Kemikaalien merkinnät

Kemikaalit pitää merkitä CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti aina EU:hun tuotaessa tai ennen myymistä tai vastikkeetta luovuttamista. Merkinnöistä vastaa kemikaalin toimittaja, eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai myyjä.

Jotta merkintävelvoite täyttyy, yrityksen pitää tiedottaa aineen tai seoksen vaarallisista ominaisuuksista ja opastaa ominaisuuksilta suojautumiseen. Tietojen pitää löytyä tuotteen pakkauksesta ja ammattikäyttöön suunnattujen tuotteiden kohdalla myös käyttöturvallisuustiedotteesta.

Mitkä tuotteet pitää merkitä?

CLP-asetuksen merkintävelvoite koskee seuraavia:

 • myytävät tai vastikkeetta luovutettavat vaaralliseksi luokitellut aineet tai seokset
 • vaaralliseksi luokittelemattomat seokset, joiden merkinnästä on säädetty CLP-asetuksen liitteessä II
 • tietyt räjähtävät esineet, joiden merkinnästä on säädetty liitteen I osassa 2.

Aineiden ja seosten vaaroista on tiedotettava myös verkkokaupassa.

Merkintöjen tietovaatimukset

Merkinnät vaihtelevat aineen tai seoksen luokituksen mukaan. Merkinnöissä pitää käyttää vakiolausekkeita ja symboleita. Pakkauksesta pitää löytyä

 • tuotetunniste
 • tuotteen luokituksen aiheuttaneiden aineiden nimet, pl. luokitukset iho- tai silmä-ärsytyksen, fysikaalisten vaarojen tai ympäristövaaran perusteella aiheuttaneet aineet
 • varoitusmerkit
 • huomiosanat
 • vaaralausekkeet ja turvalausekkeet
 • kemikaalin toimittajan yhteystiedot, eli nimi, osoite ja puhelinnumero
 • sisällön määrä, yleiseen kulutukseen tarkoitetut pakkaukset.

Pakkauksessa olevien varoitusmerkintöjen pitää olla samat kuin käyttöturvallisuustiedotteen varoitusmerkintöjen.

Muista päivittää varoitusetiketit ajan tasalle, jos luokitukseen tai merkintöihin tulee muutoksia.

HUOM! Varoitusetikettiin ei varoitusmerkkien GHS-koodeja.

Mallietiketti aineelle ja mallietiketti seokselle

Merkintöjen muotoiluvaatimukset

Pakkauksen merkintöjen pitää olla selkeitä, pysyviä, helppolukuisia ja muusta pakkaustekstistä erottuvia. CLP-asetuksessa säädetään merkintöjen muotoilusta, kuten tietojen sijoittamisesta tai etiketin koosta suhteessa pakkauksen kokoon. Suomessa myytävien tuotteiden merkintöjen pitää olla suomeksi ja ruotsiksi. Merkintävaatimuksista on poikkeuksia esimerkiksi pienten tai hankalan muotoisten pakkausten kohdalla.

Poimi merkinnät CLP-asetuksen liitteestä I ja tarkista lisämerkintävaatimukset liitteestä II luokitusten perusteella. Valitse taulukoista luokitukseen kuuluvat varoitusmerkit, huomiosana, kaikki vaaralausekkeet, eli H-lausekkeet, ja soveltuvin osin enintään kuusi turvalauseketta, eli P-lauseketta. Päällekkäisyyksien välttämiseksi varoitusmerkkien, vaaralausekkeiden ja turvalausekkeiden käytössä sovelletaan asetuksen ensisijaisuussääntöjä.

Merkintävaatimukset muista säädöksistä

Muista tarkistaa myös mahdolliset muut tuotekohtaiset merkintävaatimukset!  Erityisvaatimuksia on esimerkiksi seuraavissa:

Pakkauksista pitää löytyä kaikki lakisääteiset merkinnät.

Seosten luokitus muuttui 1.6.2015

Seokset on pitänyt luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 1.6.2015 lähtien. Väistyneen lainsäädännön mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia sai olla toimitusketjussa 1.6.2017 saakka, jos ne oli saatettu markkinoille ennen 1.6.2015.

Näin huolehdit kemikaalien merkinnöistä

Tiedota ja opasta
Yrityksen pitää tiedottaa aineen tai seoksen vaarallisista ominaisuuksista ja opastaa ominaisuuksilta suojautumiseen. Tietojen pitää löytyä tuotteen pakkauksesta tai käyttöturvallisuustiedotteesta.

Selvitä, pitääkö tuote merkitä
Merkintävelvoite koskee EU:n ulkopuolelta tuotavia, myytäviä tai vastikkeetta luovutettavia vaaralliseksi luokiteltuja aineita ja seoksia sekä joitain vaaralliseksi luokittelemattomia seoksia.

Verkkokauppa
Huolehdi merkinnöistä myös verkkokaupassa.

Noudata merkintöjen tietovaatimuksia
Merkinnät vaihtelevat aineen tai seoksen luokituksen mukaan. Merkinnöissä pitää käyttää vakiolausekkeita ja symboleita.

Huolehdi merkintöjen muotoiluvaatimuksista
Pakkauksen merkintöjen pitää olla selkeitä, pysyviä, helppolukuisia ja muusta pakkaustekstistä erottuvia.

Varoitusmerkit
Varoitusmerkkien pitää erottua selvästi varoitusetiketistä.

Usein kysyttyä

 • Mitä kieltä varoitusetiketissä pitää käyttää?

  Varoitusetiketissä on käytettävä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden yhtä tai useampaa virallista kieltä, jossa tai joissa aine tai seos saatetaan markkinoille (eli maahantuodaan, myydään tai luovutetaan vastikkeetta), paitsi jos kyseinen jäsenvaltio tai kyseiset jäsenvaltiot määräävät toisin. (CLP-asetuksen artiklan 17 kohta 2)

  Suomessa markkinoille saatettavissa aineissa ja seoksissa pitää olla suomen- ja ruotsinkieliset varoitusetiketit.

  Toimittajat voivat käyttää varoitusetiketeissään useampia kieliä kuin jäsenvaltio vaatii, jos kaikilla käytetyillä kielillä annetaan samat tiedot.

  Huomioitavaa on, että merkintöjen pitää olla kokonsa ja tekstitiheytensä puolesta helposti luettavissa ja varoitusetiketti on luettavissa vaakatasossa, kun pakkaus on normaaliasennossa. Vaara- ja turvalausekkeet on varoitusetiketissä ryhmiteltävä kielen mukaan.

 • Onko etikettiin tulevien varoitusmerkkien lukumäärällä rajoituksia?

  CLP-asetuksessa on tietyt ensisijaisuusperiaatteet tarvittavien varoitusmerkkien määrän rajoittamiseksi. Varoitusmerkkien lukumäärää ei ole rajoitettu tiettyyn maksimimäärään. Varoitusmerkkejä koskevat ensisijaisuusperiaatteet löytyvät CLP-asetuksen artiklasta 26.

 • Miten etikettiin tulevat tiedot pitää sijoitella?

  Merkinnät voi sijoitella vapaasti, kuitenkin niin, että varoitusmerkit, huomiosana, vaaralausekkeet ja turvalausekkeet on sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan. Yritys voi myös päättää vaara- ja turvalausekkeiden järjestyksestä varoitusetiketissä. Vaara- ja turvalausekkeiden ryhmät on sijoitettava etiketissä lähelle toisiaan kielen mukaan.

 • Voiko taitettavaa etikettiä (haitarietikettiä) käyttää, jotta etikettiin saadaan mahtumaan vaaditut tiedot useilla kielillä?

  Taitettavan etiketin käyttö on sallittua, jos aineen tai seoksen pakkaus on niin pienikokoinen tai muodoltaan sellainen, että on mahdotonta täyttää varoitusetikettiä koskevat vaatimukset sen jäsenvaltion kielillä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille.

  Taitettavaa varoitusetikettiä ei kuitenkaan saa käyttää siinä tapauksessa, että varoitusetiketti tulee mahdottomaksi lukea siksi, että toimittaja on päättänyt lisätä siihen enemmän kieliä kuin vain sen jäsenvaltion edellyttämät kielet, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille (eli maahantuodaan, myydään tai luovutetaan vastikkeetta). Tällaisissa tapauksissa lisäkielet on jätettävä varoitusetiketistä pois, ja muita jäsenvaltioita varten on tarpeen mukaan laadittava erillinen varoitusetiketti.

  Sovellettavat CLP-asetuksen säädöskohdat: artiklat 31.1, 29.1 sekä liite I kohta 1.5.1.

 • Pitääkö pahvinen ilmanraikastin merkitä CLP-asetuksen mukaisesti?

  Kyllä, jos raikasteena käytetty aine tai seos tulee luokitelluksi vaaralliseksi. 

  Pahvisessa ilmanraikastimessa pahvi toimii raikasteena käytetyn aineen tai seoksen kantajamatriisina. Ko. aine tai seos pitää luokitella ja merkitä CLP-asetuksen mukaisesti. Pahvin voi katsoa sisäpakkaukseksi ja merkinnät voi tehdä sen mukaisesti. Pienten pakkausten merkintäpoikkeuksia voi soveltaa, jos aineen tai seoksen määrä on alle 125 ml.

 • Miten herkistävät aineet on ilmoitettava herkistäväksi luokitellun seoksen varoitusetiketissä?

  Etiketin tuotetunnisteosassa pitää ilmoittaa seoksen sellaisten aineosien tunnistetiedot, jotka aiheuttavat seoksen luokituksen herkistäväksi (CLP-asetuksen artikla 18).

  Etiketin täydentävien tietojen osiossa pitää ilmoittaa niiden herkistävien aineiden nimet, jotka eivät aiheuta seoksen luokitusta herkistäväksi mutta joita on seoksessa vähintään CLP-asetuksen liitteen I taulukossa 3.4.6 vahvistettuina pitoisuuksina (CLP-asetuksen liitteen II kohta 2.8).

 • Miten herkistävä aine ilmoitetaan sellaisen seoksen varoitusetiketissä, jota ei ole luokiteltu herkistäväksi?

  Jos seosta ei ole luokiteltu herkistäväksi, mutta se sisältää herkistäväksi luokiteltua ainetta vähintään CLP-asetuksen liitteen I taulukossa 3.4.6 vahvistettuna pitoisuutena, pakkauksen varoitusetiketissä pitää olla lauseke EUH208: ”Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.” (CLP-asetuksen liitteen II kohta 2.8)

 • Mitä pitää ottaa huomioon, kun mainostaa vaaralliseksi luokiteltua seosta verkkokaupassa?

  Seosta koskevassa mainonnassa on mainittava varoitusetiketissä ilmoitettu vaaratyyppi tai ilmoitetut vaaratyypit, jos kuluttaja voi mainonnan perusteella tehdä ostosopimuksen näkemättä varoitusetikettiä (CLP-asetuksen 48(2) artikla). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkokaupasta pitää käydä ilmi seoksen varoitusetiketin varoitusmerkki tai-merkit, huomiosana, vaaralausekkeet sekä lisävaaralausekkeet auki kirjoitettuina.

  Lisäksi kansallisen kemikaalilain (599/2013) mukaan kemikaaleja koskevassa markkinoinnissa ei saa viitata kemikaaliin tavalla, joka on harhaanjohtava tai totuudenvastainen kemikaalista ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvien riskien osalta.

  Jos kemikaali on merkitty lausekkeella ”Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk”, sitä ei saa myydä kuluttajille verkkokaupassa.

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
III OSASTO: Vaaraviestintämerkinnät
LIITE I: Vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset
LIITE II: Tiettyjen aineiden ja seosten merkintöjä ja pakkaamista koskevat erityissäännöt
LIITE III: Vaaralausekeluettelo, vaarallisuutta koskevat lisätiedot ja lisämerkinnät
LIITE IV: Turvalausekeluettelo
LIITE V: Varoitusmerkit