Tuote-VOC: rakennus- ja korjausmaalit

Rakennusmaalien ja -lakkojen sekä ajoneuvojen korjausmaalauksessa käytettävien tuotteiden liuotinpitoisuuksien pitää olla tuote-VOC-asetuksen rajoitusten mukaisia. Tieto tuotteiden sisältämistä VOC-yhdisteistä on kirjattava tuotteen päällysmerkintöihin.

VOC-yhdisteellä tarkoitetaan haihtuvaa orgaanista yhdistettä, jonka kiehumispiste normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna on enintään 250 ˚C. Asetuksen rajoittamiin VOC-yhdisteisiin eivät kuulu tuotteen sisältämät haihtuvat orgaaniset yhdisteet, jotka kuivattaessa reagoivat kemiallisesti muodostaakseen osan maalista tai pinnoitteesta.

Rajoitusten tavoitteena on vähentää VOC-yhdisteiden päästöjä. Kun VOC-yhdisteet haihtuvat ilmaan, yhdisteet vaikuttavat haitallisen alailmakehän otsonin muodostumiseen.

Liuotinpitoisuuksien enimmäismäärä ja VOC-yhdisteiden merkitseminen tuotteiden päällysteisiin koskee seuraavia tuotteita:

  • ajoneuvojen korjausmaalaustuotteet, kuten aerosolituotteet
  • rakennus- ja korjausmaalit sekä -lakat, joita käytetään rakennuksiin, niiden koristeisiin ja kiinteisiin kalusteisiin sekä rakennuksiin liittyviin rakenteisiin.

Ei koske seuraavia tuotteita:

  • rakennustuotteiden aerosolit
  • tuotteet, joita käytetään ns. laitos-VOC-asetuksen soveltamisalaan kuuluviin toimintoihin, laitoksiin tai toimintaan, joka on ympäristölupavelvollista tai ilmoitettu merkittäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Näissä toiminnoissa VOC-päästöjä rajoitetaan muutoin.

Päällysmerkinnät

Yrityksen pitää merkitä tuotteen päällysmerkintöihin seuraavat tiedot:

  • asetuksen liitteen 1 mukainen alaluokka (tuoteryhmä), johon tuote kuuluu
  • tuotteelle asetuksen liitteessä 2 määritelty raja-arvo (g/l)
  • käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus (g/l).

VOC-pitoisuus ilmaistaan grammoina litrassa. Alaluokittain määrätyt VOC-yhdisteiden enimmäismäärät löytyvät tuote-VOC-asetuksen liitteestä 2. Käyttötarkoituksen lisäksi raja-arvot on asetettu rakennus- ja korjausmaaleilla ja -lakoilla erikseen vesiohenteisille (VO) ja liuotinohenteisille (LO) tuotteille.