CLP-asetus

CLP-asetus, eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus 1272/2008 julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 31.12.2008. Tämän jälkeen asetusta on oikaistu ja muutettu useaan kertaan.

Ajantasainen CLP-asetus

Seuraavien asetusten muutokset on huomioitu konsolidoidussa CLP-asetuksessa:

Alkuperäinen CLP-asetus

CLP-asetuksen sisällysluettelo

I OSASTO YLEISET SEIKAT
1-4 artiklat
II OSASTO VAARALUOKITUS
5-16 artiklat
1 luku Tietojen tunnistaminen ja tutkiminen
2 luku

Vaaroja koskevien tietojen arviointi ja luokituksesta päättäminen

III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT
17-34 artiklat
1 luku Varoitusetiketin sisältö
2 luku Varoitusetikettien käyttö
IV OSASTO PAKKAUKSET
35 artikla
V OSASTO AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO
36-42 artiklat
VI OSASTO TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA
43-47 artiklat
VII OSASTO YHTEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
48-62 artiklat
LIITE I VAARALLISTEN AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUSTA JA MERKINTÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET
LIITE II TIETTYJEN AINEIDEN JA SEOSTEN MERKINTÖJÄ JA PAKKAAMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT
LIITE III VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT
LIITE IV TURVALAUSEKELUETTELO
LIITE V VAROITUSMERKIT
LIITE VI TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN YHDENMUKAISTETTU LUOKITUS JA MERKINNÄT
LIITE VII DIREKTIIVIN 67/548/ETY MUKAISEN LUOKITUKSEN JA TÄMÄN ASETUKSEN LUOKITUKSEN VÄLINEN MUUNNOSTAULUKKO
LIITE VIII KIIRELLISIIN TERVEYDENHUOLLON VASTATOIMIIN JA ENNALTA EHKÄISEVIIN TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT YHDENMUKAISTETUT TIEDOT

 

CLP-asetuksen toimeenpanoon liittyvä maksuasetus

  • Komission asetus (EU) 440/2010 Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista 

Oikeustapaukset ECHAn sivuilla