Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Vaarallisten kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn pitää olla lain ja asetusten mukaista. Tuotantolaitos on vastuussa siitä, että se noudattaa säädöksiä.

Jos kemikaalien varastointi ja käsittely on laajamittaista, toiminta edellyttää Tukesin myöntämää lupaa.

Huomioi nämä, kun laitos käsittelee kemikaaleja

  • Kemikaaliturvallisuuslain vaatimukset koskevat laajuudeltaan kaiken kokoista varastointia ja käsittelyä.
  • Kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten pitää tunnistaa kemikaalien aiheuttamat vaaratilanteet omassa toiminnassaan.
  • Onnettomuuksiin on varauduttava, jos vaaroja ei voida poistaa.
  • Työn pitää olla järjestelmällistä ja ulottua laitoksen elinkaaren eri vaiheisiin.

Lainsäädännön tarkoitus on ehkäistä kemikaaleista aiheutuvia onnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheuttamia seurauksia.

Näillä sivuilla voit selvittää toimintasi laajuuden, löydät tietoa hyvistä käytännöistä sekä lupa- ja valvontamenettelyistä.

Kemikaalilaitosten valvonta

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista varastointia ja käsittelyä valvoo Tukes. Kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. Arvioi, onko toimintasi laajamittaista vai ei.

Tukes valvoo seuraavien avulla, että tuotantolaitokset täyttävät niille asetetut velvoitteet:

  • luvat
  • tarkastukset
  • asiakirjavalvonta.

Kuva vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnan jakautumisesta.

Turvallisuus ja vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Laitoksen sijoittaminen
Selvitä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat vaarat ja huomio ne sijoituksessa.

Kaavoitus
Varmista, että kaavoitus mahdollistaa toiminnan.

Luvat
Onko toiminta laajamittaista? Hae lupaa, jos on.

Laitoksen elinkaari
Varmista turvallisuus laitoksen elinkaaren eri vaiheissa.

Laitoksen käyttö ja johtaminen
Kehitä ja ylläpidä turvallisuustoimintaa päämäärätietoisesti.

Tarkastukset
Tarkastuksien avulla Tukes varmistaa, että laitos noudattaa lupaehtoja ja lainsäädäntöä.