Tarkastukset

Kemikaalilaitoksille tehtävillä tarkastuksilla Tukes varmistaa, että laitos noudattaa lupaehtoja ja lainsäädäntöä. Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin voit aloittaa vasta hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen tehdään säännöllisesti määräaikaistarkastuksia.


Kemikaalilaitokset jaetaan määräaikaistarkastusten tiheyden perusteella seuraaviin ryhmiin:

 • turvallisuusselvitysvelvollinen laitos
 • toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos
 • lupalaitos.

Tuotantolaitoksen toiminnan laajuus ja laitokselle tehtävät tarkastukset:

Tuotantolaitoksen toiminnan laajuus Määräaikaistarkastuksien tiheys Käyttöönottotarkastus tehtävä
Turvallisuusselvitysvelvollinen laitos 1 vuosi Kyllä
Toimintaperiaateasiakirjavelvollinen laitos 3 vuotta Kyllä
Lupalaitos 5 vuotta Kyllä
Ilmoitus, myös tilapäinen toiminta Pelastuslaitoksen tarkastussuunnitelman mukaan Kyllä
Ei ilmoitusvelvollisuutta -

-

 

Riskiperusteisuus

Tukes valvoo kemikaalilaitoksia riskiperusteisesti. Riskiperusteisuus tarkoittaa sitä, että Tukes valvoo tiheämmin laitoksia, joissa kemikaalien määrä on suuri.


Tarkastusväliä voidaan muuttaa laitoksen häiriö- ja onnettomuustietojen ja tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella. Tähän vaikuttaa myös Tukesin kohteelle laskema riskiluku. Riskiluku ottaa huomioon kohteen teknisen turvallisuuden kannalta oleellisia tekijöitä:

 • toiminnan laajuus
 • kemikaalien vaaraluokka
 • onnettomuustyypit
 • vakavimpien onnettomuuksien seuraukset
 • toiminnan luonne
 • kohteen sijainti ja ympäristö
 • tekninen varautuminen ja turvajärjestelmät.

Toimi näin

1. Sovi tarkastuksesta ajoissa viranomaisen kanssa.

Käyttöönottotarkastusta tulee pyytää Tukesilta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Määräaikaistarkastuksen lähestyessä ottaa laitoksenne vastuutarkastaja yhteyttä sinuun.

2. Tukes lähettää tarkastuksen ohjelman noin kuukautta ennen sovittua tarkastusta.

3. Kerää tarkastusohjelman tarvittavat aineistot ja kutsu tarkastukseen avainhenkilöt.

Esim. käyttöönottotarkastukselle 

Säiliöt, putkistot ja laitteet:

 • Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
 • Asennusliikkeen vaatimuksenmukaisuusvakuutus (toimenpiteelle)
 • Piirustukset (punakynäversiot päivitetty)
 • PI-kaaviot
 • Sähkö- ja automaatiopiirustukset
 • Painelaitteen sijoitussuunnitelma
 • Painelaitteen määräaikaistarkastus
 • Painelaitekokonaisuuden arviointi
 • Säiliön perustuksen katselmus ja rakennusaikainen tarkastus
 • Rakennetarkastus
 • Upotustarkastus

Ex-tilat:

 • Ilmanvaihtomittaukset (etenkin jos sen perusteella tilaa ei ole luokiteltu)
 • Räjähdyssuojausasiakirja ja laiteluettelo
 • Tilojen turvallisen käytön varmistaminen

Sähköasennukset:

 • Ex-tilojen varmennustarkastuksen pöytäkirja
 • Maadoituksen ja potentiaalintasauksen mittauspöytäkirja

Muuta:

 • Palotarkastuspöytäkirja
 • Turva-automaation tarkastustodistus
 • Hälytys- ja sammutuslaitteistojen dokumentaatiot
 • Kunnossapitosuunnitelmat ja -ohjeet
 • Käyttöohjeet ja henkilökunnan koulutussuunnitelma
 • Käytönvalvojan hyväksyntä tehtävään
 • Sisäinen pelastussuunnitelma

4. Tarkastuspäivän aikataulu voidaan sopia joustavasti.

Asioita voidaan käsitellä joustavasti osallistujien aikataulujen mukaan. 

5. Kirjaa ylös tarkastuksella sovitut toimenpiteet.

Havaitut toimenpiteitä vaativat asiat näet myös tarkastuskertomuksesta. Se toimitetaan sinulle viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Tukes laskuttaa tarkastuksista hinnaston mukaisesti.

6. Hoida avoimet toimenpiteet määräaikoihin mennessä kuntoon.

Lähetä selvitykset Tukesille, jos sitä on edellytetty.

7. Kehitä turvallisuusjohtamisjärjestelmää jatkuvasti.