Kemikaalien merkinnät

Kemikaalit pitää merkitä CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti aina EU:hun tuotaessa tai ennen myymistä tai vastikkeetta luovuttamista. Merkinnöistä vastaa kemikaalin toimittaja, eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai myyjä.

Jotta merkintävelvoite täyttyy, yrityksen pitää tiedottaa aineen tai seoksen vaarallisista ominaisuuksista ja opastaa ominaisuuksilta suojautumiseen. Tietojen pitää löytyä tuotteen pakkauksesta ja ammattikäyttöön suunnattujen tuotteiden kohdalla myös käyttöturvallisuustiedotteesta.

Mitkä tuotteet pitää merkitä?

CLP-asetuksen merkintävelvoite koskee seuraavia:

 • myytävät tai vastikkeetta luovutettavat vaaralliseksi luokitellut aineet tai seokset
 • vaaralliseksi luokittelemattomat seokset, joiden merkinnästä on säädetty CLP-asetuksen liitteessä II
 • tietyt räjähtävät esineet, joiden merkinnästä on säädetty liitteen I osassa 2.

Aineiden ja seosten vaaroista on tiedotettava myös verkkokaupassa.

Merkintöjen tietovaatimukset

Merkinnät vaihtelevat aineen tai seoksen luokituksen mukaan. Merkinnöissä pitää käyttää vakiolausekkeita ja symboleita. Pakkauksesta pitää löytyä

 • aineen nimi tai seoksen kauppanimi
 • seoksen aineosat, jotka vaikuttavat seoksen luokitukseen 
  • välittömästi myrkylliseksi 
  • ihosyövyttäväksi tai vakavia silmävaurioita aiheuttavaksi
  • sukusolujen perimää vaurioittavaksi
  • syöpää aiheuttavaksi
  • lisääntymiselle vaaraa aiheuttavaksi
  • ihoa herkistäväksi
  • elinkohtaisesti myrkylliseksi
  • aspiraatiovaara aiheuttaviksi
 • varoitusmerkit
 • huomiosanat
 • vaaralausekkeet ja turvalausekkeet
 • kemikaalin toimittajan yhteystiedot, eli nimi, osoite ja puhelinnumero
 • sisällön määrä, yleiseen kulutukseen tarkoitetut pakkaukset
 • UFI (tarvittaessa).

Pakkauksessa olevien varoitusmerkintöjen pitää olla samat kuin käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetut varoitusmerkinnät.

Muista päivittää varoitusetiketit ajan tasalle. Jos aineen tai seoksen luokitus muuttuu, on merkinnät muutettava vastaamaan uutta luokitusta.

HUOM! Varoitusetikettiin ei varoitusmerkkien GHS-koodeja.

Mallietiketti aineelle ja mallietiketti seokselle

Merkintöjen muotoiluvaatimukset

Pakkauksen merkintöjen pitää olla selkeitä, pysyviä, helppolukuisia ja muusta pakkaustekstistä erottuvia. CLP-asetuksessa säädetään merkintöjen muotoilusta, kuten tietojen sijoittamisesta tai etiketin koosta suhteessa pakkauksen kokoon.

Suomessa myytävien tuotteiden merkintöjen pitää olla suomeksi ja ruotsiksi.

Merkintävaatimuksista on poikkeuksia esimerkiksi pienten tai hankalan muotoisten pakkausten kohdalla.

Merkintöjen valitseminen

Varoitusetiketin merkinnät perustuvat aineen tai seoksen luokitukseen. Merkintöjen valinnan voi  yksinkertaistaa kolmeen vaiheeseen:

 • valitse liitteen I taulukoista luokitukseen kuuluvat varoitusmerkit, huomiosana, kaikki vaaralausekkeet, eli H-lausekkeet, ja (soveltuvin osin) enintään kuusi turvalauseketta, eli P-lauseketta
 • tarkista lisämerkintävaatimukset liitteestä II
 • sovella asetuksen ensisijaisuussääntöjä varoitusmerkkien, huomiosanojen ja turvalausekkeiden käytöstä.

Tarkemmat ohjeet merkintöjen valitsemiseen löydät ECHAn merkitsemistä ja pakkaamista koskevasta ohjeesta, johon on linkki sivun lopussa.

Merkintävaatimukset muista säädöksistä

Muista tarkistaa myös mahdolliset muut tuotekohtaiset merkintävaatimukset!  Erityisvaatimuksia on esimerkiksi seuraavissa:

Pakkauksista pitää löytyä kaikki lakisääteiset merkinnät.

Jos kemikaalia ei tarvitse merkitä CLP-asetuksen tai muun erityislainsäädännön mukaisesti, kemikaalin mukana pitää toimittaa tarpeelliset ohjeet ja tiedot kemikaalin turvallista käyttöä varten.

Seosten luokitus muuttui 1.6.2015

Seokset on pitänyt luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 1.6.2015 lähtien. Väistyneen lainsäädännön mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia sai olla toimitusketjussa 1.6.2017 saakka, jos ne oli saatettu markkinoille ennen 1.6.2015.

Näin huolehdit kemikaalien merkinnöistä

Tiedota ja opasta
Yrityksen pitää tiedottaa aineen tai seoksen vaarallisista ominaisuuksista ja opastaa ominaisuuksilta suojautumiseen. Tietojen pitää löytyä tuotteen pakkauksesta tai käyttöturvallisuustiedotteesta.

Selvitä, pitääkö tuote merkitä
Merkintävelvoite koskee EU:n ulkopuolelta tuotavia, myytäviä tai vastikkeetta luovutettavia vaaralliseksi luokiteltuja aineita ja seoksia sekä joitain vaaralliseksi luokittelemattomia seoksia.

Verkkokauppa
Huolehdi merkinnöistä myös verkkokaupassa.

Noudata merkintöjen tietovaatimuksia
Merkinnät vaihtelevat aineen tai seoksen luokituksen mukaan. Merkinnöissä pitää käyttää vakiolausekkeita ja symboleita.

Huolehdi merkintöjen muotoiluvaatimuksista
Pakkauksen merkintöjen pitää olla selkeitä, pysyviä, helppolukuisia ja muusta pakkaustekstistä erottuvia.

Varoitusmerkit
Varoitusmerkkien pitää erottua selvästi varoitusetiketistä.

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
III OSASTO: Vaaraviestintämerkinnät
LIITE I: Vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset
LIITE II: Tiettyjen aineiden ja seosten merkintöjä ja pakkaamista koskevat erityissäännöt
LIITE III: Vaaralausekeluettelo, vaarallisuutta koskevat lisätiedot ja lisämerkinnät
LIITE IV: Turvalausekeluettelo
LIITE V: Varoitusmerkit