Sähkölaitteiston haltija ja käytön johtaja

Sähkölaitteiston haltijalla ja käytön johtajalla on merkittävä rooli sähkölaitteiston turvallisuudesta huolehtimisessa. Siksi heille on laissa määritelty tiettyjä velvollisuuksia.

Sähkölaitteiston haltija

Sähkölaitteiston haltija on yleensä sen omistaja. Laitteiston haltija voi olla myös esimerkiksi vuokralainen.

Laitteiston haltijan pitää

 • antaa käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa käyttö-, huolto- ja kunnossapitotöitä
 • huolehtia siitä, että sähköjärjestelmän kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
 • huolehtia, että sähkölaitteistolle laaditaan ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma
 • huolehtia säädettyjen tarkastusten, ilmoitusten yms. suorittamisesta, esim. määräaikaistarkastukset ja mahdolliset muutosilmoitukset Tukesille
 • antaa käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähköjärjestelmän rakennus-, muutos- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista.

Sähkölaitteiston käytön johtaja

Sähkölaitteiston käytön johtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija nimeää luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille. Käytön johtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on riittävä pätevyystodistus.

Sähkölaitteiston haltijan pitää nimetä luokan 2 ja 3 laitteistolle käytön johtaja, kun

 • laitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo, laitteistoluokat 2C ja 3C. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (< 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa itsessään on suurjännite tai
 • laitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa, laitteistoluokka 2D.

Sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävät

Käytön johtaja huolehtii tai valvoo omasta ja sähkölaitteiston haltijan puolesta seuraavia asioita:

 • sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla
 • sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
 • sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt on opastettu tehtäviinsä
 • sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä, kalenteriaikaan sidottu, koko laitteiston ja myös pienjännitteiset osat kattava kunnossapito-ohjelma
 • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
 • ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa
 • sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset, tarkastuksen tekee valtuutettu tarkastaja tai laitos. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
 • säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- ja laajennustöille on tehty
 • haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu
 • haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään
 • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla.

Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan on syytä sopia käytön johtajan tehtävien hoidosta kirjallisesti. Sopimuksesta on käytävä ilmi, miten tehtävät hoidetaan ja kumpi osapuolista huolehtii kunkin tehtävän käytännön tekemisestä. Käytön johtaja on joka tapauksessa velvollinen valvomaan, että toiminta on säädösten ja määräysten mukaista.

Käytön johtajan nimeäminen ja muuttuminen

Sähkölaitteiston haltijan nimeää käytön johtajan ja ilmoittaa käytön johtajan Tukesiin. Käytön johtajan yhteystiedot voi hyödyllistä olla ilmoittaa myös paikalliselle verkkoyhtiölle.

Käytön johtaja on nimettävä koko sähkölaitteistolle, myös sen pienjännitteiselle (≤1000 V) osuudelle. Saman yhtenäisen sähkölaitteiston suur- ja pienjännitteisillä laitteisto-osilla voi olla eri käytön johtajat. Tällöinpienjännitteisen osuuden käytön johtajan pätevyydeksi riittää sähköpätevyys 2, eli S2, tai vastaava vanhan järjestelmän mukainen pätevyys.

Jos käytön johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muun kuin lyhytaikaisen poissaolon, esim. kesäloman vuoksi, sähkölaitteiston haltijan on nimettävä uusi käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa. Haltijan pitää tehdä muutosilmoitus kuukauden kuluessa muutoksesta. Ilmoitus on tehtävä myös laitteiston rekisteritietojen muuttumisesta, esimerkiksi omistajanvaihdoksesta.

Myös olemassa olevat käytön johtajaa edellyttävät sähkölaitteistot on ilmoitettava Tukesin rekisteriin, elleivät ne vielä ole sinne merkittyinä.

Huomioi: Jos käytön johtaja ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa

 • laitteistoon voi kuulua enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kV muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1000 V nimellisjännitteistä kytkinlaitosta tai
 • käytön johtajan edustaman yrityksen on tehtävä sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus, joka on voimassa käytönjohtajuuden ajan.

Kunnossapitosopimus edellyttää, että käytönjohtajan työnantajalla on oikeus tehdä sähkötöitä. Käytettävissä on oltava riittävä henkilöstö tavanomaisen ylläpitohuollon ja viankorjauksen suorittamiseksi. Erityistyöt, kuten muuntajien, katkaisijoiden tai suojareleiden koestukset ja huollot, voidaan tilata niihin erikoistuneilta yrityksiltä.

Sähköverkonhaltijan käytön johtajan palvelussuhteeseen sovelletaan sähkömarkkinalain 6 §:ssä säädettyä. Sen mukaan sähköverkkoluvan hakijalla on oltava käytön johtaja palveluksessaan (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 61 §).

Käyttötyöt ja sähkötyöt

Käytön johtajan johdolla voidaan tehdä laitteiston käyttötoimenpiteiden lisäksi niihin verrattavia yksinkertaisia korjaus- ja huoltotöitä, kuten rikkoutuneen asennuksen osan vaihto tai sähkökomponentin huolto.

Jos yrityksessä tehdään käyttötöiden lisäksi varsinaisia sähkötöitä, esimerkiksi laajempia korjaus- tai huoltotöitä, on niiden vastuuhenkilöksi nimettävä riittävän sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä pätevyys. Toiminnasta on tehtävä ilmoitus Tukesiin.

Käytön johtajana ja sähkötöiden johtajana voi toimia sama henkilö, jos hän pystyy huolehtimaan kummankin vastuutoimen tehtävistä. Lisäksi henkilöllä voi olla muitakin tehtäviä. Sähkömarkkinalaki asettaa verkkoyhtiöille eräitä lisävaatimuksia.

Lue lisää

Käytön johtajan tehtävät