Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset - ATEX

Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten suunnittelussa, asennuksessa, kunnossapidossa ja tarkastuksissa sekä laitteistojen käytössä pitää ottaa huomioon sekä tavanomaiset sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset että räjähdysvaarallisissa tiloissa vallitsevat erityiset olosuhteet ja vaatimukset. Sähköasennukset ja laitteet eivät saa toimia syttymislähteenä sähköenergian, staattisen sähkön, kuumenemisen tai kipinöinnin vuoksi.

ATEX-nimitystä käytetään EU:n laitedirektiivistä ja olosuhdedirektiivistä, jotka koskevat räjähdysvaarallisia tiloja (Ex-tiloja), työskentelyä tiloissa sekä niissä käytettäviä koneita ja laitteita.

Vaatimukset on saatettu voimaan Suomessa kansallisilla säädöksillä, joita täydennetään useilla standardeilla. Vaatimusten tarkoituksena on räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamien vaarojen ennaltaehkäisy ja torjunta työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi sekä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi.

Räjähdysvaara aiheuttaa erityisvaatimuksia sähköasennuksille ja työskentelylle

Ex-tilojen sähköasennusvaatimuksiin sisältyy lisävaatimuksia tai poikkeuksia tavanomaisiin sähköasennuksiin nähden. Jotta räjähdysvaarallisten tilojen asennukset olisivat turvallisia, on suunnittelijan ja sähköurakoitsijan ja kunnossapidon henkilöstön omattava hyvät tiedot tämän alueen erityisistä asennus- ja laitevaatimuksista.

Ennen töiden aloittamista räjähdysvaarallisessa tilassa on selvitettävä tarpeelliset suojaustoimenpiteet ja työlupakäytännöt.

Mitkä ovat räjähdysvaarallisia tiloja?

Räjähdyssuojausasiakirja: estetään räjähdys ja rajoitetaan räjähdyksen vaikutuksia

Työnantajan, käytännössä usein toiminnanharjoittajan, on huolehdittava siitä, että toimintaan liittyvä räjähdysvaara selvitetään ja riskit arvioidaan. Tulosten perusteella laaditaan ajan tasalla pidettävä räjähdyssuojausasiakirja.

Sähköasennusten, laiterakenteiden valinnan ja turvallisen käytön kannalta asiakirjaan sisällytettäviä keskeisiä tietoja mm. ovat:

  • Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka voivat toimia sytytyslähteinä.
  • Selvitys siitä, missä vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi esiintyä ja mitä laitteita tiloissa on.
  • Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu.
  • Luettelo käytettävistä työvälineistä, jotka on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Selvitys toteutetuista räjähdyssuojaustoimenpiteistä

Lue lisää räjähdyssuojausasiakirjasta.

Tilaluokitusselvitys on perusta turvallisille sähköasennuksille

Kun toiminnassa voi esiintyä räjähdysvaara on työnantajan huolehdittava, että tilat luokitellaan. Tilaluokitus on räjähdyskelpoisia ilmaseoksia mahdollisesti sisältävän ympäristön luokittelumenetelmä, jonka perusteella määräytyvät tiloissa olevien, sinne asennettavien samoin kuin sinne tilapäiskäytössäkin vietävien laitteiden turvallisuusvaatimukset. Tilat ja kohteet luokitellaan räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymistodennäköisyyden mukaan. Lisätietoa tilaluokittelusta

Räjähdysvaaran syntymiseen vaikuttavat useat tekijät. Olennaista onkin, että tilaluokituksen tekee henkilö, joka tuntee kyseisen toiminnan prosessit ja vaaraa aiheuttavat aineet. Tilaluokituksen perusteella voidaan edelleen sähkösuunnitelmissa ottaa huomioon erityisvaatimukset asennuksissa ja laitevalinnoissa.

Hyvä lähtökohta on, että räjähdysvaaralliseen tilaan sijoitetaan ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömiä sähkölaitteita ja sijoitetaan laitteet mahdollisuuksien mukaan tilan ulkopuolelle. Tilojen ja kulloisenkin toiminnan tarkoituksenmukaisella kokonaissuunnittelulla voidaan räjähdysvaarallista toimintaa rajata ja keskittää, jolloin riskit ovat helpommin hallittavissa.

Laitedirektiivi asettaa turvallisuusvaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäville laitteille, kuten sähkömoottoreille, valaisimille, ohjaus-, käyttö ja säätöjärjestelmille jännitetasosta riippumatta. Vaatimukset koskevat myös mekaanisia laitteita ja työvälineitä. Laitedirektiivistä ja siihen liittyvistä yhdenmukaistetuista standardeista ilmenee, minkälaisia laitteita räjähdysvaarallisissa olosuhteissa voidaan käyttää.

Lue lisää räjähdysvaarallisten tilojen laitteita koskevista vaatimuksista ja merkinnöistä.

Merkinnät: CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero, räjähdyssuojaustunnus, laiteryhmä, laiteluokka, palava aine: G kaasu tai D pöly, räjähdyssuojaustunnus, Ex-rakenne, räjähdysryhmä, lämpötilaluokka

Kuva: ATEX- laitemerkinnät

Sähköalan ammattilaisen kannattaa tutustua ATEX-starttipakettiin

ATEX-kokonaisuuteen liittyy useita alueen käsitteitä, määrittelyjä ja mm. räjähdysvaaralliseen tilaan tarkoitetuille laitteille ja suojausjärjestelmille omia laite- ja merkintävaatimuksia.

Hyödyllistä perustietoa aihepiiristä on koottu ATEX-starttipakettiin.

Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten tarkastukset, kunnossapito ja korjaustoimenpiteet

Räjähdysvaarallisen tilan sähkölaitteiston käyttöönottovaiheessa asennuksille pitää tehdä sähköturvallisuuslain mukainen käyttöönottotarkastus, jossa huomioidaan ja dokumentoidaan asennuksia ja laitteita koskevat erityisvaatimukset.

Sähkölaitteiston varmennustarkastuksen kohdalla vaatimus poikkeaa tavanomaisista asennuksista. Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokissa 0, 1, 20 ja 21 on varmennustarkastus tehtävä vähäisimpiä töitä lukuun ottamatta ennen tilojen ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa. (VNa 1434/2016, 5,6 ja 7§)

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa räjähdysvaarallisten tilat tarkastetaan aina osana kyseistä laitteistokokonaisuutta.

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiston kunnossapitoa täydennetään erityisillä kunnossapitotarkastuksilla. Kunnossapitotarkastukset jakautuvat erilaisiin yksityiskohtaisiin tarkastuksiin, lähitarkastuksiin sekä silmämääräisiin tarkastuksiin. Menettelyt on esitetty standardissa SFS-EN 60079-17 (Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito). Kunnossapitotarkastukset on mahdollista korvata ammattitaitoisen henkilökunnan suorittamalla jatkuvalla valvonnalla. Menettelyjen tulee olla dokumentoituja.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden korjaukseen ja huoltoon liittyy erityisvaatimuksia, joita on käsitelty standardissa SFS 60 079-19 (Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 19: Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus). Lähtökohta on, että huollon tai korjauksen jälkeen laite säilyy sen räjähdyssuojausrakennetta koskevan vaatimuksen mukaisena. On hyvä huomata, että laitteen valmistaja voi vaatia, että huolto- ja korjaustoimenpiteet saa tehdä vain valmistaja itse tai sen valtuuttama edustaja.

Vaativa kokonaisuus: säädöksiä, lukuisia standardeja ja ohjeita 

Standardit, joita noudattaen sähköturvallisuuslain vaatimukset täyttyvät sähkölaitteiston rakenteen ja sähkötyöturvallisuuden osalta on vahvistettu Tukesin luettelossa S10-2023.

Tärkeää on huomata, että räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus koostuu useista vaatimuksista, jotka ovat eri tavoin sidoksissa toisiinsa. Tietoja joutuukin hakemaan useista lähteistä. Sähköturvallisuuteen ja laiterakenteisiin osaltaan liittyviä vaatimuksia ja standardeja on useita sellaisia, joita ei ole esitetty luettelossa S10-2023. ATEX-starttipaketin luvussa 10. on esitetty asiaan liittyviä vaatimuksia ja julkaisuja laajemmin.

Käsikirjassa rakennusten sähköasennukset D1-2017 (Sähköinfo Oy) on luku, johon on koottu hyödyllinen ohjekokonaisuus räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksista.

Tilojen sähköasennusten toteutuksen kannalta standardeista keskeisin on SFS-EN 60079-14 (2016) Räjähdysvaaralliset tilat, osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen. Standardi koskee sekä kaasu- että pölyräjähdysvaarallisia tiloja.

Räjähdysvaarallisten tilojen käytön aikaisia tarkastuksia ja kunnossapitoa käsitellään jo mainitussa standardissa SFS-EN 60079-17 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito (2016). Samoin räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden korjausta käsitellään standardissa: SFS-EN 60079-19 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 19: Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus (2017).