Eldstädernas anslutningsrör i metall utgör en brandsäkerhetsrisk

6.2.2019 8.56
Pressmeddelande

När det gäller anslutningsrör i metall hittade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) sådana brister i skyddsavstånden som utgör en risk för brandsäkerheten. Anslutningsrör används för att koppla samman rökkanalen och eldstaden, till exempel bastuugnar, grytor eller braskaminer. Tukes har belagt två olika tillverkares anslutningsrör med försäljningsförbud. Dessutom har två andra tillverkare till följd av testerna ökat brandsäkerheten genom att ändra skyddsavståndet för anslutningsrören.

Tukes lät testa fyra europeiska tillverkares anslutningsrör i metall. Produkterna skaffades i järnaffärer och webbutiker. I testerna undersöktes huruvida produkterna uppfyller kraven enligt standarden SFS-EN 1856-2 med tanke på rökgasläckage, brandtålighet och soteld.

Röktäthetstesterna mäter mängden rökgas som tränger in i rumsluften. Soteldstesterna testar metallrörens resistens mot soteld. Soteld eller skorstensbrand betyder att lager av sot och beck på insidan av rökkanalen fattar eld. I samband med soteldstester mäts även temperaturen i sådana brännbara konstruktioner som finns omkring dessa anslutningsrör i metall.

För anslutningsrör i metall går det enligt standarden att fastställa ett skyddsavstånd för brännbara konstruktioner antingen genom att räkna ut det eller testa produkten. De testade produkternas tillverkare hade använt beräkningar för att fastställa brandskyddsavstånd.

Försäljningsförbud till två tillverkare av anslutningsrör i metall

I testerna uppdagades brister som kan utgöra en risk för brandsäkerheten när det gäller anslutningsrör i metall som tillverkats av kroatiska Color Emajl. Anslutningsrören uppfyllde inte kraven på gastäthet, det vill säga alltför mycket rökgaser från elden läckte ut i rumsluften.  Anslutningsrören klarade inte heller soteldstestet. I soteldstestet uppmättes en cirka 8 grader för hög temperatur i kringliggande brännbara konstruktioner, det vill säga väggen.

I testerna uppdagades även brister som kan utgöra en risk för brandsäkerheten när det gäller de anslutningsrör i metall som tillverkats av österrikiska Bertrams GmbH & Co KG. Anslutningsrören klarade inte soteldstestet eftersom en cirka 19 grader för hög temperatur uppmättes i kringliggande konstruktioner.

Tukes testresultat ledde till att två tillverkare lät testa brandskyddsavståndet för sina anslutningsrör på nytt genom tester. Utgående från testresultaten ökade tillverkarna brandskyddsavståndet för sina anslutningsrör i enlighet med gällande krav.

År 2019 kommer Tukes att fortsätta att testa olika tillverkares anslutningsrör. Avsikten är att utreda om det beräkningsmässiga förfarandet som nämns i standarden systematiskt ger upphov till ett alltför litet skyddsavstånd och följaktligen en risk för brand.

Mer information:

överinspektör Johanna Ahola, tfn 029 5052 740
gruppchef Kurt Kokko, tfn 029 5052 128
[email protected]

På webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi  

 finns mer information om byggprodukternas CE-märkning, olika produktstandarder samt typgodkännanden i enlighet med förordningen om produktgodkännanden samt om en byggprodukt är funktionsduglig på en specifik byggplats.   

   

Rakennustuotteet