Vaarallisten kemikaalien korvaaminen 

Varoitusmerkkejä pakkauksen kyljessä.

Yritykset korvaavat yhä enemmän käyttämiään vaarallisia kemikaaleja turvallisemmilla ja päivittävät valmistusprosessejaan ympäristölle kestävämmällä teknologialla. Vaarallisten kemikaalien korvaamisesta hyötyvät ympäristö, työtekijöiden ja kuluttajien terveys sekä yritys itse.

Vaarallisia kemikaaleja säännellään tiukemmin, jotta ihmisiä ja ympäristöä voidaan suojella niiden haitallisilta vaikutuksilta.

Vaaralliset kemikaalit edellyttävät tarkempaa valvontaa työpaikalla ja toimitusketjussa. Kun yritys korvaa ne turvallisemmilla vaihtoehtoisilla kemikaaleilla ja tekniikoilla, yritys säästää niiden käyttöön liittyvien riskien hallintaan kuluvaa aikaa ja vaivaa.

Kemikaalien käyttöä voidaan korvata myös menetelmillä, joissa ei käytetä kemikaaleja lainkaan. Vaarallisten kemikaalien korvaaminen voi tuoda yritykselle myös kilpailuetua, koska asiakkaat arvostavat laadukkaita tuotteita, jotka ovat lisäksi myös turvallisempia työntekijöille ja kuluttajille ja aiheuttavat vähemmän vahinkoa ympäristölle.

Säädökset edistävät korvaavien aineiden etsimistä

Vaarallisten kemikaalien korvaaminen turvallisemmilla vaihtoehdoilla vaikuttaa myönteisesti myös kiertotalouteen, koska edellä mainitut hyödyt pätevät myös kiertotaloudessa.

REACH-, CLP- ja biosidi- ja kasvinsuojeluaineasetuksissa on mekanismeja, jotka edistävät tai edellyttävät yrityksiä etsimään korvaavia aineita vaarallisempien aineiden tilalle. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Vaarallisimmista aineista vaaditaan REACH-rekisteröinnin yhteydessä eniten tietoa.
  • Erittäin vaarallisten aineiden käyttö vaatii luvan. Lupamenettelyn tavoitteena on korvata erityistä huolta aiheuttavat eli SVHC-aineet turvallisemmilla vaihtoehdoilla. 
  • Erityistä huolta aiheuttavista aineista tiedotetaan toimitusketjussa. 
  • Vaarallisten aineiden valmistus, käyttö tietyissä tuotteissa tai tarkoituksissa ja myyminen toiminnanharjoittajille tai kuluttajille voi olla kiellettyä tai rajoitettua, jolloin korvaavia vaihtoehtoja olisi löydettävä. 
  • Syöpää aiheuttavia, sukusolujen perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita eli CMR-aineita ei pääsääntöisesti saa käyttää kuluttajien käyttöön tarkoitetuissa tuotteissa.
  • Biosidivalmisteen myymiseen on haettava lupa ja sitä saa käyttää vain tiettyjen eliöiden torjuntaan kohteissa, joissa valmisteen käyttö on tehokasta ja turvallista. 
  • Vakavinta vaaraa aiheuttavat biosiditehoaineet (korvattava tehoaine) hyväksytään tavallista lyhyemmäksi ajaksi. Korvattavaa tehoainetta sisältäville biosidivalmisteille on lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tehtävä vertaileva arviointi. Kun tiettyyn käyttötarkoitukseen on saatavilla useita valmisteita, niistä hyväksytään vain vähiten vaaraa aiheuttavat.
  • Biosidivalmisteen lupamenettelyä voidaan yksinkertaistaa, jos valmiste sisältää vain tiettyjä tehoaineita, joita käytetään ympäristölle tai ihmisten terveydelle vähemmän vaarallisissa biosidivalmisteissa. 
  • Kasvinsuojeluaineiden myyminen edellyttää Suomessa Tukesin lupaa. Lupaa voi hakea vain sellaiselle valmisteelle, jonka tehoaine on EU:ssa hyväksytty. 
  • Eräät tehoaineista on nimetty korvattaviksi aineiksi niiden terveydelle ja ympäristölle vaarallisten ominaisuuksien vuoksi. Korvattava aine hyväksytään lyhyemmäksi ajaksi kuin ns. normaali tehoaine. Jäsenmaan tulee valmisteen luvan hyväksyttävyyttä arvioitaessa tarkistaa, onko mahdollista jättää korvattavaa tehoainetta sisältävä valmiste hyväksymättä. Arvioinnissa vertaillaan valmisteen ja käytettävissä olevien ei-kemiallisten ja kemiallisten vaihtoehtojen riskejä ja hyötyjä.

Euroopan kemikaalivirastolla (ECHA) on REACH-, CLP- ja biosidiasetusten tavoitteita tukeva toimintasuunnitelma, jolla pyritään edistämään kemikaalien korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Toimintasuunnitelma kytkeytyy myös EU:n komission painopisteisiin vuosille 2019-2024 kuuluvan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan

EU:ssa on tavoitteena edistää kiertotaloutta, valmistaa ja käyttää kemikaaleja kestävästi sekä säästää ja suojella ympäristöä. Siksi on tärkeää koordinoida kemikaalien korvaamista EU:n laajuisesti. On otettava huomioon tuotteen koko elinkaari sekä myös valmistettujen esineiden kemikaalit.

EU:n kemikaalilainsäädännön tarkoitus on taata korkeatasoinen ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelu myös tulevia sukupolvia ajatellen. Samalla EU:n sisämarkkinoiden on toimittava tehokkaasti ja maailmanmarkkinoilla kemianteollisuuden on oltava kilpailukykyinen. Myös uusia innovaatioita on edistettävä.

Katso myös

Korvaaminen turvallisemmilla kemikaaleilla ECHAn verkkosivula

Miksi aine pitäisi korvata? ECHAn verkkosivulla

EU:n myrkyttömän ympäristön strategia (EU:n komission ympäristöosasto)

Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tueksi (Euroopan komission Suomen-edustusto) 

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma (EU:n komission ympäristöosasto)

REACH Tukesin verkkosivulla

CLP Tukesin verkkosivulla

Biosidit Tukesin verkkosivulla

Kasvinsuojeluaineet Tukesin verkkosivulla