CE-merkityn rakennustuotteen myynti

Valtuutetulla edustajalla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät. Voi olla henkilö tai yritys.

Maahantuoja saattaa kolmannesta maasta tuodun rakennustuotteen unionin markkinoille. Voi olla henkilö tai yritys.

Jakelija on toimitusketjuun kuuluva henkilö tai yritys, ei kuitenkaan valmistaja tai maahantuoja, joka asettaa rakennustuotteen saataville markkinoilla.

Asettaminen saataville markkinoilla tarkoittaa rakennustuotteen toimittamista EU:n markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.

Markkinoille saattaminen tarkoittaa rakennustuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville EU:n markkinoilla.

Valtuutettu edustaja

 • Valmistaja voi nimittää kirjallisesti valtuutetun edustajan. Huom! Teknisten asiakirjojen laatiminen ei saa kuulua valtuutetun edustajan toimeksiantoon.
 • Valtuutetun edustajan on voitava suorittaa ainakin seuraavat tehtävät:
  • pitää suoritustasoilmoitus ja tekniset asiakirjat valvontaviranomaisten saatavilla
  • antaa viranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukainen
  • tehdä viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien tuotteiden aiheuttamat riskit.

Maahantuoja

 • Saattaa unionin markkinoille ainoastaan sellaisia rakennustuotteita, jotka ovat tämän rakennustuoteasetuksen sovellettavien vaatimusten mukaisia.
 • Varmistaa ennen markkinoille saattamista, että valmistaja on arvioinut ja varmentanut suoritustason pysyvyyden.
 • Varmistaa, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoituksen.
 • Varmistaa, että tuotteessa on CE-merkintä, jos sitä vaaditaan, ja että siihen on liitetty vaaditut asiakirjat ja valmistaja on noudattanut asetettuja vaatimuksia.
 • Ilmoittaa rakennustuotteessa nimensä, rekisteröidyn kauppanimensä tai tavaramerkkinsä sekä yhteysosoitteensa. Jos tuotteessa ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoittaa kyseiset tiedot tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.
 • Varmistaa, että asettaessaan rakennustuotteen saataville markkinoilla, tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.
 • Varmistaa, että varastointi- tai kuljetusolot eivät vaaranna kyseisen rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukaisuutta.
 • Testaa näytteitä markkinoille saatetuista tai markkinoille saataville asetetuista tuotteista, tutkii valitukset, puutteelliset tuotteet ja tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pitää niistä kirjaa sekä tiedottaa jakelijoille valvonnasta, jos nämä toimet katsotaan tarkoituksenmukaisiksi rakennustuotteen ilmoitettujen suoritustasojen tarkkuuden, luotettavuuden ja vakauden varmistamiseksi.
 • Toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet välittömästi, jos maahantuoja tietää tai epäilee, että maahantuojan markkinoille saattama rakennustuote ei ole suoritustasoilmoituksen tai muiden sovellettavien vaatimusten mukainen. Jos tuote aiheuttaa riskin, maahantuojien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne asettivat rakennustuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
 • Pitää suoritustasoilmoituksen markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistaa, että tekniset asiakirjat ja kaikki tiedot voidaan antaa pyynnöstä viranomaisille. Nämä ovat tarpeen osoitettaessa, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja tämän asetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen
 • Antaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukainen.  
 • Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa toimissa, joilla pyritään poistamaan maahantuojien markkinoille saattamien rakennustuotteiden aiheuttamat riskit.
 • Maahantuojaa pidetään valmistajana ja maahantuojaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia, kun
  • maahantuoja saattaa rakennustuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai
  • maahantuoja muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se voi vaikuttaa rakennustuotteen perusominaisuuksien suoritustasoihin- tai -luokkiin.

Jakelija

 • Toimii huolellisesti ja asetuksen vaatimuksia noudattaen saattaessaan rakennustuotteen markkinoilla saataville.
 • Varmistaa ennen rakennustuotteen markkinoille saattamista, että tuotteessa on CE-merkintä, jos sitä vaaditaan, ja siihen on liitetty vaaditut asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot käyttäjien ymmärtämällä kielellä.
 • Ei saa asettaa tuotetta markkinoille saataville, jos jakelija tietää tai epäilee, , että tuote ei ole mukaan liitetyn suoritustasoilmoituksen eikä sovellettavien vaatimusten mukainen.
 • Varmistaa, etteivät varastointi- tai kuljetusolot vaaranna tuotteen suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukaisuutta.
 • Toteuttaa tarvittaessa korjaavat toimenpiteet tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Jos tuote aiheuttaa riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden viranomaisille, jossa he asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti puutteellisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
 • Annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, ja tehtävä yhteistyötä viranomaisen kanssa toimissa, joilla pyritään poistamaan jakelijan markkinoille saattamien rakennustuotteiden aiheuttamat riskit.
 • Jakelijaa pidetään valmistajana ja jakelijaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia, kun
  • jakelija saattaa rakennustuotteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai
  • jakelija muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se voi vaikuttaa rakennustuotteen perusominaisuuksien suoritustasoihin tai -luokkiin.