Kemikaalien varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat vinoneliön muotoisia, merkeissä on musta symboli valkoisella taustalla ja punainen kehys. Varoitusmerkkien pitää erottua selvästi varoitusetiketistä. Varoitusmerkkien vaatimuksista säädetään CLP-asetuksen liitteissä I ja V.

Varoitusmerkkejä vastaavat vaaraluokat ja -kategoriat CLP-asetuksen liitteen V mukaisesti. Huomioithan, että tietyt vaaraluokat edellyttävät useampia varoitusmerkkejä!

Varoitusmerkit vaaraluokittain ja -kategorioittain CLP-asetuksen liitteen V mukaan

Varoitusmerkki: GHS01 – räjähtävä

Kuvassa varoitusmerkki GHS01, joka ilmaisee räjähtäviä aineita.

symboli: räjähtävä pommi

Vaaraluokka ja -kategoria

 • epästabiilit räjähteet
 • vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 kuuluvat räjähteet
 • itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit A, B
 • orgaaniset peroksidit, tyypit A, B

Varoitusmerkki: GHS02 – syttyvä

Varoitusmerkki GHS02 ilmaisee syttyviä aineita.

symboli: liekki

Vaaraluokka ja -kategoria

 • syttyvät kaasut, vaarakategoriat 1A, 1B
 • aerosolit, vaarakategoriat 1, 2
 • syttyvät nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • syttyvät kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2
 • itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyypit B, C, D, E, F
 • pyroforiset nesteet, vaarakategoria 1
 • pyroforiset kiinteät aineet, vaarakategoria 1
 • itsestään kuumenevat aineet ja seokset, vaarakategoriat 1, 2
 • aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • orgaaniset peroksidit, tyypit B, C, D, E, F
 • flegmatoidut räjähteet, vaarakategoriat 1, 2, 3, 4

Varoitusmerkki: GHS03 – hapettava

Varoitusmerkki GHS03 ilmaisee hapettavia aineita.

symboli: liekki ympyrän päällä

Vaaraluokka ja -kategoria

 • hapettavat kaasut, vaarakategoria 1
 • hapettavat nesteet, vaarakategoriat 1, 2, 3
 • hapettavat kiinteät aineet, vaarakategoriat 1, 2, 3

Varoitusmerkki: GHS04 – paineen alainen kaasu

Varoitusmerkki GHS04 ilmaisee paineen alaisia kaasuja.

symboli: kaasupullo

Vaaraluokka ja -kategoria

Paineen alaiset kaasut:

 • puristetut kaasut
 • nesteytetyt kaasut
 • jäähdytetyt nesteytetyt kaasut
 • liuotetut kaasut

Varoitusmerkki: GHS05 – syövyttävä

Varoitusmerkki GHS05 ilmaisee syövyttäviä aineita.

symboli: syöpyminen

Vaaraluokka ja -kategoria

 • metalleja syövyttävät aineet ja seokset, vaarakategoria 1
 • ihosyövyttävyys, vaarakategoriat 1A, 1B, 1C
 • vakava silmävaurio, vaarakategoria 1

Varoitusmerkki: GHS06 – välitön myrkyllisyys

Varoitusmerkki GHS06 ilmaisee välittämästi myrkyllisiä aineita.

symboli: pääkallo ja ristikkäiset luut

Vaaraluokka ja -kategoria

 • välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitysteiden kautta), vaarakategoriat 1, 2, 3

Varoitusmerkki: GHS07 – terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle

Varoitusmerkki GHS07 ilmaisee terveydelle tai otsonikerrokselle vaarallisia aineita.

symboli: huutomerkki

Vaaraluokka ja -kategoria

 • välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitysteiden kautta), vaarakategoria 4
 • ihoärsytys, vaarakategoria 2
 • silmä-ärsytys, vaarakategoria 2
 • ihon herkistyminen, vaarakategoriat 1, 1A, 1B
 • elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoria 3
 • hengitysteiden ärsytys
 • narkoottiset vaikutukset
 • otsonikerrokselle vaarallinen, vaarakategoria 1

Varoitusmerkki: GHS08 – vakava terveysvaara

Varoitusmerkki GHS08 ilmaisee vakavan terveysvaaran aiheuttavia aineita.

symboli: terveysvaara

Vaaraluokka ja -kategoria

 • hengitysteiden herkistyminen, vaarakategoriat 1, 1A, 1B
 • sukusolujen perimää vaurioittava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • syöpää aiheuttava, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • lisääntymiselle vaarallinen, vaarakategoriat 1A, 1B, 2
 • elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
 • elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, vaarakategoriat 1, 2
 • aspiraatiovaara, vaarakategoria 1

Varoitusmerkki: GHS09 – vaarallinen ympäristölle

Varoitusmerkki GHS09 ilmaisee ympäristölle vaarallisia aineita.

symboli: ympäristö

Vaaraluokka ja -kategoria

Vesiympäristölle vaarallinen:  

 • välittömän vaarallisuuden vaarakategoria: Välitön 1
 • pitkäaikaisen vaarallisuuden kategoriat: krooninen 1, krooninen 2

Fysikaaliset vaaraluokat ja -kategoriat, joiden merkitsemiseen ei vaadita varoitusmerkkiä

 • vaarallisuusluokkiin 1.5 tai 1.6 kuuluvat räjähteet
 • syttyvät kaasut, vaarakategoria 2
 • aerosolit, vaarakategoria 3
 • itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyyppi G
 • orgaaniset peroksidit, tyyppi G.

Terveysvaarakategoriat, joiden merkitsemiseen ei vaadita varoitusmerkkiä 

 • lisääntymiselle vaarallinen
  • vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset, lisävaarakategoria.

Ympäristövaaraluokat ja -kategoriat, joiden merkitsemiseen ei vaadita varoitusmerkkiä

 • vesiympäristölle vaarallinen – pitkäaikaisen vaarallisuuden kategoriat:
  • krooninen 3
  • krooninen 4.

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  
LIITE I: Vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset
LIITE V: Varoitusmerkit