Terveydelle aiheutuvat vaarat 

Kun arvioit aineen tai seoksen terveysvaaroja, sinun on otettava huomioon kaikki CLP-asetuksen kymmenen terveysvaaraluokkaa. Terveysvaaraluokat on jaoteltu edelleen kategorioihin vaaran vakavuuden mukaan. Luokituskriteerit on kuvattu CLP-asetuksen liitteen 1 osassa 3.

Luokittele aine tai seos kriteerien mukaisesti seuraaviin vaaraluokkiin ja niiden kategorioihin:

Tutustu myös Euroopan kemikaaliviraston oppaaseen kriteerien soveltamisesta.

Aineiden luokitus

Käytä aineiden luokitukseen jo olemassa olevaa tietoa. Jos riittäviä ja luotettavia tietoja ei ole saatavilla, on aineen ominaisuuksien selvittämiseksi tehtävä toksikologisia testejä. Testit on suoritettava REACH-asetuksen vaatimusten mukaan, hyvää laboratoriokäytäntöä noudattaen.

Vertaa ainetta koskevia tietoja liitteen I luokituskriteereihin.  Sinun on mahdollisesti käytettävä asiantuntija-apua luokituksen tekemiseen.

Seosten luokitus

Käytä seoksen luokituksessa vaiheittaista lähestymistapaa. Valitse saatavilla olevien tietojen perusteella:

  • seoksilla tehtyihin testeihin perustuva menetelmä tai
  • päättelysääntöjen käyttö tai
  • seoksen sisältämien aineiden luokituksiin perustuva menetelmä.

Huomaa kuitenkin, että syöpävaarallisia, sukusolujen perimälle vaarallisia ja lisääntymiselle vaarallisia seoksia ei saa testata eläinkokeilla, vaan luokitus tehdään seoksen sisältämien aineosien ja aineosien pitoisuuksien perusteella.

Vaiheittainen lähestymistapa:

  • Koko seos testattu: sovella luokituksessa aineiden luokituskriteerejä.
  • Päättelysäännöt: vertaa luokiteltavan seoksen ominaisuuksia samankaltaisen ja testatun seoksen luokitukseen
  • Seoksen aineosiin perustuva luokitus: luokittele seos sen sisältämien aineiden ja aineiden pitoisuuksien perusteella.

Esimerkkejä seoksen luokituksesta löydät esitteestä.

Merkinnät

Valitse terveysvaaramerkinnät aineen tai seoksen luokituksen mukaan. Terveysvaarojen merkinnät on kuvattu asetuksen liitteen I osassa 3 kunkin vaaraluokan kohdalla.

Välitön myrkyllisyys

Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan nopeasti aineelle altistumisen jälkeen ilmeneviä vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat johtaa kuolemaan.

Välittömän myrkyllisyyden osalta kemikaalit luokitellaan kategorioihin 1, 2, 3 tai 4.

Ihosyövyttävyys tai ihoärsytys

Ihosyövyttävyydellä tarkoitetaan pysyvän ihovaurion ilmaantumista enintään neljä tuntia kestäneen kemikaalin annostelun jälkeen. Ihoärsytyksellä tarkoitetaan palautuvan ihovaurion ilmaantumista, enintään neljä tuntia kestäneen kemikaalin annostelun jälkeen.

Syövyttävyyden ja ärsyttävyyden osalta kemikaalit luokitellaan kategorioihin 1A, 1B, 1C tai 2. 

Vakava silmävaurio tai silmä-ärsytys

Vakavalla silmävauriolla tarkoitetaan silmän kudosvauriota tai vakavaa fyysistä näön rappeutumista, joka syntyy, kun kemikaalia on annosteltu silmän pinnalle, eikä silmä palaudu täysin 21 päivän kuluessa annostelusta. Silmä-ärsytyksellä tarkoitetaan muutoksia, jotka ovat täysin palautuvia.

Ihosyövyttävyys otetaan huomioon silmävaikutuksia luokiteltaessa. Silmävaurion tai silmä-ärsyttävyyden osalta kemikaalit luokitellaan kategorioihin 1 tai 2.

Herkistävyys (hengitystiet, iho)

Hengitysteitä herkistävä kemikaali aiheuttaa hengitettynä hengitysteiden yliherkkyyttä. Ihoa herkistävä kemikaali aiheuttaa puolestaan ihoallergiaa.

Herkistävyys hengitysteitse ja ihoherkistävyys ovat omat erilliset kategoriansa. Molemmissa on kategoriat 1, 1A tai 1B. Kemikaali voidaan luokitella alakategoriaan 1A tai 1B sen mukaan, miten voimakkaasta herkistäjästä on kyse.

Sukusolujen perimävauriot

Mutaatio on pysyvä, periytyvä geneettinen muutos tai sen perustana oleva DNA:n muutos. Termiä ”mutageeninen”, eli perimää vaurioittava, käytetään tekijöistä, jotka aiheuttavat mutaatioiden lisääntymisen solu- ja/tai eliöpopulaatioissa. Genotoksisuustesteillä halutaan osoittaa perimää vaurioittavia vaikutuksia.

Sukusolujen perimävaurioiden osalta kemikaalit luokitellaan kategorioihin 1A, 1B tai 2.

Syöpävaarallisuus

Syöpävaarallinen, eli karsinogeeninen, kemikaali voi aiheuttaa syöpää ihmisessä tai koe-eläimessä. Kemikaalien, jotka ovat eläinkokeissa aiheuttaneet kasvaimia, oletetaan voivan aiheuttaa syöpää myös ihmisessä, ellei ole selvää näyttöä siitä, että kyseinen kasvainten muodostumismekanismi on merkityksetön ihmiselle.

Syöpävaarallisuuden osalta kemikaalit luokitellaan kategorioihin 1A, 1B tai 2.

Vaarallisuus lisääntymiselle

Lisääntymiselle vaarallisiin vaikutuksiin kuuluvat haitalliset vaikutukset ihmisten sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen sekä jälkeläisten kehityshäiriöt.

Lisääntymisvaaran osalta kemikaalit luokitellaan kategorioihin 1A, 1B tai 2.

Elinkohtainen myrkyllisyys: kerta- ja toistuva altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys määritellään erityiseksi, kohde-elimessä ilmeneväksi haittavaikutukseksi, joka johtuu kerta-altistumisesta tai toistuvasta altistumisesta kemikaalille. Haittavaikutuksiin sisältyvät kaikki merkittävät terveyteen kohdistuvat, toimintoja heikentävät vaikutukset, palautuvat tai palautumattomat, välittömät ja/tai viiveellä ilmenevät, joita ei erikseen käsitellä muissa vaaraluokissa. Vaikutukset ovat muutoksia, jotka vaikuttavat kudoksen/elimen toimintaan tai morfologiaan tai aiheuttavat eliössä vakavia biokemiallisia tai hematologisia muutoksia ja joilla on merkitystä ihmisen terveydelle.

Arvioinnissa otetaan huomioon merkittävät muutokset yksittäisessä elimessä tai biologisessa järjestelmässä, ja yleiset, vähemmän vakavat muutokset useissa elimissä.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden osalta kemikaalit luokitellaan kategorioihin 1 tai 2, mutta kerta-altistumisessa myös kategoriaan 3, kun kyseessä on hengitysteiden ärsytys tai narkoottiset vaikutukset.

Aspiraatiovaara

Aspiraatiolla tarkoitetaan nesteen tai kiinteän kemikaalin joutumista suoraan suu- tai nenäontelon kautta tai epäsuorasti oksentamisen seurauksena, henkitorveen ja keuhkoihin. Aspiraatiovaaraan sisältyy vakavia välittömiä vaikutuksia, kuten kemiallinen keuhkokuume, eri asteisia keuhkovammoja tai kuolema.

Aspiraatiovaaran osalta kemikaalit luokitellaan yhteen ainoaan kategoriaan 1.