Rakennustuotteen käyttö

Pysyvänä osana rakennuskohdetta käytettävän rakennustuotteen pitää olla:

 • turvallinen ja terveellinen
 • ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset, kun rakennus on suunniteltu, rakennettu ja pidetty kunnossa asiallisesti.

Tuotekelpoisuus

Rakennustuotteen kelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että tuotteen ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu niin, että tuotetta voidaan oikein suunniteltuna ja käytettynä käyttää osana rakennusta tai rakennetta ja rakentamisen lopputulos voi täyttää siihen kohdistuvat vaatimukset ja määräykset.

Jos rakennustuotteet eivät ole kelpoisia, rakennusvalvontaviranomainen ei välttämättä hyväksy rakennuskohdetta käyttöön otettavaksi.

Osalla rakennustuotteista on CE-merkintä, osalla kansallinen hyväksyntä

Rakennustuotteiden kelpoisuus voidaan osoittaa joko tuotteeseen kiinnitettävällä CE-merkillä tai kansallisella tuotehyväksynnällä.

CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, joilla on olemassa yhdenmukaistettu standardi. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toimitaan kansallisten, valmistajalle vapaaehtoisten, hyväksyntämenettelyjen mukaan.

Kansallisia tuotehyväksyntämenetelmiä ovat tyyppihyväksyntä, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta. Lisäksi valmistaja voi hakea yhdenmukaistetusta standardista poikkeavalle tuotteelle vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA). Tällöin tuote CE-merkitään. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu. Tällöin esimerkiksi vastavuoroisen tunnustamisen menettelyn mukaisesti tuotteiden kelpoisuus voidaan osoittaa toisen EU-jäsenmaan hyväksyntöjen perusteella.

Roolit ja vastuut

Rakennushankkeeseen ryhtyvä

 • Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin kuuluu käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuudesta huolehtiminen. Hänen tulee varmistaa, että valittua rakennustuotetta voidaan käyttää kyseisessä rakennuskohteessa.
 • Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.

Suunnittelija

 • Suunnittelija laatii suunnitelmat niin, että rakennuskohteen kohdekohtaiset vaatimukset ja viranomaisvaatimukset täyttyvät. Suunnitelmissa määritellään, millaisia ominaisuuksia ja vaatimustasoja rakennustuotteelta vaaditaan.

Urakoitsija ja hankinnoista vastaava

 • Urakoitsija tarkistaa, että rakennustuotteelle annetut vaatimukset täyttyvät ja että rakennustuote on tarkoitettu aiottuun käyttötarkoitukseen. CE-merkityn rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta tarkistetaan, että suunnitelmissa annetut vaatimukset täyttyvät.

Rakennusvalvontaviranomainen

 • Rakentamisen valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaisille. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee seurata rakennustuotteiden käyttämistä ja tarpeen mukaan ilmoittaa havaituista epäkohdista Tukesille.
 • Tuotteiden kelpoisuuden hyväksynnässä rakennusvalvontaviranomaisella on omat, lain määräämät tehtävänsä.
 • CE-merkityn rakennustuotteen kelpoisuus varmistetaan rakennustuoteasetuksen tarkoittamaan suoritustasoilmoitukseen ja CE- merkintään perustuen, jos rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai tuote on sille annetun eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukainen.
 • Jos rakennustuotetta ei voi CE-merkitä toimitaan kansallisten rakennustuotteiden hyväksyntämenettelyjen mukaan.
 • Rakennusvalvontaviranomainen ei voi vaatia, että valmistajalle vapaaehtoisia kelpoisuuden osoittamismenetelmiä (tyyppihyväksyntä, varmennustodistus tai valmistuksen laadunvalvonta) käytetään tuotekelpoisuuden osoittamisessa. Jos tuotteen kelpoisuutta ei ole todettu millään edellä mainitulla menetelmällä, rakennusvalvonta voi kuitenkin vaatia lisäselvityksiä siitä, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Markkinavalvontaviranomainen

 • Tukes toimii maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n mukaisesti rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena.
 • Jos on perusteltua syytä epäillä, että rakennustuote on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle tai se ei ole tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen, valmistuksen laadunvalvonnan, muun vapaaehtoisen sertifikaatin tai vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvän sertifikaatin mukainen, Tukes voi määrätä maahantuojan, jakelijan, valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan korjaamaan puutteen kohtuullisessa määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai puute on vakava, Tukes voi kieltää tuotteen käyttämisen ja tarvittaessa määrätä toimijan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.
 • Tukes ei valvo rakentamista eikä rakennustuotteiden oikeaa käyttöä.

Rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamistavat eri tuoteryhmissä