Poikkeukset pienten ja hankalan muotoisten pakkausten merkinnöissä

Jos et voi täyttää varoitusetiketin vaatimuksia pakkauksen koon tai muodon vuoksi, voit esittää merkinnät

 • taitettavassa varoitusetiketissä
 • sidottavassa merkissä
 • ulkopakkauksessa.

Taitettavan varoitusetiketin käyttö voi olla hyödyllistä esim. tilanteessa, jossa pakkauksessa täytyy olla paljon muun lainsäädännön edellyttämiä tietoja. Merkinnät voidaan lisätä ulkopakkaukseen, jos aine tai seos on esim. pakattu useaan pieneen tai muodoltaan hankalaan pakkaukseen.

Pakkaukseen kiinnitetyn taitetun varoitusetiketin osassa tai sisäpakkauksen varoitusetiketissä pitää olla vähintään varoitusmerkit, tuotetunniste ja aineen tai seoksen toimittajan nimi ja puhelinnumero. Muilta osin taitettavia varoitusetikettejä ja sidottavia merkkejä koskevat samat vaatimukset kuin tavanomaisia varoitusetikettejä.

Pakkauksen sisältö enintään 125 ml

Jos kaikkia merkintöjä ei voida esittää edellä kuvatuilla tavoilla, voit jättää tietyt merkinnät pois pakkauksesta. Merkintäsääntöjen poikkeukset löydät tämän sivun Merkintöjä koskevat poikkeukset vaarakategorioittain -taulukosta.

Liukenevan pakkauksen sisältö enintään 25 ml

CLP-merkinnät voi jättää pois, jos pakkauksen sisältö on luokiteltu kuuluvaksi ainoastaan yhteen tai useampaan Merkintöjä koskevat poikkeukset vaarakategorioittain -taulukon vaarakategorioista ja ulkopakkauksessa on CLP-merkinnät. Taulukko löytyy tältä sivulta.

Sisäpakkauksen sisältö enintään 10 ml

Tuotetunniste ja mahdolliset varoitusmerkit riittävät, jos pakkauksen sisältö on tarkoitettu tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön tai laadunvalvonta-analyyseihin ja ulkopakkauksessa on CLP-merkinnät.

Merkintöjä koskevat poikkeukset vaarakategorioittain

Vaarakategoria Poikkeus
 • hapettava kaasu, kategoria 1
 • paineen alainen kaasu
 • syttyvä neste, kategoriat 2 tai 3
 • syttyvä kiinteä aine, kategoriat 1 tai 2
 • itsereaktiivinen aine tai seos, tyypit C–F
 • itsestään kuumeneva aine tai seos, kategoria 2
 • aine, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittää syttyviä kaasuja, kategoriat 1-3
 • hapettava neste, kategoriat 2 tai 3
 • hapettava kiinteä aine, kategoriat 2 tai 3
 • orgaaniset peroksidit, tyypit C–F
 • välittömästi myrkyllinen, kategoria 4, jos ainetta tai seosta ei saateta yleiseen kulutukseen
 • ihoa ärsyttävä, kategoria 2
 • silmiä ärsyttävä, kategoria 2
 • elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoriat 2 tai 3, jos ainetta tai seosta ei saateta yleiseen kulutukseen
 • elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 2, jos ainetta tai seosta ei saateta yleiseen kulutukseen
 • vaarallisuus vesiympäristölle — välitön, kategoria 1
 • vaarallisuus vesiympäristölle — krooninen, kategoriat 1 tai 2
Varoitusmerkki ja huomiosana vaaditaan, mutta vaarakategorioita vastaavat vaara- ja turvalausekkeet voidaan jättää pois.
 • syttyvät kaasut, kategoria 2
 • lisääntymiselle vaarallinen: vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset
 • vaarallisuus vesiympäristölle — krooninen, kategoriat 3 tai 4
Vaaralausekkeet ja huomiosana vaaditaan, mutta vaarakategorioita vastaavat turvalausekkeet ja varoitusmerkit voidaan jättää pois.
 • metalleja syövyttävä
Vaarakategoriaa vastaava varoitusmerkki, huomiosana, vaaralauseke ja turvalauseke voidaan jättää pois.

 

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
LIITE I, jakso 1.5: Poikkeukset merkintöjä ja pakkaamista koskeviin vaatimuksiin

Usein kysyttyä