Tietosuoja Tukesissa

Henkilötietojen käsittely Tukesissa

Tukes kerää vain toimintansa kannalta välttämättömiä henkilötietoja, joiden käyttötarkoitus on ennalta määritelty. Pääsääntöisesti tietoja kerätään Tukesin lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon.

Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus.

 Henkilötietojen käsittelylle Tukesissa on aina oikeusperuste. Lisäksi Tukes noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi Tukesin henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn. 

Tukes pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa. Tukes viestii tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista verkkosivuillaan.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia liittyen omiin henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn Tukesissa. Oikeuksia sovelletaan eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

Henkilötietojen käsittely Tukesissa perustuu pääasiallisesti lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttöön. Tällöin Tukes ei tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. 

Oikeus tarkistaa omat tiedot

Sinulla on oikeus pyytää ja saada nähtäväksi tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi ja tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Tiedot voit pyytää lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse Tukesin kirjaamoon. 

Tukesin kirjaamon yhteystiedot

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos koet, että henkilötietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden korjaamista. Kirjallisen tietojen oikaisupyynnön voi lähettää kirjeellä tai sähköpostitse Tukesin kirjaamoon.

Käsittelyn rajoittaminen

Jos koet, että Tukesissa käsiteltävät henkilötiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojen käsittelyä, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos tietojen käsittely Tukesissa perustuu suostumukseen, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa annettu suostumus. Kirjallisen pyynnön tietojen poistamiseen voi lähettää Tukesin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus viranomaiselle 

Jos koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti, on sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Tietosuoja.fi

Tietojen säilytys

Tukesissa henkilötietojen säilytysajat määräytyvät pääasiallisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli lainsäädäntö ei aseta vähimmäisaikoja tai suosituksia tietojen säilyttämiselle, käsitellään henkilötietoja lähtökohtaisesti vain niin kauan, kuin on tarpeellista sen käsittelytarkoituksen kannalta, jonka vuoksi tiedot on kerätty.

Tietojen siirto ja luovuttaminen

Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Tukes ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella, esimerkiksi toisille viranomaisille. Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1) rekisteröidyn suostumuksella, 2) rekisteröidylle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla. Lisätietoja tietojen luovutuksesta ja siirrosta on saatavilla Tukesin tietosuojaselosteista.

Mikäli tiedät olevasi Tukesin rekisterissä ja sinulla on turvakielto tai jokin muu erityinen syy, jonka takia Tukes ei voi luovuttaa tietojasi, ota yhteyttä osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi.

Käytetäänkö sivustoilla evästeitä?

Tukes käyttää sivuillaan evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän yksilöiviä henkilötietoja. Palvelun kävijätilastointia varten kerätyt tiedot anonymisoidaan, joten niitä ei voida liittää yksittäiseen henkilöön.

Sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen.

Tietosuojaselosteet

Tukesin lakisääteisiin tehtäviin liittyy erilaisten henkilörekisterien ylläpito. Tukes kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista näet löydät tarkemmat tiedot siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme, mihin tarkoituksiin ja mitkä ovat käsittelytarkoituskohtaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle. Selosteista löydät myös kunkin rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot.

Linkki selosteisiin

Lisätietoja

Tukesin tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää tietosuojasta ja henkilötietojesi käsittelystä Tukesissa:
tietosuoja (at) tukes.fi