Fler elprodukter med allvarliga brister än tidigare

Tukes 9.2.2012 10.01
Pressmeddelande

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) marknadskontroll under 2011 hittades fler farliga produkter och produkter med allvarliga brister än tidigare. Tukes ålade importörerna att från konsumenterna återkalla sammanlagt 100 produkter som konstaterats vara farliga. Andelen elprodukter med allvarliga brister var större än föregående år, och säkerhetsbrister upptäcktes särskilt i LED-produkter. Elprodukter drogs även tillbaka från marknaden på grund av miljö- och hälsorisker och elektromagnetisk inkompatibilitet.

Under 2011 gjorde Tukes sammanlagt 3354 kontrollbesök i affärer som säljer elprodukter och hos tillverkare och importörer av elprodukter. Man testade 789 produkter i vilka brister i elsäkerheten misstänktes. Allvarliga brister förekom i ca 12 procent av dessa och betydande brister i 38 procent. Importörerna ålades i 57 fall att återkalla sålda produkter från konsumenterna genom återlämningsförfarande. Därtill utfärdades 95 försäljningsförbud på grund av allvarliga säkerhetsbrister.

Bland produkterna med allvarliga brister var produkter med ny belysningsteknik en klar problemgrupp, särskilt LED-armaturprodukter. Under året ordnades återlämningsförfarande för 15 LED-lampor, tre LED-rör och två LED-väggarmaturer.

Överinspektör Mika Toivonen säger att resultaten visar att tillverkarna och importörerna av LED-lampor inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt de nya belysningsteknikprodukternas säkerhet.

– Under de två senaste åren har Tukes inriktat sin marknadskontroll på just LED-produkter, vars säkerhet är föremål för särskild uppmärksamhet även på EU-nivå. Standarderna för dem är rätt nya eller under arbete och tillverkarna och de som beställer tillverkning har inte kunnat utföra de riskanalyser som behövs. Därför förekommer det betydande skillnader i LED-produkters säkerhet och kvalitet beroende på vem som tillverkat dem, säger Toivonen.

Förutom säkerheten ska elprodukter även uppfylla övriga krav som ställs på dem i fråga om bland annat elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), ekologisk design och energieffektivitet (Ecodesign) samt miljö- och hälsofarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS).

Sammanlagt testades 63 produkter med avseende på kraven i RoHS-direktivet, och fem av dem belades med försäljningsförbud på grund av blyhaltigt lod. I sammanlagt 31 produkter fanns det något att anmärka på. Därtill testades 53 produkter med avseende på EMC, och av dessa belades sju med försäljningsförbud på grund av allvarliga brister. Brister upptäcktes i 23 produkter. Tukes beslut om försäljningsförbud för produkter och återlämningsförfaranden finns i Tukes register över farliga produkter (på finska).

Tillbakadragandet av övriga konsumentprodukter på samma nivå som föregående år

Tukes övervakar med stöd av konsumentsäkerhetslagen att konsumtionsvaror och konsumenttjänster som tillverkas, saluförs och överlåts i Finland är säkra. På grund av det breda tillsynsområdet övervakar Tukes konsumentprodukter och konsumenttjänster projektartat och på basis av anmälningar.  Tukes övervakning inriktas på sådana produkter där riskerna är störst eller där man misstänker att det kan finnas säkerhetsbrister.

Under 2011 återkallades sammanlagt 64 konsumentprodukter från marknaden, varav 43 stycken samlades in från konsumenterna. De flesta tillbakadragandena gällde leksaker (12 st.) och personlig skyddsutrustning, t.ex. klätterutrustning och hjälmar (8 st.) och barnavårdsprodukter (5 st.).

Tukes påminner om att tillverkarna, importörerna och återförsäljarna bär ansvaret för att försäkra sig om att produkterna är säkra. Myndighetens marknadskontroll är av stickprovskaraktär och täcker bara en bråkdel av produkterna på marknaden. Konsumenter och företag kan anmäla produkter som de misstänker är farliga på Tukes webbplats.

Mer information:

överinspektör Mika Toivonen (elprodukter), telefon 010 6052 653, 050 395 2878
produktsäkerhetschef Anna Pukander (konsumentprodukter), telefon 010 6052 165, 050 395 5695
[email protected]

Bilagor 

Tukes kontroll av elprodukter - Säkerhetstester 2011–2007 (nedan)

Rapport över marknadskontroll av elprodukter 1.1–31.1.2011 (på finska)

Tukes kontroll av elprodukter – Säkerhetstester 2011 - 2007

           

2011

2010

2009

2008

2007

Testade apparater (st.)

789

681

816

640

730

Fattade beslut: 

anmärkning

375

352

385

241

359

leveransförbud

99

77

93

65

61

försäljningsförbud

95

74

93

150

88

beslut om återlämningsförfarande

57

32

5

21

19

leverans- och försäljningsförbudens och återlämningsförfarandenas andel (%) av de testade apparaterna

31,80 %

26,90 %

23,40 %

36,90 %

23,00 %

Tillsynsbesök: 

Butiker

3315

2852

2773

2675

2439

Importörer och inhemska tillverkare

39

42

44

101

103