Tullen och Tukes påminner konsumenterna om riskerna med fyrverkeripjäser som beställs från utlandet

Tukes 18.12.2017 14.00
Pressmeddelande

Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakar införseln av fyrverkeriförsändelser under november-december. I övervakningen deltar Tullens vapen- och sprängämneshund Heila, som i trafikflöden har hittat tiotals kilo fyrverkeripjäser. Enligt Tullens bedömning har mängden fyrverkeriförsändelser ökat jämfört med tidigare år som en följd av den växande näthandeln.

I Finland får man endast sälja och lagra sådana godkända fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter som är försedda med CE-märkning och användaranvisningar på finska och svenska. Importören ansvarar för att fyrverkeripjäserna motsvarar kraven och inte medför fara för användarna när de används på rätt sätt. Tukes övervakar de fyrverkeripjäser som finns till försäljning genom riskbaserade stickprov.

Import av fyrverkeripjäser från länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kräver ett importtillstånd som beviljas av Tukes. Tullen övervakar importen av fyrverkeripjäser. Om fyrverkeripjäserna inte uppfyller kraven, beslagtar Tullen fyrverkeriförsändelserna och vidtar vid behov fortsatta åtgärder.

Fyrverkeripjäser avsedda för yrkesmässigt bruk kräver alltid tillstånd och specialredskap. I vanliga konsumenters händer kan fyrverkeripjäser avsedda för yrkesmässigt bruk utgöra en stor fara för hälsan, till och med livsfara.

Olaglig införsel av fyrverkeripjäser ökar

Till Finland anländer årligen över 15 miljoner näthandelsförsändelser från länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I och med att näthandeln blivit vanligare, har också införseln av produkter som är förbjudna eller som omfattas av restriktioner ökat. Den växande näthandeln märks också som ökade importmängder av fyrverkeripjäser samt ämnen och tillbehör till dem. Tullen övervakar införseln av fyrverkeripjäser effektiverat fram till utgången av detta år och annars i samband med tullbevakningen.

Det är förbjudet att beställa fyrverkeripjäser från en nätbutik direkt till sin hemadress. Fyrverkeripjäser får endast köpas på nätet om de beställda produkterna hämtas från ett försäljningsställe som godkänts av räddningsmyndigheten. På så sätt kan man säkerställa att bestämmelserna gällande överlåtelse av fyrverkeripjäser iakttas.

Särskilda bestämmelser för transport av fyrverkeripjäser

Den som för in fyrverkeripjäser till landet utan tillstånd kan också göra sig skyldig till brott mot säkerhetsbestämmelserna för olika transportsätt. Till exempel i luftfartslagen har det för säkerställande av flygsäkerheten givits detaljerade föreskrifter för olika ämnen. Motsvarande föreskrifter finns även för vägtrafik, sjötrafik och spårbunden trafik.

Näthandeln med fyrverkeripjäser utgör en stor säkerhetsrisk för hela transportkedjan, om fyrverkeripjäserna transporteras till exempel utan farosymboler eller i förpackningar som inte har testats på behörigt sätt och som inte har godkänts för transport av fyrverkeripjäser. Ur transportlagstiftningssynvinkel är fyrverkeripjäser farliga ämnen för vilka man ska ha de transportdokument som krävs och vilka ska klassificeras, förpackas och märkas i enlighet med föreskrifterna. På detta sätt säkerställer man att transporten inte medför någon fara och att försändelsens faror kan identifieras i alla faser av transportkedjan. Då hamnar fyrverkeripjäserna inte till exempel på en sådan flygning på vilken det inte är tillåtet att transportera farliga ämnen.

Mera information

Tullen, Mika Pitkäniemi, chef för Flygtullen, tfn 040 332 3810

Tukes, Kurt Kokko, sektionschef, tfn 029 5052 128 eller Mikko Ojala, överinspektör, tfn 029 5052 427