Varoitusetikettien ja varoitusmerkkien vähimmäiskoot

Pakkauksen tilavuus Etiketin mitat millimetreinä Kunkin varoitusmerkin mitat millimetreinä
(vinoneliön sivujen pituudet)
≤ 3 litraa vähintään 52x74, jos mahdollista vähintään 10x10 

suositus vähintään 16x16

> 3 litraa, mutta ≤ 50 litraa vähintään 74x105 vähintään 23x23
> 50 litraa, mutta ≤ 500 litraa vähintään 105x148 vähintään 32x32
> 500 litraa vähintään 148x210 vähintään 46x46

Varastossa olevien ja siirrettävien säiliöiden (≥1 m3) merkintöjen pitää olla (päivitetyn) standardin SFS 5491 mukaiset. Säiliöiden merkitsemisestä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 856/2012 ja valtioneuvoston päätöksessä 421/1989.

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008
Liite I, jakso 1.2: Merkinnät