Määräaikaistarkastus

 

Määräajoin tehtävillä tarkastuksilla Tukes selvittää, millaisia yrityksen toimintatavat onnettomuuksien estämiseksi ovat ja noudatetaanko toimintatapoja. Tukes kutsuu tarkasteltavaa kokonaisuutta turvallisuusjohtamisjärjestelmäksi.  


Esimerkkejä määräaikaistarkastuksilla arvioitavista asioista ja niihin liittyvistä hyvistä käytännöistä:


Säädösvaatimuksien tunnistaminen

 • Lakimuutoksia, standardeja ja alan suosituksia seurataan aktiivisesti.
 • Viranomaisvaatimukset käsitellään määräajoissa.
 • Säädösten edellyttämät turvallisuusasiakirjat on laadittu ja ne ovat ajan tasalla.
 • Säädösvaatimukset huomioidaan muutoksissa.
 •  

Johdon ja työntekijöiden sitoutuminen

 • Ylin johto on laatinut turvallisuuspolitiikan.
 • Johto järjestää resursseja politiikassa asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.
 • Käytössä on turvallisuusmittareita, etenkin sellaisia, jotka kuvaavat prosessiturvallisuutta.
 • Johdon katselmuksissa käydään turvallisuusmittarien tulokset läpi ja johtopäätökset dokumentoidaan.
 • Toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi on kuvattu kirjallisesti.
 • Henkilöstö osallistuu turvallisuustyöhön:
  • riskinarvioinnit
  • turvallisuuskoulutukset, -kierrokset, -keskustelut ja -kokoukset
  • turvallisuushavaintojen kirjaaminen, esim. poikkeamat ja positiiviset havainnot
 • Turvallisuustyöhön liittyvät tehtävät on kirjattu työnkuviin.
 • Käytössä on standardoituja järjestelmiä, kuten prosessiturvallisuus, työturvallisuus, laatu tai ympäristö.

Riskien arviointi ja muutosten hallinta

 • Vaarallisten kemikaalien aiheuttamat vaarat on tunnistettu ja niiden seuraukset on arvioitu.
 • Riskien arvioinnissa käytetään useampaa kuin yhtä menetelmää ja menetelmät ovat valittu kohteen mukaan. Työturvallisuuden lisäksi on arvioitava myös prosessiturvallisuutta.
 • Riskiarvioita päivitetään säännöllisesti. Tapahtuneet vaaratilanteet, onnettomuudet, myös muilla laitoksilla tapahtuneet, tai muutokset voivat edellyttää arvioiden päivittämistä.
 • Muutosten hallintaan on kirjalliset ohjeet.

Tekninen toteutus ja toimintakunto

 • Kunnossapitosuunnitelma on laadittu ja sen toteutumista seurataan. Suunnitelmaa muokataan tehtyjen havaintojen perusteella, mm. huollot, tarkastukset, onnettomuudet, vaaratilanteet.
 • Turvallisuuskriittiset laitteet on tunnistettu ja niihin kohdistuvat toimenpiteet on luokiteltu ensisijaisiksi.
 • Hälytys- ja turvajärjestelmiä testataan säännöllisesti.
 • Myös passiiviset järjestelmät, kuten vuotoaltaat, kuuluvat tarkastusten ja huoltojen piiriin.

Ohjeistus ja koulutus

 • Työohjeet on laadittu ja ne löytyvät työpisteiltä.
 • Työntekijöiltä kerätään palautetta ohjeiden toimivuudesta ja ohjeiden noudattamista valvotaan.
 • Myös huolto- ja kunnossapitotöihin on ohjeet, mm. prosessilukitukset, erotukset ja sokeoinnit.
 • Vaarallisimmista kemikaaleista laaditaan myös ensiapu- ja torjuntaohjeet näkyville paikoille.
 • Käytössä on koulutusrekisteri. Kertauskoulutuksia järjestetään säännöllisesti.
 • Perehdytyksessä kerrotaan kohteen onnettomuusvaarat ja toiminta todennäköisissä vaaratilanteissa.
 • Myös palveluntoimittajat perehdytetään.

Poikkeamatilanteiden hallinta

 • Henkilökunta tuntee todennäköiset onnettomuusskenaariot ja on harjoitellut toimimaan niiden varalta.
 • Henkilöiden, joiden tehtävät eivät liity suoraan vaarallisiin kemikaaleihin, on myös osattava toimia onnettomuuden sattuessa.
 • Poikkeamat dokumentoidaan ja tutkitaan sovittujen menettelyiden mukaisesti.
 • Pelastustoiminnan kannalta oleelliset kohteet on merkitty selvästi.
 • Oma tehdaspalokunta, jonka toimintaa ylläpidetään aktiivisesti.
 • Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa.

Edellä luetelluille osa-alueille Tukes antaa arvosanan asteikolla 0-5 seuraavasti:

 • 5 ennakoiva kehittäjä
  Tukes kannustaa jatkamaan ja jakamaan osaamistaan.
 • 4 hyviä käytäntöjä
  Tukes toteaa myönteiset asiat ja suositukset kehittää.
 • 3 säädösvaatimusten mukainen
  Tukes ottaa esille mahdollisuudet kehittää.
 • 2 kehittämistarpeita
  Tukes kehottaa parantamaan.
 • 1 merkittäviä puutteita
  Tukes vaatii pikaisia toimenpiteitä.
 • 0 vakavia laiminlyöntejä
  Tukes vaatii välittömiä toimenpiteitä.

Muita yleisiä asioita, joita Tukes käsittelee määräaikaistarkastuksella:

 • Edellisellä tarkastuksella tehtyjen havaintojen tila
 • Muutokset:
  • kemikaaleissa ja niiden määrissä
  • varastot, säiliöt, putkistot, laitteet
  • henkilöstö
  • organisaatio
  • yrityksen omistus
 • Onnettomuudet ja vaaratilanteet:
  • kemikaalivuodot, energian purkautuminen
  • syttymät, tulipalot
  • altistumiset kemikaaleille
  • tapaturmat

Toimi näin

1. Sovi tarkastuksesta ajoissa viranomaisen kanssa.

Käyttöönottotarkastusta tulee pyytää Tukesilta hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Määräaikaistarkastuksen lähestyessä ottaa laitoksenne vastuutarkastaja yhteyttä sinuun.

2. Tukes lähettää tarkastuksen ohjelman noin kuukautta ennen sovittua tarkastusta.

3. Kerää tarkastusohjelman tarvittavat aineistot ja kutsu tarkastukseen avainhenkilöt.

Esim. käyttöönottotarkastukselle 

Säiliöt, putkistot ja laitteet:

 • Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
 • Asennusliikkeen vaatimuksenmukaisuusvakuutus (toimenpiteelle)
 • Piirustukset (punakynäversiot päivitetty)
 • PI-kaaviot
 • Sähkö- ja automaatiopiirustukset
 • Painelaitteen sijoitussuunnitelma
 • Painelaitteen määräaikaistarkastus
 • Painelaitekokonaisuuden arviointi
 • Säiliön perustuksen katselmus ja rakennusaikainen tarkastus
 • Rakennetarkastus
 • Upotustarkastus

Ex-tilat:

 • Ilmanvaihtomittaukset (etenkin jos sen perusteella tilaa ei ole luokiteltu)
 • Räjähdyssuojausasiakirja ja laiteluettelo
 • Tilojen turvallisen käytön varmistaminen

Sähköasennukset:

 • Ex-tilojen varmennustarkastuksen pöytäkirja
 • Maadoituksen ja potentiaalintasauksen mittauspöytäkirja

Muuta:

 • Palotarkastuspöytäkirja
 • Turva-automaation tarkastustodistus
 • Hälytys- ja sammutuslaitteistojen dokumentaatiot
 • Kunnossapitosuunnitelmat ja -ohjeet
 • Käyttöohjeet ja henkilökunnan koulutussuunnitelma
 • Käytönvalvojan hyväksyntä tehtävään
 • Sisäinen pelastussuunnitelma

4. Tarkastuspäivän aikataulu voidaan sopia joustavasti.

Asioita voidaan käsitellä joustavasti osallistujien aikataulujen mukaan. 

5. Kirjaa ylös tarkastuksella sovitut toimenpiteet.

Havaitut toimenpiteitä vaativat asiat näet myös tarkastuskertomuksesta. Se toimitetaan sinulle viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Tukes laskuttaa tarkastuksista hinnaston mukaisesti.

6. Hoida avoimet toimenpiteet määräaikoihin mennessä kuntoon.

Lähetä selvitykset Tukesille, jos sitä on edellytetty.

7. Kehitä turvallisuusjohtamisjärjestelmää jatkuvasti.