Att återta gamla värmesystem i bruk under kyla kan vara farligt

Tukes 14.1.2016 11.00
Pressmeddelande

 


Värmepannor, andra värmeanläggningar och värmepumpar är i hård användning under kyla. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner att alla värmesystem ska användas endast på ett sätt som tillverkaren har godkänt. Av säkerhetsskäl ska man inte återta gamla värmesystem i bruk.

Under de senaste åren har olika värmesystem i byggnader förnyats t.ex. genom att övergå till värmepumpar. Det gamla systemet har lämnats kvar i huset som reservsystem eller eftersom det skulle ha varit besvärligt att avlägsna anläggningen. Om det gamla systemet har lämnats kvar i huset kan det vara lockande att återta detta i bruk under hård kyla. Att ta gamla värmesystem i bruk kan dock medföra fara och allvarliga skador t.ex. i följande fall:

  • Säkerhetsventilen för värmesystemets panna har fastnat varför det är möjligt att trycket i pannan blir större än det högsta tillåtna drifttrycket.
  • Ett elavbrott stoppar funktionen av pumpar.
  • Vattencirkulationen mellan panna och varmvattenberedare har förhindrats med anledning av att det finns luft i systemet eller anläggningen har frusit eller på något annat sätt blivit tilltäppt.
  • I systemet har installerats en avstängningsventil mellan panna och varmvattenberedare för att förhindra omsvängning och ventilen har förblivit i stängt läge.

I värsta fall kan pannan explodera och alstra en tryckvåg som söndrar pannrummets vägg- eller takkonstruktioner och orsakar skador på människor och egendom.

Mer information:

Överinspektör Johanna Soppela, tfn 029 5052 585
e-post: [email protected]