CE-merkityn rakennustuotteen valmistus

Rakennustuotteen valmistaja valmistaa tai valmistuttaa rakennustuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään.

Valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän ja ottaa vastuun siitä, että tuote on sitä koskevan EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

Valmistajan velvollisuudet

  • Laatii suoritustasoilmoituksen ja sen pohjaksi tekniset asiakirjat, joissa kuvataan kaikki suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmään (AVCP-järjestelmä) liittyvät asiaankuuluvat tekijät.
  • Kiinnittää CE-merkinnän.
  • Säilyttää tekniset asiakirjat ja suoritustasoilmoitus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun rakennustuote on saatettu markkinoille.
  • Varmistaa sellaisten menettelyjen käytön, että sarjatuotannossa pystytään säilyttämään ilmoitetut suoritustasot. Muutokset tuotetyypissä ja sovellettavissa yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä on otettava huomioon.
  • Varmistaa, että rakennustuotteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa. Jos rakennustuotteen koko tai luonne ei tätä salli, vaadittu tieto on esitettävä pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.
  • Varmistaa, että tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion määräämällä, käyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä, kun rakennustuote asetetaan saataville markkinoilla eli kun se toimitetaan EU:n markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta.
  • Toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet, jos valmistaja tietää tai epäilee, että sen markkinoille saattama rakennustuote ei ole suoritustasoilmoituksen tai rakennustuoteasetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen. Mikäli tuote aiheuttaa riskin, valmistajan on välittömästi tiedotettava asiasta sen maan viranomaisille, missä rakennustuote on asetettu markkinoilla saataville.
  • Antaa kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että rakennustuote on suoritustasoilmoituksen ja muiden sovellettavien vaatimusten mukainen.
  • Varmistaa, että tuotteessa, sen pakkauksessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa on ilmoitettu valmistajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot.

Huom! Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana silloin, kun se saattaa tuotteen markkinoille nimellään tai tuotemerkillään tai muuttaa markkinoille jo saatettua rakennustuotetta siten, että se saattaa vaikuttaa suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuihin perusominaisuuksiin. Tällöin siis maahantuojaan tai jakelijaan sovelletaan valmistajan velvollisuuksia.

Jos olet epävarma, kuuluuko rakennustuotteesi yhdenmukaistetun tuotestandardin soveltamisalaan tai onko sille mahdollista laatia eurooppalainen tekninen arviointi, voit olla ensisijaisesti yhteydessä ilmoitettuun laitokseen. Ilmoitetut laitokset löytyvät NANDO:n tietokannasta.

Huolehdi nämä rakennustuotteen valmistajana

Mikä tuote, mihin tarkoitukseen?
Määritä rakennustuote ja sen aiotut käyttötarkoitukset.

1. Tarkista, onko tuotteellesi olemassa yhdenmukaistettu tuotestandardi
Jos on, jatka kohtaan 2. Jos ei, tuote kuuluu kansallisen tuotehyväksyntälain (954/2012) piiriin.

2. Perehdy EU:n rakennustuoteasetukseen

3. Selvitä perusominaisuudet
Selvitä yhdenmukaistetun standardin ZA-liitteestä tuotteen perusominaisuuksien luettelo ja sovellettava AVCP-järjestelmä.

4. Selvitä kansalliset vaatimukset
Selvitä sen maan kansalliset vaatimukset, jossa tuotetta aiotaan myydä.

5. Yhteys ilmoitettuun laitokseen
Ota yhteyttä ilmoitettuun laitokseen ja tee AVCP-järjestelmän mukaiset tehtävät.

6. Asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot kuntoon
Kerää yhteen ja laadi tarvittavat tekniset asiakirjat sekä ohjeet ja turvallisuustiedot.

7. Laadi suoritustasoilmoitus

8. Kiinnitä tuotteeseen rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä

9. Varmistu muista vaatimuksista
Jos tuotteeseen liittyy vaatimuksia muista EU-säännöksistä/direktiiveistä, varmistu niiden täyttymisestä.