Käsitellyt esineet

Käsitellyllä esineellä tarkoitetaan kaikkia aineita, seoksia tai esineitä,

  • jotka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella tai
  • jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta.

Esimerkiksi vanerilevy voi olla käsitelty homeenestoainetta sisältävällä biosidivalmisteella.

Biosidiasetus koskee myös biosidien käyttöä markkinoille saatettavissa käsitellyissä esineissä, ei pelkästään biosidivalmisteita.

Biosidiasetuksen käsitellyille esineille asettamat vaatimukset koskevat kolmea asiaa:

  • sallittuja/kiellettyjä biosiditehoaineita
  • käsitellyn esineen merkintöjä
  • tiedonantovelvollisuutta kuluttajalle.

Käsitellyissä esineissä sallitut tehoaineet

Biosidiasetuksen mukaan esineitä voi käsitellä vain sellaisilla biosidivalmisteilla, joiden tehoaine on EU:ssa hyväksytty tai jonka hyväksymistä koskeva arviointi on kesken. Vaatimus koskee kaikkia käsiteltyjä esineitä valmistusmaasta riippumatta. Tehoaineen on oltava kyseiseen valmisteryhmään ja käyttöön tarkoitettu, esim. rakennusmateriaalin säilytysaine.

Käsitellyn esineen merkinnät

Käsiteltyä esinettä markkinoille saattava yritys on vastuussa siitä, että käsitellyt esineet on merkitty asetuksen edellyttämin merkinnöin, kun:

  • esineen myyntipäällyksessä tai mainonnassa esitetään väittämä biosidiominaisuudesta
  • merkinnöistä on säädetty tehoaineen hyväksymisasetuksella, koska se on kyseisen tehoaineen riskinarviossa katsottu tarpeelliseksi ihmisen tai ympäristön mahdollisen altistumisen vuoksi.

Merkintävaatimusten tarkempi kuvaus löytyy biosidiasetuksen artiklan 58 kohdasta 3. Merkintöjen on oltava helposti ymmärrettävissä ja selvästi näkyvissä kuluttajille.

Tiedonantovelvollisuus

Kuluttajalla on oikeus pyytää tietoja tehdyistä biosidikäsittelyistä. Käsitellyn esineen biosidikäsittelyä koskevat tiedot on toimitettava tietoa pyytäneelle kuluttajalle maksutta ja 45 päivän kuluessa.

Rajanveto biosidivalmisteen ja käsitellyn esineen välillä on joskus vaikeaa, samoin sen arviointi, onko esine ylipäätään biosidiasetuksen mukainen käsitelty esine. Asiaa on käsitelty esimerkkejä sisältävässä ohjeessa. Muutamista tapauksista on tehty ns. artiklan 3(3) mukainen päätös, jolloin komissio on jäsenmaan pyynnöstä tutkinut asian.

Käsitellyt esineet lyhyesti

Aine, seos tai esine
Käsitelty esine on esim. aine, seos tai esine, joka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella, esim. homeenestoaineella käsitelty vanerilevy tai saniteettisilikoni.

Sallitut biosiditehoaineet
Esineitä voi käsitellä vain biosidivalmisteilla, joiden tehoaine on EU:ssa hyväksytty tai jonka hyväksymistä koskeva arviointi on kesken.

Käsitellyn esineen merkinnät
Yritys vastaa siitä, että käsitellyt esineet on merkitty biosidiasetuksen edellyttämin merkinnöin.

Tiedonantovelvollisuus kuluttajille
Jos kuluttaja pyytää tietoa siitä, millä biosidilla esinettä on käsitelty, tiedot on toimitettava kuluttajalle maksutta ja 45 päivän kuluessa.