Veneenpohjamaalien ja kalaverkkojen käsittelyyn tarkoitettujen valmisteiden käytön rajoitukset ja riskinhallintakeinot

Kiinnittymisenestovalmisteet, veneenpohjamaalit ja kalaverkkojen käsittelyyn käytettävät valmisteet ovat terveydelle ja ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja valmisteita. Jotta ympäristöä ja terveyttä voidaan suojella, Tukes on asettanut valmisteille rajoituksia ja riskinhallintakeinoja.

Ehdot, ohjeet ja tarvittavat turvallisen käytön edellyttämät toimenpiteet mainitaan valmisteiden käyttöohjeissa, päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Käyttäjän on luettava käyttöohjeet huolellisesti aina ennen valmisteen käyttöä.  Vastuu riskinhallintatoimenpiteiden noudattamisesta on viimekädessä valmisteen käyttäjällä.

Yleiset käytön rajoitukset

 • Suomessa saa käyttää veneenpohjamaaleja ja kalaverkkovalmisteita vain merialueilla. Valmisteiden käyttö on kielletty makeissa vesissä, sisävesillä.  
 • Suomessa saa käyttää, myydä ja tuoda maahan vain Tukesin hyväksymiä valmisteita.
 • Valmisteiden käyttö, esimerkiksi maalaus, maalin poisto, verkkojen pesu, ei saa aiheuttaa päästöjä ympäristöön.
 • Käyttö muuhun kuin valmisteen lupapäätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.

Veneenpohjamaalien rajoitukset ja riskinhallintakeinot
Veneenpohjamaalit on jaettu kahteen ryhmään:

 • kuluttaja- ja ammattikäytön valmisteet
 • vain ammattikäytön valmisteet.

Kuluttaja- ja ammattikäytön valmisteet on tarkoitettu käyttöön huviveneissä. Huvivenevalmisteiden kuparin huuhtoutuminen ei saa ylittää raja-arvoa 15 µg/cm2/vrk, joka on 14 vuorokauden keskiarvo valmisteen käyttöiän aikana.

Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen veneenpohjamaalien ostajille on ostotilanteessa annettava kemikaalin kestävät suojakäsineet. Suojakäsineiden käyttö on välttämätöntä.

Vain ammattikäytön valmisteet on tarkoitettu telakoilla tapahtuvaan suurten alusten maalaamiseen. Ammattikäytössä riskihallintatoimilta odotetaan enemmän kuin kuluttajakäytön valmisteissa, esimerkiksi maalaukseen sopivat tilat, jätteiden käsittely ja henkilöstön suojautuminen.

Rajoitukset ryhmittäin

Huvivenevalmisteet, kuluttaja- ja ammattikäytönvalmisteet

 • Valmisteista vapautuvan kuparin huuhtoutuminen ei saa ylittää raja-arvoa 15 µg/cm2/vuorokautta, joka on 14 vrk:n keskiarvo valmisteen käyttöiän aikana.
 • Käyttö on kielletty makean veden alueilla, sisävesillä.
 • Käyttö on sallittu vain merialueilla.
 • Käyttö kalankasvatuslaitteistoissa on kielletty.
 • Kuluttajilta ruiskumaalaus on kielletty. Valmisteita saa maalata vain pensselillä ja telalla.
 • Valmisteiden käytön ja poiston yhteydessä valmistetta tai maalijätettä ei saa joutua maahan tai vesistöön.
 • Maalatessa suojaa maaperä maaliroiskeilta esimerkiksi kestopeitteellä, pressulla tai läpäisemättömällä alustalla.
 • Maalaamisen jälkeen hävitä maalijätteet, likaiset peitteet ja maalausvälineet asianmukaisesti vaarallisena jätteenä tai sekajätteenä.
 • Maalaa maalausohjeita noudattaen.
 • Paikkamaalaa tai maalaa vähemmän, jos mahdollista.
 • Vältä painepesurin käyttöä maalatun veneen pohjan puhdistamisessa.
 • Kemikaalin kestävät suojakäsineet pitää toimittaa valmisteen myyntipakkauksen mukana kuluttajille.
 • Maalaa vain tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
 • Poista vanha maali märkähiontana.
 • Pidä lapset poissa veneen maalausalueelta, kunnes käsitellyt pinnat ovat kuivuneet.

Laivamaalit, vain ammattikäytön valmisteet

 • Käyttö kalankasvatuslaitteistoissa on kielletty.
 • Minimi myyntipakkauskoko on 20 l.
 • Huolehdi, ettei valmistetta tai maalijätettä joudu valmisteiden käytön ja poiston yhteydessä maahan tai vesistöön.
 • Maalatessa suojaa maaperä maaliroiskeilta esimerkiksi kestopeitteellä, pressulla tai läpäisemättömällä alustalla.
 • Maalaamisen jälkeen hävitä maalijätteet, likaiset peitteet ja maalausvälineet asianmukaisesti vaarallisena jätteenä tai sekajätteenä.
 • Maalaa maalausohjeita noudattaen.
 • Paikkamaalaa tai maalaa vähemmän, jos mahdollista.
 • Vältä painepesurin käyttöä maalatun veneen pohjan puhdistamisessa.

Kalaverkkovalmisteiden rajoitukset ja riskihallintakeinot, vain ammattikäyttöön

 • Käyttö on kielletty makean veden alueilla, sisävesillä.
 • Käyttö on sallittu vain merialueilla.
 • Minimi myyntipakkauskoko on 20 l.
 • Valmisteen käytön ja poiston yhteydessä valmistetta ei saa päätyä maahan tai vesistöön.