Tarkastukset

Kemikaalilaitoksille tehtävillä tarkastuksilla Tukes varmistaa, että laitos noudattaa lupaehtoja ja lainsäädäntöä. Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin voit aloittaa vasta hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen tehdään säännöllisesti määräaikaistarkastuksia.


Kemikaalilaitokset jaetaan määräaikaistarkastusten tiheyden perusteella seuraaviin ryhmiin:

  • turvallisuusselvitysvelvollinen laitos
  • toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos
  • lupalaitos.

Tuotantolaitoksen toiminnan laajuus ja laitokselle tehtävät tarkastukset:

Tuotantolaitoksen toiminnan laajuus Määräaikaistarkastuksien tiheys Käyttöönottotarkastus tehtävä
Turvallisuusselvitysvelvollinen laitos 1 vuosi Kyllä
Toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos 3 vuotta Kyllä
Lupalaitos 5 vuotta Kyllä
Ilmoitus, myös tilapäinen toiminta Pelastuslaitoksen tarkastussuunnitelman mukaan Kyllä
Ei ilmoitusvelvollisuutta -

-

 

Riskiperusteisuus

Tukes valvoo kemikaalilaitoksia riskiperusteisesti. Riskiperusteisuus tarkoittaa sitä, että Tukes valvoo tiheämmin laitoksia, joissa kemikaalien määrä on suuri ja onnettomuusriskit merkittävät.

Tarkastusväliä voidaan muuttaa laitoksen häiriö- ja onnettomuustietojen ja tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella. Tarkastusväliin vaikuttaa myös kohteelle määritettävä riskiluku. Riskilukuun vaikuttavia tekijöitä ovat: 

  • kohteen prosessivaarat
  • onnettomuusskenaariot ja vaikutusalueet sekä 
  • tuotantolaitoksen sijoittuminen.  

Toiminnanharjoittaja laatii alustavan riskilukulaskelman osana määräaikais- tai käyttöönottotarkastukseen valmistautumista. Riskilukulaskelmaa käsitellään tarkastuksella ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia. Tukes vahvistaa riskilukulaskelman ja arvioi tarvetta määräaikaistarkastusten taajuuden muuttamiselle huomioiden muut valvontahavainnot. Riskilukulaskelma katselmoidaan ja tarvittaessa päivitetään muutosten myötä. 

Riskilukulomake (xlsx, 89 kt)

Ohje toiminnanharjoittajalle (pdf, 413 kt)

Toimi näin