Pakkaukset ja pakkausjätteet

Pakkaukset ja pakkausjätteet eivät saa sisältää tiettyjä raskasmetalleja ja niiden on täytettävä pakkauksia koskevat perusvaatimukset. Yritys, joka valmistaa tai tuo pakkauksen Suomeen, on vastuussa pakkausten vaatimustenmukaisuudesta.

Pakkaukset kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen pakkaaja tai pakatun tuotteen Suomeen tuova yritys huolehtii pakkauksensa jätehuollon kustannuksista, kun pakkaus poistetaan käytöstä. Tuottajavastuuseen liittyvät asiat on Suomessa keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Pakkaus on tuote, joka:

 • säilyttää tai suojaa ainetta tai esinettä
 • helpottaa aineen tai esineen esillepanoa
 • mahdollistaa aineen tai esineen käsittelyn tai kuljetuksen.

Pakkauksia koskevan lainsäädännön tavoitteena on edistää pakkausten ja pakkausjätteiden kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä.

Pakkauksissa rajoitetut aineet

Pakkaus saa sisältää yhteensä enintään 100 milligrammaa kilogrammassa:

 • kadmiumia
 • lyijyä
 • elohopeaa
 • kuudenarvoista kromia.

Poikkeuksena ovat lasipakkaukset ja suljetuissa ja valvotuissa kierroissa käytetyt muoviset laatikot ja kuormalavat, jotka voivat tietyin ehdoin sisältää yllä lueteltua enemmän raskasmetalleja.

Yritysten, jotka valmistavat tai tuovat maahan lasipakkauksia ja valvottuun kiertoon tarkoitettuja muovisia laatikoita ja kuormalavoja, on tarvittaessa täytettävä raportointivelvoitteet ja muut vaatimukset (komission päätös muovisista laatikoista ja kuormauslavoista 2009/292/EY ja komission päätös lasipakkauksista 2001/171/EY).

Pakkausten merkinnät

Pakkauksissa käytettyjen materiaalien tunnistusmerkinnät ovat Suomessa vapaaehtoisia. Jos yritys merkitsee pakkaukseen tai sen etikettiin pakkauksessa käytetyt materiaalit, merkintä on tehtävä pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen liitteen 3 mukaisesti.

Pakkauksen sisältämästä tuotteesta riippuu, mitä muita merkintä- ja etiketöintivaatimuksia pakkaukseen kohdistuu.

Pakkausten perusvaatimukset

Pakkausten valmistusta, koostumusta, uudelleenkäytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat tietyt perusvaatimukset.

Perusvaatimusten mukaan pakkauksen pitää:

 • olla mahdollisimman pieni kooltaan ja painoltaan
 • täyttää vaaditut turvallisuus-, hygienia- ja hyväksyttävyystasot
 • olla mahdollisesti uudelleenkäytettävä ja hyödynnettävä
 • sisältää mahdollisimman pienet pitoisuudet haitallisia ja vaarallisia aineita
 • kestää useita kuljetus- ja käyttökertoja
 • vaikuttaa pakkauksen loppukäsittelyn osalta ympäristöön mahdollisimman vähän haitallisesti
 • olla turvallinen käytettyä pakkausta käsittelevien työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle
 • noudattaa pakkauksen hyödynnettävyyttä koskevia vaatimuksia, kun käytetty pakkaus tulee jätteeksi
 • sisältää tietty osuus kierrätettävää materiaalia, jos pakkaus on kierrätettävä
 • sisältää vähimmäislämpöarvo, jos pakkausjäte toimitetaan energiakäyttöön
 • olla riittävän helposti biologisesti hajoava, jos pakkausjäte on kompostoitavaa.

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuville pakkauksille on muita pakkauksia tarkempia vaatimuksia. Elintarvikepakkauksia valvoo Suomessa Ruokavirasto.