Tarkastukset

Kemikaalilaitoksille tehtävillä tarkastuksilla Tukes varmistaa, että laitos noudattaa lupaehtoja ja lainsäädäntöä. Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin voit aloittaa vasta hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen tehdään säännöllisesti määräaikaistarkastuksia.


Kemikaalilaitokset jaetaan määräaikaistarkastusten tiheyden perusteella seuraaviin ryhmiin:

  • turvallisuusselvitysvelvollinen laitos
  • toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos
  • lupalaitos.

Tuotantolaitoksen toiminnan laajuus ja laitokselle tehtävät tarkastukset:

Tuotantolaitoksen toiminnan laajuus Määräaikaistarkastuksien tiheys Käyttöönottotarkastus tehtävä
Turvallisuusselvitysvelvollinen laitos 1 vuosi Kyllä
Toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos 3 vuotta Kyllä
Lupalaitos 5 vuotta Kyllä
Ilmoitus, myös tilapäinen toiminta Pelastuslaitoksen tarkastussuunnitelman mukaan Kyllä
Ei ilmoitusvelvollisuutta -

-

 

Riskiperusteisuus

Tukes valvoo kemikaalilaitoksia riskiperusteisesti. Riskiperusteisuus tarkoittaa sitä, että Tukes valvoo tiheämmin laitoksia, joissa kemikaalien määrä on suuri.


Tarkastusväliä voidaan muuttaa laitoksen häiriö- ja onnettomuustietojen ja tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella. Tähän vaikuttaa myös Tukesin kohteelle laskema riskiluku. Riskiluku ottaa huomioon kohteen teknisen turvallisuuden kannalta oleellisia tekijöitä:

  • toiminnan laajuus
  • kemikaalien vaaraluokka
  • onnettomuustyypit
  • vakavimpien onnettomuuksien seuraukset
  • toiminnan luonne
  • kohteen sijainti ja ympäristö
  • tekninen varautuminen ja turvajärjestelmät.

Toimi näin