Kaivosturvallisuuslupa


Kaivosturvallisuus tarkoittaa kaivoksen rakenteellista ja teknistä turvallisuutta, vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisemistä sekä onnettomuuksista aiheutuvien haitallisten seurausten rajoittamista.


Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava kaivosturvallisuuslupa. Kaivosturvallisuuslupaa ei voi myöntää ennen kuin kaivoslupa on lainvoimainen.


Kaivosturvallisuusluvan myöntää Tukes.

Kaivosturvallisuusluvan hakeminen

Voit hakea kaivosturvallisuuslupaa lähettämällä vapaamuotoisen lupahakemuksen Tukesin kirjaamoon, kirjaamo (at) tukes.fi. Liitä lupahakemukseen

  • hakijaa koskevat tiedot
  • kaivoksen yleissuunnitelma
  • yrityksen toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • sisäinen pelastussuunnitelma
  • arviointi kaivosturvallisuutta vaarantavista seikoista.

Tarkempia ohjeita lupahakemuksen sisällöstä on kerrottu Tukesin oppaassa Kaivosturvallisuussäädökset.

Kaivosturvallisuuden määräaikaisvalvonta

Tukes tarkastaa toiminnassa olevat kaivokset määräajoin. Tarkastusvälin pituuteen vaikuttavat kaivostoiminnan laajuus ja olosuhteet kaivoksessa.

Säännöllisesti toimivat ja olosuhteiltaan haastavat kaivokset tarkastetaan vuosittain.  Tarkastusväliä voidaan pidentää, jos yrityksellä on käytössään järjestelmällisiä menettelyitä, joiden perusteella Tukes voi varmistua kaivoksen teknisestä turvallisuudesta ja johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Tarkastusväliä voidaan myös lyhentää, jos se turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeellista.
 
Tarkastuksilla Tukes toteaa kaivoksen teknisen toteutuksen, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmät. Tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus, johon merkitään tarkastetut kohteet ja havaitut puutteet.

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö

Kaivokselle on nimettävä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö ennen kaivoksen rakentamista ja tuotannollisen toiminnan aloittamista. Yrityksen on huolehdittava, että kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöllä on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä säädösten ja kaivosturvallisuuslupapäätöksen ehtojen tarkoittamalla tavalla.

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö voi olla henkilö, joka

  • on suorittanut hyväksytysti Tukesin järjestämän tutkinnon.
  • työskentelee kyseisessä kaivoksessa
  • tuntee kaivostekniikkaa ja kaivosturvallisuutta koskevat säädökset
  • tuntee kaivosturvallisuuden edellyttämät toimenpiteet erityisesti toimipaikkansa kaivoksessa
  • on saanut tehtävään sopivan koulutuksen ja jolla on riittävä käytännön työkokemus.

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön on varmistettava, että kaivoksessa noudatetaan kaivosturvallisuutta koskevia säännöksiä ja lupamääräyksiä sekä kaivosturvallisuuden edellyttämiä toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita.

Näin haet kaivosturvallisuuslupaa

Tutustu lupahakemuksen sisältöön

Täytä hakemus
Tee vapaamuotoinen hakemus Tukesiin.

Hakemuksen liitteet
Liitä hakemukseen kaivoksen yleissuunnitelma, yrityksen toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi, sisäinen pelastussuunnitelma ja arviointi kaivosturvallisuutta vaarantavista seikoista.

Lähetä hakemus liitteineen Tukesiin

Katso myös