Toimijat ja velvoitteet

Vastuusi ja velvollisuutesi riippuvat siitä, mikä on roolisi toimitusketjussa. Alla olevat toimijoiden kuvaukset auttavat sinua tunnistamaan roolisi. 

Huomaa, että sinulla saattaa olla enemmän kuin yksi rooli.

  • Olet valmistaja, jos valmistat ainetta EU:ssa.
  • Olet maahantuoja, jos tuot ainetta tai seosta EU:hun.
  • Olet esineen tuottaja, jos valmistat tai kokoat esineen EU:ssa.
  • Olet esineen maahantuoja, jos tuot esineen EU:hun.
  • Olet jatkokäyttäjä, jos käytät ainetta sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassasi, esim. maalin valmistaja ja maalari ovat jatkokäyttäjiä. Olet myös jatkokäyttäjä, jos tuot EU:n ulkopuolelle vietyä, toimitusketjussasi rekisteröityä ainetta sellaisenaan tai seoksessa takaisin EU:hun, eli toimit jälleentuojana. Olet jatkokäyttäjä myös silloin, kun EU:n ulkopuolinen valmistaja on nimennyt maahantuojan velvoitteista huolehtivan ainoan edustajan EU:n alueelle. Uudelleenpakkaaja, joka siirtää aineita tai seoksia yhdestä pakkauksesta toiseen, on jatkokäyttäjä.
  • Olet jakelija, jos ainoastaan varastoit ja myy aineita tai seoksia.  Myös uudelleennimeäjät ja -etiketöijät ovat jakelijoita.

Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.

Seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.

Esineellä tarkoitetaan tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus.

REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet rooleittain

REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet taulukkomuodossa

Velvoitteet Valmistaja Maahantuoja Esineen tuottaja tai maahantuoja Jatkokäyttäjä Jakelija
CLP: Aineiden ja seosten luokitus x x x
(aineet, räjähtävät esineet)
x -
CLP: Merkinnät ja pakkaaminen x x x
(räjähtävät esineet)
x x
CLP: Aineen luokitus­ilmoitus x x - - -
CLP: Ilmoitus myrkytystieto­keskukselle seoksesta - x - x -
REACH: Rekisteröinti aineelle x x x
(tarkoituksella vapautuvat aineet)
- -
REACH: Luvan hakeminen aineen käytölle x x x
(tuottajat)
x -
REACH: Ilmoitus luvanvaraisen aineen käytöstä - - x
(tuottajat)
x -
REACH: Kieltojen ja rajoitusten noudattaminen x x x x x
REACH: Käyttö­turvallisuus­tiedotteen laatiminen x x - x -
REACH: Käyttö­turvallisuus­tiedotteen toimittaminen x x - x x
REACH: Jatkokäyttäjän kemikaali­turvallisuus­raportti ja ilmoitus raportin laatimisesta tai vapautuksesta - - x
(tuottajat)
x -
REACH: Ilmoitus ECHAlle esineen SVHC-aineesta - - x - -
REACH: Tiedottaminen asiakkaalle esineen SVHC-aineesta - - - - x
WFD (EU:n jätedirektiivi): SCIP-ilmoitus SVHC-ainetta sisältävästä esineestä - - - - x
(esineiden toimittajat)
Tietojen säilytys 10 vuotta x x x x x

X: toimijan velvoite

-: ei velvoitetta

Usein kysyttyä