Inga anmärkningsvärda brister upptäcktes på fönster som Tukes lät testa – kvaliteten har blivit bättre

25.5.2018 11.10
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa fönster med trä- och aluminiumram som mest allmänt används vid husbygge. Vid testerna undersökte man bl.a. fönstrens vädertålighet. Baserat på testerna kunde man konstatera att fönstrens kvalitet har utvecklats i positiv riktning under de senaste 10 åren.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa fönster med trä- och aluminiumram som mest allmänt används vid husbygge. Vid testerna undersökte man bl.a. fönstrens vädertålighet. Baserat på testerna kunde man konstatera att fönstrens kvalitet har utvecklats i positiv riktning under de senaste 10 åren.

Till testerna valde man ut 15 fönster från tio olika tillverkare. Av de testade fönstren var 13 st. tvåbågiga MSEA trä-/aluminiumfönster och två enbågiga PVC-fönster försedda med 3K-isolerglaselement. De testade fönstrens storlek var 1,2 x 1,2 m. Fönstren var tillverkade i Finland och i andra länder i Europa. Provobjekten anskaffades från tillverkare, järnaffärer och nätbutiker. Alla testade fönster var CE-märkta.

Syftet med testerna var att klarlägga om fönstren uppfyller de värden som har angetts för dem i prestandadeklarationerna samt standardens riktgivande minimirekommendationer (bilagans tabell 1). Det som testades var fönstrens vädertålighetsegenskaper, såsom lufttäthet, regntäthet och motståndskraft mot vindtryck. Dessutom fastställdes fönstrens luftljudsisolering och isolerglaselementens gastäthet. Någon mätning av fönstrens U-värde gjordes inte. U-värdet, dvs. värmegenomgångskoefficienten, beskriver värmeisoleringsförmågan hos en byggnads olika byggnadsdelar.

Baserat på testerna uppnådde fönstren den bästa klassen E1200 vid testerna av regntäthet, med undantag av två fönster som uppnådde klass E900. Regntäthetsklassen anger det vindtryck som fönstret tål utan läckage. Vid testerna uppfyllde två fönster inte det riktgivande konstruktionsvärdet A450 för regntäthet för fönster avsedda för småhus.

Baserat på vindtryckstestet duger alla de testade fönstren för konventionellt byggande. Vid testning av lufttäthet uppnådde alla fönster den bästa lufttäthetsklassen.

Vid mätning av ljudisoleringsegenskaperna uppfyllde samtliga fönster de decibelvärden som hade angetts för dem i prestandadeklarationerna. De testade fönstrens luftljudsisoleringstal (Rw) varierade mellan 43 och 49 dB, och luftljudsisoleringstalet för trafikbuller (Rw+Ctr) låg i intervallet 37–40 dB. Ljudisoleringen mättes också efter tejpning av fönstrens ytterbåge. Då blev ljudisoleringsvärdena 0–2 dB bättre.

Mätresultaten för isolerglaselementens gastäthet för argon fördelades jämnt i intervallet ca 92–96 %, vilket är ett bra resultat. Mätresultatet ca 89 % erhölls för ett fönster. I allmänhet blir det någon procent luft kvar vid fyllning med isolergas, och därför uppnår man ofta inte ända upp till 100 % fyllnadsgrad.

Med undantag av två av de testade fönstren uppfyllde samtliga fönster de i tabell 1 presenterade riktgivande minimirekommendationerna för fönster till mer krävande byggnadstyper. Tillsammans med berörda tillverkare kommer Tukes att gå igenom de brister som avser värden som har angetts i prestandadeklarationer och de avvikande resultat som man erhöll vid testerna.

– Resultaten av fönstertestet överraskade positivt, om man jämför med resultaten från de tester som TM Rakennusmaailma lät genomföra åren 2006 och 2009. Fönstertillverkarna har tagit ett tydligt kvalitetskliv framåt från de tidpunkterna, berättar överinspektör Petri Kulmala från Tukes.

Testningen som Tukes har låtit genomföra är en del av ett omfattande testningsprogram för byggprodukter, som startades i slutet av år 2016. Syftet är att ta fram en lägesbild av byggprodukters allmänna kvalitet och överensstämmelse med kraven. Med hjälp av resultaten utvecklas övervakningen av byggprodukter för att vara så effektiv och verkningsfull som möjligt. 

Mer information om förfarandet för godkännande av byggprodukter finns på http://www.rakennustuoteinfo.fi/.

Mer information: Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741, [email protected]

Bilaga: Vilka egenskaper kräver man av fönster?

När det gäller fönster som fästs i byggnadens ytterskal finns den harmoniserade standarden EN 14351-1:2006 + A1:2010, enligt vilken produkter ska CE-märkas. Standarden täcker inte fönstrens brandegenskaper.

Kravnivån på fönstrens funktionsrelaterade egenskaper anges i allmänhet i planer och avtalsdokument. Med tester enligt standarden påvisas fönstrets funktionsrelaterade egenskaper, dvs. prestanda.

I standarden presenteras krav på vädertålighetsegenskaperna, såsom lufttäthet, regntäthet och motståndskraft mot vindtryck. Dessutom presenteras i standarden hur man fastställer fönstrens luftljudsisoleringsförmåga och värmeegenskaper (U-värdet). För dessa klasser finns riktgivande konstruktionsvärden angivna i standarden.

Beroende på byggnadstypen är fönstrens yta i en vanlig situation cirka 15–25 % av ytan hos byggnadens yttervägg, och därför har fönstrens ljud- och värmeisoleringsegenskaper stor betydelse för byggnadens användningskomfort och energiförbrukning. Vid byggverksamhet kan ljudisoleringskraven presenteras som bullerintervaller i planbestämmelserna, eller exempelvis i de entreprenaddokument som hör till ett byggnadsprojekt, om det finns särskilda ljudisoleringskrav för de lokaler som ska byggas.

Tabell 1. Riktgivande konstruktionsvärden för funktionsrelaterade
egenskaper hos fönster baserat på klasserna i standarden SFS-EN 14351-1.