Tukes gav undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider

Tukes 12.12.2014 9.33
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av medlen Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön våren 2015. Medlens verksamma ämnen är neonikotinoider, vilkas användning Europeiska kommissionen har förbjudit temporärt som eventuellt skadliga för bin. Grunden för undantagstillståndet är att det inte finns några ersättande betmedel eller andra effektiva metoder för bekämpning av jordloppor på våroljeväxter. Sådden får inte göras med pneumatiska såningsmaskiner.

Europeiska kommissionen förbjöd våren 2013 användningen av preparat som innehåller neonikotinoiderna imidakloprid, tiametoxam och klotianid och utsäde som behandlats med dem på grödor som är lockande för bin eftersom de verksamma ämnena misstänktes orsaka bidöd. Bland odlingsväxterna betraktas bl.a. rybs och raps som grödor som är lockande för bin.

Avena Nordic Grain Oy ansökte om undantagstillstånd för två preparat som innehåller neonikotinoider hos Tukes. Undantagstillstånd beviljades för betning av utsäde våren 2015, eftersom det inte finns ersättande betmedel eller andra effektiva metoder för bekämpning av jordloppor. EU:s medlemsländer får bevilja undantagstillstånd i nödfall för högst 120 dygn, om bekämpning inte kan utföras med andra rimliga medel.

På grund av Finlands nordliga läge utgörs merparten av vår oljeväxtodling av sorter som sås på våren. Våroljeväxterna är mer utsatta för angrepp av jordloppor än de slag som sås på hösten, och utan betning utvecklas i värsta fall endast en liten del av utsädet till plantstadiet. Odling av oljeväxter utan betning kunde öka besprutningen med växtskyddsmedel efter sådden, och detta skulle ändå inte rädda ett redan skadat plantväxtbestånd. Dessutom är de syntetiska pyretroider som används i stället för betning mycket giftiga för pollinerare, andra leddjur och vattenorganismer.

– Oljeväxterna är utomordentligt väl lämpade för växelbruk vid spannmålsodling och de förebygger behovet av växtskyddsmedel. Oljeväxtodlingsbranschen skulle minska kraftigt eller kanske upphöra helt utan ett effektivt medel för bekämpning av jordloppor. Om odlingen upphörde skulle det leda till ansenliga svårigheter för produktionen av inhemska vegetabiliska oljor och till minskad proteinsjälvförsörjning i Finland, säger gruppchef Kaija Kallio-Mannila.

Finlands Biodlares Förbund FBF rf (SML ry) har behandlat ärendet och motsätter sig inte undantagstillståndet under förutsättning att sådden görs med andra än pneumatiska såningsmaskiner.

Faran för bin undersöks

Orsaken till användningsbegränsningen av neonikotinoider är att de misstänks vara skadliga för bin. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA bedömer i sin rapport 2013 att riskbedömningen kräver mera forskning. Kommissionen ska granska begränsningen på nytt våren 2015, när nya forskningsdata finns tillgängliga. Väntan på kommissionens nya ställningstagande var en orsak för Tukes att bevilja det temporära tillståndet.

År 2013 startade Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira ett tvåårigt projekt som undersöker vilka effekter neonikotinoider som används vid betning och besprutning av oljeväxter har på bin. Enligt mellanrapporten som publicerades i september 2014 utsätts pollinerande insekter för halter som ligger nära riskgränserna. Man upptäckte ändå inte att neonikotinoiderna skulle ha påverkat bisamhällenas övervintring.

– Vi måste se allvarligt på neonikotinoidernas effekter på pollinerande insekter både med tanke på ekosystemet och på grund av de skador som jordbruket kan orsakas. För närvarande kan de skador som jordloppor orsakar ändå inte bekämpas med andra metoder. Man borde snabbt finna hållbara växtskyddsmetoder för betning av oljeväxter, säger Kaija Kallio-Mannila. 

Mer information:

Gruppchef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

Direktör Esa Nikunen, tfn 029 5052 107

[email protected]