Nestekaasulaitosten määräaikaistarkastukset

Nestekaasulaitokset on tarkastettava neljän vuoden välein. Määräaikaistarkastukset tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. Määräaikaistarkastuksen pyytäminen on yrityksen vastuulla. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan, että laitoksella toimitaan turvallisesti ja säädösten mukaisesti.

Tarkastuksen sopimisen jälkeen tarkastuslaitos ilmoittaa pidettävästä tarkastuksesta paikalliselle pelastusviranomaiselle, pelastusviranomaisella on mahdollisuus osallistua tarkastukselle. 

Tarkastuslaitos laatii pöytäkirjan tarkastuksesta kahden kuukauden kuluessa tarkastuksen pitämisestä. Pöytäkirjassa kerrotaan tarkastetut kohteet, tarkastuksen pääkohdat sekä havaitut puutteet. Puutteiden korjaamiselle asetetaan määräaika. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa pöytäkirja Tukesille ([email protected]). Mikäli tarkastuksella on havaittu puutteita, joista edellytetään selvitys ennen seuraavaa tarkastusta, Tukes avaa toiminnanharjoittajalle sähköiseen asiointiin selvityspyynnön, johon vastaamalla selvitykset toimitetaan. Tukes arvioi selvitysten riittävyyden.

Toimi näin:
1.    Tilaa määräaikaistarkastus Tukesin hyväksymältä tarkastuslaitokselta.
2.    Valmistaudu tarkastukseen.

 • Varaa valmiiksi tarkastuksella tarvittavat dokumentit (Kts. Tarkastuksella käsiteltävät asiat ja tarvittavat dokumentit)
 • Pyydä tarkastukselle mukaan tarvittavat henkilöt (esim. käytönvalvojat, turvallisuusvastaava, huolto- ja kunnossapitohenkilöstöä)

3.    Osallistu tarkastukseen sovittuna ajankohtana. Varaa tarkastukselle lähtökohtaisesti koko työpäivä.
4.    Toimita tarkastuksen pöytäkirja Tukesille ([email protected]).

 • Tarvittaessa voit myös sopia tarkastajan kanssa, että hän toimittaa pöytäkirjan Tukesille samanaikaisesti, kun pöytäkirja toimitetaan teille.
 • Mikäli tarkastuksella havaitut puutteet on jo korjattu, voit toimittaa selvitykset korjauksista pöytäkirjan mukana.

5.    Korjaa tarkastuksella havaitut puutteet ja toimita tarvittavat selvitykset annetussa määräajassa sähköisen asioinnin kautta Tukesille.

 • Dokumentoi puutteiden korjaaminen.
 • Mikäli tarkastuksella on havaittu puutteita, joista tulee toimittaa selvitys ennen seuraavaa määräaikaistarkastusta, Tukes avaa sähköiseen asioinnin selvityspyynnön, johon vastaamalla selvitykset toimitetaan. Vastaa mahdollisiin lisäselvityspyyntöihin. (Kts. ohjeet sähköiseen asiointiin)

6.    Merkitse muistiin seuraavan tarkastuksen ajankohta ja tilaa tarkastus hyvissä ajoin.

 

Tarkastuksella käsiteltävät asiat ja tarvittavat dokumentit

Alla olevassa taulukossa on kerrottu esimerkkejä siitä, millaisia asioita nestekaasulaitoksen tarkastuksella käsitellään ja millaisia dokumentteja tarkastuksella voidaan pyytää nähtäväksi. Dokumentit on hyvä varata etukäteen saataville. Mikäli laitoksella käsitellään ja varastoidaan muita vaarallisia kemikaaleja (esim. polttoöljy), myös ne huomioidaan tarkastuksella.

VINKKI: Alla olevaa taulukkoa voit käyttää myös tarkastuslistana, kun valmistaudut tarkastukselle ja kokoat tarvittavia dokumentteja. Lataa tästä tulostettava pdf-versio taulukosta. 
 

Käsiteltävät asiat

Tarvittavat dokumentit

1. Toiminnan esittely

2. Edellisen tarkastuksen huomiot

 • Todetaan, milloin edellinen tarkastus on pidetty ja käydään läpi puutteiden korjaukset.

 • Edellisen nestekaasulaitoksen määräaikaistarkastuksen pöytäkirja
 • Dokumentointi puutteiden korjaamisesta

3. Säädösvaatimusten tunnistaminen

 • Onko laitokselle nimetty pätevyyskokeen suorittanut nestekaasun käytönvalvoja (+ varavalvoja)?
 • Miten lainsäädäntöä ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan yrityksessä?
 • Siirtymäsäännösselvitys: onko tehty, onko vielä avoimia toimenpiteitä?
 • Mahdollinen yhteistoiminta alueella
 • Luettelo käytönvalvojista
 • Käytönvalvojan pätevyystodistus
 • Täytetty/päivitetty siirtymäsäännösselvitys (858/2012 61 §)

4. Turvallisuuden seuranta

 • Miten turvallisuutta seurataan yrityksessä? (mittarit)
 • Tehdään nestekaasuun liittyviä havainnointikierroksia?
 • Miten poikkeamia seurataan?
 • Miten poikkeamista tulevien korjaavien toimenpiteiden toteutusta seurataan?
 • Onko edellisen tarkastuksen jälkeen sattunut nestekaasuun liittyviä poikkeamia?
 • Kirjanpito poikkeamista ja korjaavista toimenpiteistä

5. Riskien arviointi

 • Miten nestekaasuun liittyvät riskit on arvioitu?
 • Onko riskien arviointi ajan tasalla? Milloin se on viimeksi päivitetty? (pvm) Kuinka usein arviointeja päivitetään?
 • Mitkä ovat keskeisimmät nestekaasun käyttöön liittyvät riskit ja miten niitä hallitaan?
 • Onko laadittu leviämismallinnuksia? Mitkä ovat vaikutukset?
 • Onko räjähdyssuojausasiakirja ajan tasalla? Milloin se on viimeksi päivitetty? (pvm)
   
 • Riskien arviointi
 • Leviämismallinnus
 • Räjähdyssuojausasiakirja (sisältäen tilaluokituspiirustukset ja laiteluettelo)

6. Muutosten hallinta

 • Edellisen tarkastuksen jälkeen Tukesissa käsitellyt muutokset
  • Käydään läpi päätöksen ehdot tai todetaan käytönvalvojan laatima dokumentti
 • Onko nestekaasulaitteistoon tehty muutoksia edellisen tarkastuksen jälkeen?
 • Onko laitoksen ympäristössä tapahtunut muutoksia?
 • Miten muutokset yrityksessä käsitellään? Onko asiasta laadittu ohjetta?
  • Miten dokumentointi tehdään?
  • Millainen rooli käytönvalvojalla on?
  • Miten järjestetään tiedotus ja koulutus muutoksista?
  • Onko suunnitteilla kemikaaleihin liittyviä muutoksia?
 • Selvitys muutoksista annettujen päätöksen ehtojen toteutumisesta
 • Hyväksytyn asennusliikkeen todistus nestekaasun asennustyön vaatimustenmukaisuudesta
 • Ohje muutosten hallinnasta

7. Tekninen toteutus ja toimintakunto

 • Millainen on laitoksen ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma? Kattaako se koko nestekaasulaitteiston? (vrt. SFS 5987 liite A)
 • Kuinka usein ja miten tarkastetaan, esim.:
  • ilmaisimet
  • sähkölaitteistot (SL-luokka ja milloin edellinen tarkastus pidetty)
  • maadoitukset ja potentiaalin tasaus
  • alkusammuttimet
  • vesivalelu (jos säiliö maanpäällinen)
  • painelaitetarkastukset, onko ajan tasalla?
 • Millaisia havaintoja tarkastusten ja huoltojen yhteydessä on tehty? (arvio laitoksen kunnossapidon tilasta)
   
 • Huolto- ja kunnossapitosuunnitelma
 • Nestekaasuilmaisimien kalibrointipöytäkirja
 • Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen 
 • pöytäkirja
 • Maadoitusten ja potentiaalin tasausten mittauspöytäkirja
 • Nestekaasusäiliön painelaitetarkastuksen pöytäkirja

8. Ohjeistus ja koulutus

 • Onko nestekaasun käyttöä koskevat ohjeistukset ajan tasalla?
 • Kuinka usein ja miten ohjeita päivitetään?
 • Miten työntekijät on perehdytetty/perehdytetään nestekaasuun liittyviin vaaroihin?
 • Minkälaisille töille tarvitaan työlupa ja mitkä ovat käytännön menettely työluvan myöntämiselle?
 • Millaista koulutusta henkilöstölle on nestekaasusta järjestetty?
 • Pidetäänkö koulutuksista kirjaa? (koulutusrekisteri)
 • Nestekaasulaitteiston käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Perehdytyslomake/suunnitelma
 • Työlupalomake/esimerkki työluvasta
 • Koulutussuunnitelma/rekisteri

9. Poikkeamatilanteiden hallinta

 • Onko sisäinen pelastussuunnitelma ajan tasalla? Milloin se on päivitetty?
 • Miten ja kuinka usein sisäisen pelastussuunnitelman toimivuutta harjoitellaan? Onko harjoitussuunnitelma laadittu? Milloin edellinen harjoitus on pidetty?
 • Onko poikkeamatilanteessa toiminta koulutettu henkilöstölle?
 • Onko poikkeamatilanneohjeistus ajan tasalla?
 • Sisäinen pelastussuunnitelma
 • Poikkeamatilanteiden toimintaohjeet
 • Sisäisten pelastussuunnitelman harjoitussuunnitelma
 • Dokumentointi toteutuneista harjoituksista

10. Laitoskierros

 • Säiliö
  • ympäristön esteettömyys ja siisteys (kasvillisuus, palokuorma..)
  • merkinnät
  • hoitokaivo (siisteys, maadoitukset, liitokset, lukitus, tuuletus)
 • Höyrystin
  • merkinnät
  • lukitus
  • tuulettuvuus
  • pääsulkuventtiilin kaukokäyttöisyys
  • varoventtiilin ulospuhallus
 • Käyttölaitteet
  • venttiilien merkinnät
  • ilmanvaihto
 • Putkisto
  • kunto silmämääräisesti
  • kannakoinnit
  • merkinnät
 • Yleisesti
  • siisteys ja esteettömyys (ei ylimääräistä palokuormaa laitteistojen lähellä tai muuta tavaraa, joka estäisi kulun esim. pääsulkuventtiileille)
  • laitteiston törmäyssuojaukset
 

11. Yhteenveto

•    Havaitut puutteet ja niiden korjausaikataulu  

Ohjeet sähköiseen asiointiin

Mikäli tarkastuksella on havaittu puutteita, joista tulee toimittaa selvitys ennen seuraavaa määräaikaistarkastusta, Tukes avaa sähköiseen asioinnin selvityspyynnön, johon vastaamalla yritys toimittaa selvitykset. Selvityksiin vastaamista varten tarvitaan suomi.fi valtuus "Kemikaalien ja kaasujen käytön sekä laitteiden ja teollisen toiminnan turvallisuuden tietojen toimittaminen". Valvonta-asia näkyy sähköisen asioinnin työpöydällä sisäänkirjautumisen jälkeen kaikille niille käyttäjille, joille yrityksenne on myöntänyt valtuuden. Valtuusasia kannattaa hoitaa kuntoon heti tarkastuksen jälkeen, jotta selvityspyyntöön vastaaminen on mahdollisimman sujuvaa.

Selvityspyynnön avaamisesta yrityksenne yhteyshenkilölle tulee sähköpostiin viesti osoitteesta [email protected] ja siinä kerrotaan, että Tukes pyytää teiltä tietoja valvontatapahtumaa varten. Mikäli tarkastuksella on havaittu puutteita, joilla on eripituisia määräaikoja, voitte toimittaa selvitykset annettujen määräaikojen mukaisesti. Ensimmäisen selvityspyynnön määräaika määräytyy lyhimmän määräajan mukaan. Tukes avaa tarvittaessa selvityspyynnön asiointiin uudelleen vastattavaksi myöhemmin toimitettavia selvityksiä varten. Mahdolliset lisäselvityspyynnöt lähetetään teille sähköisen asioinnin kautta ja niistä tulee heräte yhteyshenkilön sähköpostiin. Myös tieto asian käsittelyn päättämisestä tulee sähköisen asioinnin kautta.