Arseenilla kyllästetyn puun uusiokäyttö vain ammattimaisesti

Arseenia sisältäviä puunsuoja-aineita, eli CCA-kyllästeitä, ei saa käyttää puun kyllästämiseen. Käytöstä poistetun arseenikyllästetyn puun, esimerkiksi sähköpylväiden, käyttö on rajoitettu. Arseenikyllästettyä puuta saa käyttää julkisten rakennusten ja maatalousrakennusten kantaviin puurakenteisiin, siltoihin ja siltarakenteisiin, laitureihin, perustuksiin ja tukirakenteisiin. Asuinalueilla arseenikyllästetyn puun käyttö on aina kielletty. Rajoitukset on annettu arseenin aiheuttamien terveys- ja ympäristövaarojen vuoksi.

Arseenikylläste sisältää kuparia, arseenia ja kromia.

Arseenipentoksidi

  • on myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä
  • ärsyttää ihoa ja silmiä ja toistuvassa altistuksessa myös hengitysteitä
  • saattaa aiheuttaa ihmisellä syöpää
  • on vaarallista ympäristölle ja sillä on pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristöön.

Kolmiarvoinen kromitrioksidi

  • on myrkyllistä nieltynä ja iholla sekä tappavaa hengitettynä
  • on syövyttävää iholla ja silmissä ja voi aiheuttaa keuhkovaurioita toistuvan tai pitkittyneen altistuneen seurauksena. 
  • on herkistävää iholla ja hengitettynä
  • saattaa aiheuttaa perimävaurioita ja syöpää
  • sen epäillään heikentävän hedelmällisyyttä
  • on vaarallista ympäristölle ja sillä on pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristöön.

Kyllästetyn puun työstö ja käsittely altistavat käyttäjän puun sisältämille terveydelle vaarallisille aineille.

Arseenikyllästetyn puun käytön rajoitukset

Arseenia sisältävän puutavaran luovuttaminen kuluttajille kiellettiin vuonna 2004. Tällöin kiellettiin myös sen käyttö kotitalouksissa tai asuinalueilla. Arseenikyllästettyä puuta ei saa käyttää leikkikentillä tai leikkivälineissä tai elintarvikkeiden, ravintokasvien tai rehun kanssa kosketuksiin joutuvissa rakenteissa.

Nykyään sahatavarana myytävä puu ei sisällä arseenia tai kromia, joten sahatavarana myytävää puuta voi käyttää leikkikentillä ja leikkivälineissä. Kyllästetty puu ei saa joutua kosketukseen elintarvikkeiden, ravintokasvien tai rehun kanssa.

Arseenikyllästetystä puurakenteista liukenee tehoaineita maaperään ja veteen niin kauan, kuin rakenteet ovat paikoillaan. Tehoaineet ovat ympäristöön jouduttuaan erittäin myrkyllisiä monille eliöille. Ne eivät hajoa, vaan kertyvät ympäristöön ja eliöihin.

Arseenikyllästetty puu on vaarallista jätettä

Käytöstä poistettava arseenikyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten se on toimitettava jäteasemalle erilliskeräilyyn. Sitä ei saa polttaa kotitalouksissa.

Oheisessa liitetiedostossa esitetään Tukesin ja ympäristöministeriön yhteinen näkemys arseenia koskevien säädösten soveltamisesta.

Arseenilla käsitellyn puutavaran käyttörajoitusten soveltaminen (PDF-tiedosto)

Arseenikyllästetyn puun käyttöä valvoo ensisijaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jätelain valvontaviranomaiset (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset) valvovat käytöstä poistetun CCA-kyllästetyn puujätteen asianmukaista käsittelyä sekä merkintä- ja siirtoasiakirjavaatimuksia. Tukes valvoo CCA-kyllästetyn puun myyntiä tuotteena (ei jätteenä).