Pakkaukset ja pakkausjätteet

Lainsäädännön tavoitteena on vähentää pakkauksista ja pakkausjätteistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä edistää pakkausten ja pakkausjätteiden kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä.

Pakkausten pitää täyttää lainsäädännössä niille asetetut tietyt vaatimukset, eivätkä ne saa sisältää raja-arvoja suurempia pitoisuuksia tiettyjä raskasmetalleja. Yritys, joka saattaa pakkauksen markkinoille (esimerkiksi valmistaa, maahantuo tai pakkaa) Suomessa, on vastuussa pakkausten vaatimustenmukaisuudesta.

Tukes valvoo markkinoille saatettujen pakkausten rajoitettujen aineiden pitoisuuksia sekä pakkauksille asetettujen vaatimusten noudattamista.

Määritelmiä

Pakkaus on tuote, joka:

 • säilyttää tai suojaa ainetta tai esinettä tai
 • helpottaa aineen tai esineen esillepanoa tai
 • mahdollistaa aineen tai esineen käsittelyn tai kuljetuksen.

Lisäksi pakkauksen pitää täyttää myynti-, ryhmä- ja kuljetuspakkauksia koskevat lisäperusteet, joita on tarkemmin avattu valtioneuvoston asetuksen pakkauksista ja pakkausjätteestä (1029/2021) liitteessä 1.

Myyntipakkaus on tarkoitettu myyntipaikalla loppukäyttäjälle tai kuluttajalle myytävän yksikön (myyntiyksikön) säilytykseen. Esimerkiksi pesuainepullo on myyntipakkaus.

Ryhmäpakkaus on tarkoitettu myyntiyksiköistä koostuvan ryhmän säilytykseen myyntipaikalla. Se voidaan myydä sellaisenaan eteenpäin tai sitä voidaan käyttää ainoastaan myyntipaikalla. Ryhmäpakkaus on mahdollista poistaa muuttamatta myyntiyksikön ominaisuuksia. 

Kuljetuspakkaus on tarkoitettu helpottamaan myyntipakkausten käsittelyä ja kuljetusta. Kontit, joita käytetään maantie-, rautatie-, meri- ja lentokuljetuksissa, eivät ole kuljetuspakkauksia.

Pakkauksissa rajoitetut aineet

Pakkaus tai sen käsin tai yksinkertaisin fysikaalisin menetelmin irrotettava osa saa sisältää yhteensä enintään 100 milligrammaa kilogrammassa (mitattuna pakkauksen tai sen osan painosta):

 • lyijyä
 • kadmiumia
 • elohopeaa
 • kuudenarvoista kromia.

Poikkeuksena ovat lasipakkaukset ja suljetuissa ja valvotuissa kierroissa käytetyt muoviset laatikot ja kuormalavat, jotka voivat tietyin ehdoin ylittää edellä mainitun pitoisuustason. Yritysten, jotka saattavat markkinoille tällaisia pakkauksia, on tarvittaessa täytettävä raportointivelvoitteet ja muut vaatimukset (komission päätös muovisista laatikoista ja kuormauslavoista 2009/292/EY ja komission päätös lasipakkauksista 2001/171/EY).

Kristallilasista valmistettuihin pakkauksiin ei sovelleta raskasmetallipitoisuuksien rajoitusta.

Pakkauksille asetetut vaatimukset

Pakkausten valmistusta, koostumusta, uudelleenkäytettävyyttä kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat tietyt vaatimukset, joiden mukaisesti pakkauksen pitää:

 • olla mahdollisimman pieni kooltaan ja painoltaan, mutta täyttää vaaditut turvallisuus- ja hygieniatasot sekä pakatulle tuotteelle että kuluttajaa ajatellen
 • olla kierrätettävä, uudelleenkäytettävä tai muulla tavoin hyödynnettävä, jotta sen haitalliset vaikutukset ympäristöön jäävät loppukäsittelyn osalta mahdollisimman vähäisiksi
 • sisältää mahdollisimman pienet pitoisuudet haitallisia ja vaarallisia aineita
 • uudelleenkäytettävänä kestää useita kuljetus- ja käyttökertoja
 • olla turvallinen käytettyä pakkausta käsittelevien työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle
 • noudattaa pakkauksen hyödynnettävyyttä koskevia vaatimuksia, kun käytetty pakkaus tulee jätteeksi
  • sisältää tietty osuus kierrätettävää materiaalia, jos pakkaus on kierrätettävä
  • sisältää vähimmäislämpöarvo, jos pakkausjäte toimitetaan energiakäyttöön
  • olla riittävän helposti biologisesti hajoava, eikä saa haitata kompostoitavan jätteen erilliskeräystä tai kompostointiprosessia, jos pakkausjäte on kompostoitavaa
 • olla tiettyjen yhdenmukaistettujen standardien, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vaatimusten mukaisia.

Tilavuudeltaan enintään kolmen litran kertakäyttöisiä muovisia juomapakkauksia, joiden korkit tai kannet on valmistettu muovista, voi saattaa Suomen markkinoille vain, jos korkki tai kansi pysyy juomapakkauksessa kiinni tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan. Vaatimus tulee voimaan 3.7.2024 alkaen. Lisätietoja kertakäyttöisistä muovisista juomapakkauksista löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Pakkausten merkinnät

Pakkauksissa käytettyjen materiaalien tunnistusmerkinnät ovat Suomessa vapaaehtoisia. Jos yritys merkitsee pakkaukseen tai sen etikettiin pakkauksessa käytetyt materiaalit, merkintä on tehtävä pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen liitteen 3 mukaisesti. Merkinnän pitää olla selkeästi nähtävissä ja luettavissa myös pakkauksen avaamisen jälkeen.

Pakkaukseen voidaan tehdä myös merkintöjä, jotka helpottavat pakkauksen uudelleenkäyttöä, käytöstä poistetun pakkauksen lajittelua ja hyödyntämistä. Merkinnöissä voidaan esimerkiksi hyödyntää Pohjoismaissa laajasti käytössä olevaan jätepiktogrammijärjestelmää.

Tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja niiden pakkausten merkintävaatimuksista säädetään Valtionneuvoston asetuksessa eräistä muovituotteista (1318/2022). Lisätietoja kertakäyttöisistä muovituotteista löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Pakkauksen sisältämästä tuotteesta riippuu, mitä muita merkintä- ja etiketöintivaatimuksia pakkaukseen kohdistuu.

Tuottajavastuu

Pakkaukset kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät sekä pakkaajat vastaavat tuotteidensa jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista. Tuottajavastuuseen liittyvät asiat on Suomessa keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuville pakkauksille on muita pakkauksia tarkempia vaatimuksia. Elintarvikepakkauksia valvoo Suomessa Ruokavirasto.