Räjähdysvaaralliset tilat

Työnantajan velvollisuus on varmistaa työntekijöiden terveys ja turvallisuus räjähdysvaarallisissa tiloissa. Työnantajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta räjähdysvaarallinen tila on sellainen, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Työnantajan on myös valvottava tilaa asianmukaisesti käyttäen teknisiä välineitä.

ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia työnantajia, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi räjähdysvaaralle, lukuun ottamatta räjähteiden aiheuttamaa räjähdysvaaraa. Säädösten tarkoitus on ennaltaehkäistä räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamien vaaroja, suojella työntekijöiden turvallisuutta ja estää omaisuusvahinkoja. ATEX tulee sanoista atmosphèes explosibles.

Mikä on räjähdysvaarallinen tila?

Räjähdysvaarallinen tila on tila, jossa voi esiintyä räjähdysvaarallinen ilmaseos. Palava aine eli kaasu, sumu, höyry tai pöly yhdessä normaalipaineisen ilman kanssa voi aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.

Räjähdysvaarallisia tiloja esiintyy muun muassa energian tuotannossa, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa sekä yleensä palavien nesteiden tai syttyvien kaasujen valmistuksessa, käsittelyssä tai varastoinnissa.

Palavat aineet

Palavalla aineella tarkoitetaan ainetta, joka voi muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen. Palavan aineen määritelmä vaihtelee sen mukaan, onko kyse nesteestä, kaasusta vai pölystä.

 • Palavalla nesteellä tarkoitetaan nestemäistä kemikaalia, jonka leimahduspiste on enintään 100 °C. Esimerkkejä palavista nesteistä on liuottimet, polttoaineet, raaka-, lämmitys- voitelu- ja jäteöljyt, lakat.
 • Palavalla kaasulla tai kaasuseoksella on syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja normaali-ilmanpaineessa. Palavia kaasuja ovat esimerkiksi nestekaasut, kuten butaani tai propaani, maakaasu ja polttokaasut, kuten hiilimonoksidi tai metaani.
 • Palavat pölyt ovat pölyjä, jotka ovat peräisin kiinteistä palavista aineista kuten hiilestä, puusta, alumiinista, sokerista, jauhoista tai viljasta. Aiheuttaakseen räjähtävän seoksen pölyn on oltava riittävän hienojakoista.

Työnantajan velvoitteet räjähdysvaarallisissa tiloissa

Usein kysyttyä

 • Miten ilmanvaihto vaikuttaa tilaluokitukseen?

  Ilmanvaihto on edellytyksenä tilaluokitukselle.

  • Ilmanvaihdon vaikutus tilaluokitukseen
   • arvioidaan erikseen saatavuus ja teho (esim. ulkona ilmanvaihto on aina saatavilla, mutta teho vaihtelee)
  • Ilmanvaihdon poistojen sijoitus kaasun ominaisuuksien mukaan (palavan nesteen höyryt ilmaa raskaampia, vety ilmaa kevyempää)
  • Alipaine suhteessa ympäröiviin tiloihin
  • Normaalin toiminnan aikana palavan nesteen höyryjä => oltava koneellinen ilmavaihto
  • Pitoisuus ilmassa ≤ 25% alemmasta syttymisrajasta
  • Ilmanvaihdon riittävyyttä tulee valvoa eli käytännössä mitattava

  Ilmanvaihtokanavat ja -aukot on puhdistettava riittävän usein.

Koulutusaineisto

ATEX-koulutus palotarkastajille 5.10.2018

ATEX-koulutusta palotarkastajille (Sanna Pietikäinen, Tukes)

Palovaarallinen tila, räjähdysvaarallisten tilojen laitteet ja niiden valinta, sähkölaitteistojen tarkastukset (Juha Kurvinen, Kiwa Inspecta)

ATEX-materiaalia (Saila Salomäki, Pirkanmaan pelastuslaitos)

Räjähdyssuojauksen tarkistuslista

Tallenne koulutuksesta