Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven

Tukes 3.2.2017 9.00
Pressmeddelande

Bränder som startar i elektriska system samt elrelaterade olyckor förebyggs genom underhåll och regelbundna inspektioner av den elektriska utrustningen, därmed säkerställs även störningsfri funktion. Elsäkerhetslagen som trädde i kraft i början av året förpliktigar till underhåll, förenklar klassificeringen av elanläggningar samt förtydligar övervakningskraven.

Regelbundet underhåll upprätthåller elsäkerheten  

Nya elsäkerhetslagen förpliktigar fastighetens eller byggnadens ägare eller annan innehavare att sköta underhållet av elanläggningar och elinstallationer. Underhållet ska skötas även i sådana fastigheter som inte behöver genomgå regelbundna inspektioner.

Komponenterna i elanläggningar och elcentraler slits ut och blir med tiden uttjänta. Slitna, skadade eller undermåliga installationer kan leda till elavbrott samt risk för bränder och elchocker.  Cirka en tredjedel av alla bränder i byggnader börjar i elanläggningar eller elektriska installationer. Varje år förolyckas cirka 20 personer i elbränder och 2-4 av elchocker. Genom bra underhåll och regelbundna inspektioner kan riskerna minskas betydligt.

Bra underhåll innebär att anläggningarna och installationerna kontrolleras, fel repareras och vid behov genomförs underhållsinspektioner av elektriker. Elektriska installationer, liksom inspektion och reparation av dem, ska utföras av elektriker. Entreprenörer med elcertifikat samt auktoriserade inspektörer och deras kontaktuppgifter finns på Tukes webbsidor.

Ändring av intervallerna för regelbundna inspektioner av elanläggningar

I den nya elsäkerhetslagen har klassificeringen av elanläggningar förenklats och förtydligats. Syftet är att underlätta för fastighetsinnehavare som ansvarar för beställningen av regelbundna inspektioner. Hädanefter gäller inspektionen alltid en fastighetsinnehavares hela byggnad, fastighet, fabriksområde, etc., och inuti dessa ska det inte längre finnas särskilda utrymmen med olika inspektionsintervaller (som läkemedelsrum eller explosionsfarligt utrymme).

Regelbundna inspektionerna ska även fortsättningsvis utföras i affärs-, kontors-, industri- och lantbruksbyggnader som är försedda med säkringar över 35 ampere och elanläggningar däröver. Inspektionsintervallerna har förenklats så att intervallet är 10 år för alla anläggningar utom eldistributionsbolagens elnät, där intervallet är 5 år.

Den som utför regelbunden inspektion ska upprätta ett inspektionsprotokoll på samma sätt som tidigare. Nya krav i lagen består i att inspektören ska fästa en kontrolldekal på huvudcentralen eller motsvarande plats och anläggningens ägare ska spara inspektionsprotokollet samt verifiera reparation att bristerna som angetts i protokollet senast fram till nästa regelbundna inspektion.

Tukes har tagit fram en broschyr med information om kraven enligt nya elsäkerhetslagen gällande elunderhåll och regelbundna inspektioner i fastigheter. Broschyren finns att läsa på Tukes webbsidor

Mer information: 

Överinspektör Sakari Hatakka, tfn. 029 5052 562, 
överinspektör Esko Iivonen, tfn. 029 5052 004
e-post i formatet: [email protected]