CE-merkityn rakennustuotteen myynti

EU:n tuotelainsäädännössä yleensä valmistajalla tarkoitetaan EU:n alueella toimivaa yritystä, mutta rakennustuoteasetuksessa säädetyt valmistajan tehtävät koskevat missä tahansa maassa toimivaa valmistajaa.

Jos rakennustuotteen valmistaja ei ole EU:n unionin alueella, vastuu siitä, että rakennustuotteet täyttävät eurooppalaiset vaatimukset, on sillä talouden toimijalla, joka ensimmäisenä saattaa tuotteen EU:n sisämarkkinoille. Tällöin asianomainen talouden toimija on joko EU:hun sitoutunut valtuutettu edustaja, maahantuoja tai jakelupalvelun tarjoaja.  Myös rakennustuotteiden myyjällä (jakelija) on laissa säädettyjä vastuita ja velvollisuuksia.   
 

Valtuutettu edustaja on henkilö tai yritys, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät. 

Maahantuoja on henkilö tai yritys, joka saattaa EU:n ulkopuolelta tuotavan tuotteen markkinoille.

Jakelupalvelujen tarjoaja on henkilö tai yritys, joka tarjoaa liiketoiminnan yhteydessä vähintään kahta seuraavista palveluista: varastointi, pakkaaminen, varustaminen osoitteella ja lähettäminen, ilman että omistaa käsiteltävät tuotteet.

Jakelija on toimitusketjuun kuuluva henkilö tai yritys, ei kuitenkaan valmistaja tai maahantuoja, joka asettaa rakennustuotteen saataville markkinoilla.

Asettaminen saataville markkinoilla tarkoittaa rakennustuotteen toimittamista EU:n markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

Markkinoille saattaminen tarkoittaa rakennustuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville EU:n markkinoilla.

Valtuutettu edustaja

 • Varmentaa, että suoritustasoilmoitus ja tekniset asiakirjat on laadittu ja säilyttää ne kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun rakennustuote on saatettu markkinoille. 
 • Antaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukainen.
 • Tekee yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa toimissa, joilla pyritään poistamaan markkinoille saatettujen rakennustuotteiden aiheuttamat riskit.
 • Varmentaa, että tuotteessa, sen pakkauksessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa on ilmoitettu valtuutetun edustajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot (mukaan lukien postiosoite). 

Maahantuoja

 • Saattaa unionin markkinoille ainoastaan sellaisia rakennustuotteita, jotka ovat tämän rakennustuoteasetuksen sovellettavien vaatimusten mukaisia.
 • Varmistaa ennen markkinoille saattamista, että valmistaja on arvioinut ja varmentanut suoritustason pysyvyyden sovellettavan AVCP-luokan mukaisesti.
 • Varmistaa, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat ja suomen- ja ruotsinkielisen suoritustasoilmoituksen. 
 • Varmistaa, että asettaessaan rakennustuotteen saataville markkinoilla, tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot suomen ja ruotsin kielellä
 • Varmistaa, että tuotteessa on CE-merkintä, jos sitä vaaditaan, ja että siihen on liitetty vaaditut asiakirjat ja valmistaja on noudattanut asetettuja vaatimuksia.
 • Ilmoittaa rakennustuotteessa nimensä, rekisteröidyn kauppanimensä tai tavaramerkkinsä sekä yhteysosoitteensa. Jos tuotteessa ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoittaa kyseiset tiedot tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.
 • Varmistaa tarvittaessa, että tuotteen suoritustasot ovat ilmoitetun mukaisia esimerkiksi testaamalla tuotteita.
 • Tutkii valitukset, puutteelliset tuotteet ja tuotteiden palautukset. 
 • Ryhtyy viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin, jos rakennustuote ei ole vaatimustenmukainen. 
 • Jos tuote aiheuttaa riskin, maahantuojien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne asettivat rakennustuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
 • Pitää suoritustasoilmoituksen markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistaa, että tekniset asiakirjat ja kaikki tiedot voidaan antaa pyynnöstä viranomaisille. Nämä ovat tarpeen osoitettaessa, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen
 • Antaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukainen.  
 • Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa toimissa, joilla pyritään poistamaan maahantuojien markkinoille saattamien rakennustuotteiden aiheuttamat riskit.
 • Varmistaa, että tuotteessa, sen pakkauksessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa on ilmoitettu maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot (mukaan lukien postiosoite). 
 • Maahantuojaa pidetään valmistajana ja maahantuojaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia, kun
  • maahantuoja saattaa rakennustuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai
  • maahantuoja muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se voi vaikuttaa rakennustuotteen perusominaisuuksien suoritustasoihin- tai -luokkiin.

Jakelupalvelujen tarjoaja

 • Varmistaa, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoituksen. 
 • Varmistaa, että tuotteessa on CE-merkintä ja että siihen on liitetty vaaditut asiakirjat ja valmistaja on noudattanut rakennustuoteasetuksen vaatimuksia.
 • Varmistaa, että asettaessaan rakennustuotteen saataville markkinoilla, tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot suomen ja ruotsin kielellä. 
 • Ryhtyy viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin, jos rakennustuote ei ole vaatimustenmukainen.
 • Tekee yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa toimissa, joilla pyritään poistamaan markkinoille saatettujen rakennustuotteiden aiheuttamat riskit.
 • Pitää suoritustasoilmoituksen ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistaa, että tekniset asiakirjat ja kaikki tiedot voidaan antaa pyynnöstä viranomaisten saataville
 • Varmistaa, että tuotteessa, sen pakkauksessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa on ilmoitettu jakelupalvelun tarjoajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot (mukaan lukien postiosoite).
   

Jakelija

 • Toimii huolellisesti ja rakennustuoteasetuksen vaatimuksia noudattaen saattaessaan rakennustuotteen markkinoilla saataville.
 • Varmistaa ennen rakennustuotteen markkinoille saattamista, että tuotteessa on CE-merkintä, jos sitä vaaditaan, ja siihen on liitetty vaaditut asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot käyttäjien ymmärtämällä kielellä.
 •  Ei aseta tuotetta markkinoille, jos jakelija tietää tai epäilee, että tuote ei ole mukaan liitetyn suoritustasoilmoituksen eikä sovellettavien vaatimusten mukainen.
 • Varmistaa, etteivät varastointi- tai kuljetusolot vaaranna tuotteen suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukaisuutta.
 • Toteuttaa tarvittaessa korjaavat toimenpiteet tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Jos tuote aiheuttaa riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden viranomaisille, jossa he asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
 • Antaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, ja tehtävä yhteistyötä viranomaisen kanssa toimissa, joilla pyritään poistamaan jakelijan markkinoille saattamien rakennustuotteiden aiheuttamat riskit.
 • Jakelijaa pidetään valmistajana ja jakelijaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia, kun
  • jakelija saattaa rakennustuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai
  • jakelija muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se voi vaikuttaa rakennustuotteen perusominaisuuksien suoritustasoihin tai -luokkiin.