Elohopea

Elohopea on hyvin myrkyllinen aine, joka aiheuttaa maailmanlaajuisesti vaaraa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Elohopeaa kulkeutuu eri ekosysteemeiden läpi ravintoketjujen yläpään kuluttajiin, mutta myös ilmassa kaukokulkeutuvana ympäristöön.

Suurin osa elohopeapäästöistä aiheutuu uuden elohopean tuotannosta, jalostuksesta ja elohopean käytöstä tuotteissa ja teollisuusprosesseissa.

Elohopean käyttöä ja päästöjä on rajoitettu maailmanlaajuisella elohopeasopimuksella, ns. Minamatan sopimuksella. Tämä sopimus on EU-alueella toimeenpantu EU:n elohopea-asetuksella, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa.

Elohopeaa käytetään lähinnä hammashoidossa. Ihmiseen se kulkeutuu pääosin ravinnon kautta. Hammasamalgaami on suurin elohopean käyttökohde Euroopan unionin alueella, ja elohopea-asetuksessa on annettu rajoituksia sen käytölle. Elohopean käyttö esimerkiksi kuumemittareissa on kielletty jo vuosia sitten EU:n REACH-asetuksella.

Valvonta

Suomessa Tukes valvoo elohopea-asetuksen 5 ja 8 artiklassa tarkoitettujen tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista. Tulli valvoo elohopeaa sisältävien tuotteiden vientiä ja tuontia, ja ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat elohopean käytön rajoituksia. Suomen ympäristökeskus toimii elohopea-asetuksen toimivaltaisena viranomaisena muilta osin kuin uusien lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden tai valmistusprosessien arvioinnin osalta (8 artiklan 3 kohta), joissa toimivaltainen viranomainen on Tukes.

Elohopeaa rajoitetaan myös useilla muilla säädöksillä esimerkiksi kosmetiikassa, leluissa, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja mittalaitteissa.

Elohopeayhdisteet löytyvät KemiDigi-palvelusta kaikkien muiden kemiallisten aineiden ja seosten tavoin.