Tarkastuslaitokset

Tukes hyväksyy tarkastuslaitoksia laitteiden ja laitteistojen tarkastuksiin sekä henkilösertifiointiin usealla toimialalla.

Tukes hyväksyy tarkastuslaitoksia laitteiden ja laitteistojen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksiin sekä henkilösertifiointiin seuraavilla toimialoilla:

 • sähkölaitteistot
 • hissit
 • nosto- ja siirtolaitteet sekä nosto-ovet
 • painelaitteet
 • automaattiset sammutuslaitteistot
 • palonilmaisulaitteistot
 • mittauslaitteet
 • jalometallituotteet
 • vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja -säiliöt
 • maakaasuputkistot, maakaasuvarastot ja maakaasun tankkausasemat
 • nestekaasulaitokset
 • öljysäiliöt ja muut palavien nesteiden varastosäiliöt
 • kaivosten nostolaitokset
 • kontit.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettäviä IBC-pakkauksia tarkastavat Tukesin hyväksymät VAK-määräaikaistarkastusten laitokset. Näiden toimijoiden hyväksynnän ja toimintakertomuksen sisällön vaa-timukset ovat lievemmät kuin muilla tarkastuslaitoksilla.

Hyväksymiskriteerit

Tarkastuslaitokselta vaaditaan hyväksyntään yleisesti seuraavaa:

 • Suomeen rekisteröity oikeushenkilö
 • ammattitaitoinen henkilökunta
 • toiminnan edellyttämät välineet, laitteet ja järjestelmät
 • tarkastustodistusten tallennus- ja ylläpitojärjestelmä
 • toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus sekä puolueettomuus
 • toiminnan ja vastuiden laajuuden mukainen vastuuvakuutus.

Tarkastuslaitos osoittaa hyväksynnän ja vaatimusten täyttymisen FINAS-akkreditointipalvelun lausunnolla tai akkreditoinnilla.

Tarkastustoiminta ja hyvän hallinnon periaatteet

 Tarkastustoimintaa koskevat seuraavat hyvän hallinnon periaatteet:

 • Yhdenvertaisuusperiaate: asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti ja johdonmukaisesti.
 • Tarkoitussidonnaisuuden periaate: tarkastusten pitää perustua lainsäädäntöön ja harkintavaltaa ei saa käyttää väärin.
 • Objektiviteettiperiaate: tarkastukset on tehtävä puolueettomasti.
 • Suhteellisuusperiaate: tarkastukset on suoritettava oikeasuhtaisesti ja kohtuullisuus huomioon ottaen.
 • Luottamuksensuojaperiaate: asiakkaiden pitää voida luottaa tarkastustoiminnan tulkintojen pysy-vyyteen.

Tukes valvoo tarkastuslaitoksia

Tarkastuslaitokset järjestävät säännöllisesti yhteistyökokouksia toimialoittain. Tukes osallistuu kokouksiin.

Tukes valvoo tarkastuslaitosten toimintaa. Tarkastuslaitokset lähettävät Tukesille vuosittain toimintakertomuksen tarkastustehtävien hoitamisesta.