Määräaikaistarkastus

Määräajoin tehtävillä tarkastuksilla Tukes selvittää, millaisia yrityksen toimintatavat onnettomuuksien estämiseksi ovat ja noudatetaanko toimintatapoja. Tukes kutsuu tarkasteltavaa kokonaisuutta turvallisuusjohtamisjärjestelmäksi.  

Esimerkkejä määräaikaistarkastuksilla arvioitavista asioista ja niihin liittyvistä hyvistä käytännöistä:


Säädösvaatimuksien tunnistaminen

Johdon ja työntekijöiden sitoutuminen

 • Ylin johto on laatinut turvallisuuspolitiikan.
 • Johto järjestää resursseja politiikassa asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.
 • Käytössä on turvallisuusmittareita, etenkin sellaisia, jotka kuvaavat prosessiturvallisuutta.
 • Johdon katselmuksissa käydään turvallisuusmittarien tulokset läpi ja johtopäätökset dokumentoidaan.
 • Toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi on kuvattu kirjallisesti.
 • Henkilöstö osallistuu turvallisuustyöhön:
  • riskinarvioinnit
  • turvallisuuskoulutukset, -kierrokset, -keskustelut ja -kokoukset
  • turvallisuushavaintojen kirjaaminen, esim. poikkeamat ja positiiviset havainnot
 • Turvallisuustyöhön liittyvät tehtävät on kirjattu työnkuviin.
 • Käytössä on standardoituja järjestelmiä, kuten prosessiturvallisuus, työturvallisuus, laatu tai ympäristö.

Riskien arviointi ja muutosten hallinta

 • Vaarallisten kemikaalien aiheuttamat vaarat on tunnistettu ja niiden seuraukset on arvioitu.
 • Riskien arvioinnissa käytetään useampaa kuin yhtä menetelmää ja menetelmät ovat valittu kohteen mukaan. Työturvallisuuden lisäksi on arvioitava myös prosessiturvallisuutta.
 • Riskiarvioita päivitetään säännöllisesti. Tapahtuneet vaaratilanteet, onnettomuudet, myös muilla laitoksilla tapahtuneet, tai muutokset voivat edellyttää arvioiden päivittämistä.
 • Muutosten hallintaan on kirjalliset ohjeet.

Tekninen toteutus ja toimintakunto

 • Kunnossapitosuunnitelma on laadittu ja sen toteutumista seurataan. Suunnitelmaa muokataan tehtyjen havaintojen perusteella, mm. huollot, tarkastukset, onnettomuudet, vaaratilanteet.
 • Turvallisuuskriittiset laitteet on tunnistettu ja niihin kohdistuvat toimenpiteet on luokiteltu ensisijaisiksi.
 • Hälytys- ja turvajärjestelmiä testataan säännöllisesti.
 • Myös passiiviset järjestelmät, kuten vuotoaltaat, kuuluvat tarkastusten ja huoltojen piiriin.

Ohjeistus ja koulutus

 • Työohjeet on laadittu ja ne löytyvät työpisteiltä.
 • Työntekijöiltä kerätään palautetta ohjeiden toimivuudesta ja ohjeiden noudattamista valvotaan.
 • Myös huolto- ja kunnossapitotöihin on ohjeet, mm. prosessilukitukset, erotukset ja sokeoinnit.
 • Vaarallisimmista kemikaaleista laaditaan myös ensiapu- ja torjuntaohjeet näkyville paikoille.
 • Käytössä on koulutusrekisteri. Kertauskoulutuksia järjestetään säännöllisesti.
 • Perehdytyksessä kerrotaan kohteen onnettomuusvaarat ja toiminta todennäköisissä vaaratilanteissa.
 • Myös palveluntoimittajat perehdytetään.

Poikkeamatilanteiden hallinta

 • Henkilökunta tuntee todennäköiset onnettomuusskenaariot ja on harjoitellut toimimaan niiden varalta.
 • Henkilöiden, joiden tehtävät eivät liity suoraan vaarallisiin kemikaaleihin, on myös osattava toimia onnettomuuden sattuessa.
 • Poikkeamat dokumentoidaan ja tutkitaan sovittujen menettelyiden mukaisesti.
 • Pelastustoiminnan kannalta oleelliset kohteet on merkitty selvästi.
 • Oma tehdaspalokunta, jonka toimintaa ylläpidetään aktiivisesti.
 • Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa.

Edellä luetelluille osa-alueille Tukes antaa arvosanan asteikolla 0-5 seuraavasti:

 • 5 ennakoiva kehittäjä
  Tukes kannustaa jatkamaan ja jakamaan osaamistaan.
 • 4 hyviä käytäntöjä
  Tukes toteaa myönteiset asiat ja suositukset kehittää.
 • 3 säädösvaatimusten mukainen
  Tukes ottaa esille mahdollisuudet kehittää.
 • 2 kehittämistarpeita
  Tukes kehottaa parantamaan.
 • 1 merkittäviä puutteita
  Tukes vaatii pikaisia toimenpiteitä.
 • 0 vakavia laiminlyöntejä
  Tukes vaatii välittömiä toimenpiteitä.

Muita yleisiä asioita, joita Tukes käsittelee määräaikaistarkastuksella:

 • Edellisellä tarkastuksella tehtyjen havaintojen tila
 • Muutokset:
  • kemikaaleissa ja niiden määrissä
  • varastot, säiliöt, putkistot, laitteet
  • henkilöstö
  • organisaatio
  • yrityksen omistus
 • Onnettomuudet ja vaaratilanteet:
  • kemikaalivuodot, energian purkautuminen
  • syttymät, tulipalot
  • altistumiset kemikaaleille
  • tapaturmat

Toimi näin