelse i frönas gronings- och plantsättningsskede, och det finns inga andra alternativ tillgängliga för att bekämpa dem. Det verksamma ämnet i Buteo Start FS 480, flupyradifuron, är ett nytt verksamt ämne i EU.

EU:s medlemsländer kan bevilja undantagstillstånd för användning av preparat i högst 120 dygn, om växtskadegörarna inte kan kontrolleras med andra rimliga metoder. I Finland baseras den största delen av oljeväxtodlingen på vårsådda raps- och rybssorter på grund av våra nordliga förhållanden, och dessa arter är betydligt mer utsatta för förstörelse av loppor än höstsådda sorter.

Odlingen av vårsådda oljeväxter i finska förhållanden utan någon effektiv metod att bekämpa loppor direkt i samband med sådden är en stor risk. Utan betning kan fröets utveckling till plantstadierna bli mycket bristfällig, vilket gör att skördenivån blir låg, fröets kvalitet blir lidande, mängden ogräs ökar och oljeväxtindustrin inte får någon användningsduglig råvara för att producera växtoljor.

Ersätter förbjudna neonikotinoider

Finland har gjort en riskbedömning av Buteo Start FS 480 för EU, som omfattar preparatets fysikaliska och kemiska egenskaper, hälso- och miljörisker samt biologiska effekt.

Preparatet kunde i detta skede inte godkännas för allmänt bruk, eftersom riskerna för fröätande däggdjur och fåglar enligt försiktighetsprincipen inte var godtagbara och det behövs mer information om riskerna på våroljeväxtodlingar. Ett tillfälligt undantagstillstånd för begränsad användning kunde dock beviljas för Buteo Start 480, då preparatet ersätter neonikotinoider, som är förbjudna i EU, och preparatet inte har liknande skadliga effekter på pollinerare som neonikotinoider.  Undantagstillståndet är en förutsättning för inhemsk odling av oljeväxter samt möjliggör produktion av växtoljor och tillgänglighet av proteinfoder.

Mer information:

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092

direktör Tiina Putkonen, tfn 029 5052 959

e-postadresser i formen: [email protected]

Neonikotinoider ersätts i växtskyddet av oljeväxter (Meddelande 3.12.2018)