Turvasulkimet ja näkövammaisille tarkoitetut vaaratunnukset

Kuluttajille tarkoitetun kemikaalin pakkauksessa pitää olla turvasuljin ja/tai näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus silloin, kun turvasuljin vaaditaan kemikaalin vaarallisuuden perusteella.

Turvasuljin tarvitaan, jos aine tai seos on

 • välittömästi myrkyllinen, kategoriat 1-3
 • ihosyövyttävä, kategoria 1
 • aspiraatiovaarallinen, pl. aerosolit tai sinetöidyllä spraysuuttimella varustetut pakkaukset
 • elinkohtaisesti myrkyllinen – kerta-altistuminen, kategoria 1
 • elinkohtaisesti myrkyllinen – toistuva altistuminen, kategoria 1
 • sisältää ≥ 3 % metanolia tai ≥ 1 % dikloorimetaania.

Turvasulkimen pitää täyttää standardien EN ISO 8317 tai EN 862 vaatimukset riippuen siitä, onko kyseessä uudelleen suljettava pakkaus vai ei.

Näkövammaisille tarkoitettua vaaratunnusta käytetään, jos aine tai seos on luokiteltu

 • välittömästi myrkylliseksi, kaikki kategoriat
 • ihosyövyttäväksi, kaikki kategoriat
 • sukusolujen perimää vaurioittavaksi, kategoria 2
 • syöpää aiheuttavaksi, kategoria 2
 • lisääntymiselle vaaralliseksi, kategoria 2
 • hengitysteitä herkistäväksi, kaikki kategoriat
 • elinkohtaisesti myrkylliseksi, kategoriat 1 tai 2
 • aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi, pl. aerosolit tai sinetöidyllä spraysuuttimella varustetut pakkaukset, ellei niitä luokiteltu listan muiden vaarojen perusteella
 • syttyväksi kaasuksi, kaikki kategoriat
 • syttyväksi nesteeksi, kategoriat 1 tai 2
 • syttyväksi kiinteäksi aineeksi, kaikki kategoriat

Tavallisin vaaratunnus on pakkauksen pinnasta kohoava tasasivuinen kolmio. Vaaratunnusten koon, muodon ja sijoittelun pitää olla standardin EN ISO 11683 mukaisia.

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 
LIITE II, 3 Osa: Pakkauksia koskevat erityissäännöt