Toimijat ja REACH-asetuksen velvoitteet

Jotta voit selviytyä velvoitteistasi, sinun pitää ensin tunnistaa oma roolisi.

Huomaa, että sinulla saattaa olla enemmän kuin yksi rooli.

REACH-asetuksen mukaiset roolit:

  • Olet valmistaja, jos valmistat ainetta EU:ssa.
  • Olet maahantuoja, jos tuot ainetta tai seosta EU:hun.
  • Olet esineen tuottaja, jos valmistat tai kokoat esineen EU:ssa.
  • Olet jatkokäyttäjä, jos käytät ainetta sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassasi, esim. maalin valmistaja ja maalari ovat jatkokäyttäjiä. Olet myös jatkokäyttäjä, jos tuot EU:n ulkopuolelle vietyä, toimitusketjussasi rekisteröityä ainetta sellaisenaan tai seoksessa takaisin EU:hun, eli toimit jälleentuojana. Olet myös jatkokäyttäjä silloin, kun EU:n ulkopuolinen valmistaja on nimennyt maahantiojan velvoitteista huolehtivan ainoan edustajan EU:n alueelle. Uudelleenpakkaaja, joka siirtää aineita tai seoksia yhdestä pakkauksesta toiseen, on jatkokäyttäjä.
  • Olet jakelija, jos ainoastaan varastoit ja myy aineita tai seoksia.  Uudelleennimeäjät ja -etiketöijät ovat jakelijoita.

Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Velvoitteet Valmistaja Maahantuoja

Esineen
tuottaja /
maahantuoja

Jatkokäyttäjä

Jakelija,
myös
esineen

Rekisteröinti x x

x
(tarkoituksella vapautuvat aineet)

   
Luvan hakeminen aineen käytölle x x

x
(tuottajat)

x  
Ilmoitus luvanvaraisen aineen käytöstä    

x
(tuottajat)

x  
Kieltojen ja rajoitusten noudattaminen x x x x x
Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen x x   x  
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen x x   x x
Esineen SVHC-aineesta ilmoittaminen     x    
Esineen SVHC-aineesta tiedottaminen         x
Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti ja ilmoitukset    

x
(tuottajat)

x  
Tietojen säilytys 10 vuotta x x x x

x

Rekisteröinti
Jos valmistat tai maahantuot ainetta EU:hun yli tonnin vuodessa, sinun todennäköisesti pitää rekisteröidä aine. Rekisteröintivelvoite voi koskea sinua myös silloin, kun maahantuot seoksia tai esineitä EU:n ulkopuolelta.

Luvan hakeminen aineen käytölle
Jos käytät tai toimitat ainetta sellaisenaan tai seoksessa luvanvaraiseen käyttöön, sinun pitää hakea lupaa. Voit kuitenkin mahdollisesti hyödyntää toimitusketjussasi jollekin toiselle myönnettyä lupaa.

Ilmoitus luvanvaraisen aineen käytöstä
Jos käytät luvanvaraista ainetta toimitusketjussasi jollekin toiselle myönnetyn luvan mukaisesti, sinun pitää ilmoittaa käytöstäsi Euroopan kemikaalivirastolle.

Kieltojen ja rajoitusten noudattaminen
Ennen kuin valmistat, maahantuot, myyt tai käytät tuotteita, tarkista aina rajoitukset.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen
Jos valmistat tai maahantuot EU:hun kemikaaleja, sinun on mahdollisesti laadittava niille käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen
Kemikaalin toimittajana sinun pitää välittää käyttöturvallisuustiedote asiakkaillesi.

Esineen SVHC-aineesta ilmoittaminen
Jos valmistat tai maahantuot EU:hun esineitä, sinun pitää ilmoittaa esineen sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta Euroopan kemikaalivirastolle.

Esineen SVHC-aineesta tiedottaminen
Sinun pitää tiedottaa asiakastasi esineen sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta.

Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti ja ilmoitukset
Jos käytät ainetta sellaisenaan tai seoksessa muuten kuin käyttöturvallisuustiedotteen altistumisskenaarion tietojen mukaisesti, sinun pitää laatia jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti. Sinun ei tarvitse laatia kemikaaliturvallisuusraporttia, jos käyttösi on vähemmän kuin tonni vuodessa tai käyttösi on tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä. Sinun pitää tehdä jatkokäyttäjän ilmoitus Euroopan kemikaalivirastolle, jos laadit kemikaaliturvallisuusraportin tai hyödynnät vapautusta.

Tietojen säilytys 10 vuotta
Huolimatta siitä mikä roolisi on, sinun pitää säilyttää velvoitteiden noudattamiseksi tarvitsemasi tiedot vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut toiminnan. 

Usein kysyttyä