Muut rakennustuotteet

Kaikilla rakennustuotteilla ei ole yhdenmukaistettua tuotestandardia, eikä niille ole haettu vapaaehtoista eurooppalaista teknistä arviointia (ETA), joten niitä ei voi CE-merkitä. 

Rakennustuotteisiin kohdistuu vaatimuksia maankäyttö- ja rakennuslaista ja sen nojalla säädetyistä asetuksista. Jos tuotteen ominaisuuksia ei ole ilmoitettu CE-merkintään liittyvän suoritustasoilmoituksen avulla, kansallisten vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa käyttämällä kansallisia hyväksyntämenettelyjä.

Osalle tuotteista on ympäristöministeriön asetuksella annettu olennaisia teknisiä vaatimuksia, joiden täyttyminen pitää pystyä osoittamaan. Teknisten vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa joko kansallisella tyyppihyväksynnällä tai muulla Euroopassa yleisesti hyväksytyllä menetelmällä. Olennaisten teknisten vaatimusten asetuksia on annettu LVI-tuotteille sekä betoniteräksille ja -verkoille.

Kansallisia hyväksyntämenettelyjä ovat:

  • tyyppihyväksyntä
  • varmennustodistus
  • valmistuksen laadunvalvonta.

Kansallisen menettelytavan valinta rakennustuotteelle tapahtuu tuoteryhmittäin. Rakennustuotteelle voi olla vain yksi vaihtoehtoinen hyväksymismenetelmä. Kansallinen tuotehyväksyntä osoittaa rakennustuotteen täyttävän Suomen rakentamismääräykset.

Näiden lisäksi on olemassa EU:n sisäinen vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvä menettely, jossa yhdessä jäsenmaassa rakentamiseen hyväksyttyä tuotetta voidaan myydä muissa jäsenmaissa.

Tyyppihyväksyntä

Tyyppihyväksynnän hakeminen on valmistajalle vapaaehtoista. Tyyppihyväksyntäpäätöksen voi saada vain sellaisille rakennustuotteille, joille on laadittu tyyppihyväksyntäasetus. Ympäristöministeriö on laatinut tyyppihyväksyntäasetuksia sellaisille rakennustuotteille, joilla on vaikutusta rakennuskohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen. Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakentamislaissa, ja ne liittyvät seuraaviin asioihin:

  • lujuus ja vakaus 
  • paloturvallisuus
  • terveellisyys
  • käyttöturvallisuus
  • meluntorjunta ja ääniolosuhteet
  • esteettömyys
  • energiatehokkuus.

Tyyppihyväksyntäpäätös osoittaa, että kyseinen rakennustuote täyttää tyyppihyväksyntäasetuksessa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaatimukset. 

Tyyppihyväksyntä haetaan tyyppihyväksyntälaitokselta, jonka ympäristöministeriö on valtuuttanut tyyppihyväksyntälaitokseksi. Tyyppihyväksyntäpäätös on voimassa enintään 5 vuotta. Jos tuotetta koskevan harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika päättyy tai valmistaja hakee ja saa tuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin, rakennustuote on CE-merkittävä ja tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa.

Markkinoille kerran saatettuja tuotteita saa käyttää niin kauan, kun ne täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset.

Tyyppihyväksyntälaitos voi perua tyyppihyväksyntäpäätöksen, jos laadunvalvonnan varmentamisessa havaitaan puutteita tai Tukes on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt toimenpiteisiin markkinoilta poistamiseksi.

Varmennustodistus

Varmennustodistus on Suomessa käytössä oleva vapaaehtoinen hyväksyntämenettely. Se korvaa ennen 1.7.2013 käytössä olleen varmennetun käyttöselosteen käytön.

Varmennustodistusta käytetään sellaisten rakennustuotteiden hyväksymiseen, joilla on vaikutusta rakennuksen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen. Vaativammille rakennustuotteille on käytössä tyyppihyväksyntämenettely ja vähemmän vaativille varmennustodistus. Varmennustodistuksen antaa ympäristöministeriön hyväksymä toimielin.

Varmennustodistuksella voidaan varmentaa rakennustuotteen ominaisuuksia, joita on edellytetty maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen perusteella annetuissa säädöksissä. Varmennustodistuksella valmistaja osoittaa, että tuotetta voidaan käyttää rakentamiseen ja se täyttää sille lainsäädännössämme asetetut vaatimukset.

Varmennustodistuksen myöntäjä voi perua varmennustodistuksen, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia ja havaittuja puutteita ei korjata ajoissa. Varmennustodistus on myös peruutettava, jos Tukes on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt toimenpiteisiin markkinoilta poistamiseksi. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, sertifikaatin voimassaolo päättyy.

Valmistuksen laadunvalvonta

Jos tuoteryhmällä ei ole tyyppihyväksyntäasetuksia tai varmennustodistuksen arviointiperusteita, rakennustuotteen kelpoisuus voidaan todeta valmistuksen laadunvalvonnalla.

Rakennustuotteen valmistaja voi osoittaa ylläpitämällään tehtaan sisäisellä laadunvalvontajärjestelmällä ja testauksilla, että rakennustuote ominaisuuksiensa puolesta täyttää sille säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoituksessa.

Ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja varmentaa tuotannon sisäisen laadunvalvontajärjestelmän. Varmentajan on ilmoitettava käyttämänsä arviointiperusteet sertifikaatissaan.

Sertifikaatti voidaan perua, jos laadunvalvonnan varmentamisessa havaitaan puutteita tai Tukes on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, sertifikaatin voimassaolo päättyy.

Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen 

Jos rakennustuotteelle ei ole haettu kansallista hyväksyntää, eikä tuotteen ominaisuuksia voida osoittaa edellä mainituilla tavoilla, rakennustuotteen kelpoisuus on mahdollista osoittaa rakennuspaikkakohtaisesti. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennuspaikkakohtaista kelpoisuuden osoittamista, jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavoin ilmoitettu tai jos on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Vastavuoroinen tunnustaminen

Tapauksissa, jossa rakennustuote on hyväksytty jossain EU:n jäsenmaassa käytettäväksi rakentamisessa eikä se ole yhdenmukaistetun standardin piirissä, katsotaan toisessa jäsenmaassa annetun hyväksynnän antavan luotettavalla tavalla tietoa rakennustuotteen ominaisuuksista. Markkinavalvoja voi vain perustellusta syystä estää tuotteen saattamisen kyseisen jäsenmaan markkinoille. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi käyttää tuotteen mukana olevia tietoja selvittäessään sitä, että onko toisessa jäsenmaassa hyväksytty rakennustuote maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädettyjen olennaisten teknisten vaatimusten mukainen.