Aineet esineissä

Esineen sisältämä aine voi aiheuttaa velvoitteita esineen valmistajalle, esineen EU:hun maahantuojalle tai esineen myyjälle.

Aine esineessä voi tarkoittaa seuraavia:

 • aine voi olla esineen osa
 • aine voi vapautua esineestä tarkoituksellisesti
 • aine voi olla esineessä, joka toimii säiliönä tai kantajamatriisina aineelle.

Esineen sisältämän aineen aiheuttamia velvoitteita ovat:

 • esineestä tarkoituksella vapautuvan aineen rekisteröinti
 • ilmoitus esineen erityistä huolta aiheuttavasta aineesta
 • tiedottaminen asiakkaalle esineen erityistä huolta aiheuttavasta aineesta
 • luvan hakeminen luvanvaraisen aineen käytölle esineen valmistuksessa
 • aineelle asetettujen rajoitusten noudattaminen valmistuksessa, käytössä ja markkinoille saattamisessa.

Milloin esineessä oleva aine pitää rekisteröidä?

Esineen sisältämä aine täytyy rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA), jos

 • ainetta on tarkoitus vapautua esineestä tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, esim. kun esinettä käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla
 • vapautuvan aineen määrä esineessä on yli tonnin vuodessa laskettuna esineen painosta
 • vapautuva aine ei ole välttämätön esineen käytölle, esim. hajuste esineessä.

Rekis­teröintivelvollisia ovat esineiden valmistajat ja EU:hun maahantuojat. Rekisteröintiä ei tarvitse tehdä, jos aine on jo rekisteröity samaan käyttöön EU:ssa.

Jos esineen ensisijainen tarkoitus on vapauttaa ainetta, kuten mustetta tulostimen värikasetista, kyseessä on aine säiliössä tai kantajamatriisissa. Aine säiliössä tai kantajamatriisissa on rekisteröitävä, vaikka aine olisi jo rekisteröity samaan käyttöön EU:ssa. Säiliötä tai mahdollista pakkausta tarkastellaan erikseen esineenä.

Milloin esineen erityistä huolta aiheuttavasta aineesta pitää ilmoittaa?

Esineen valmistajan ja EU:hun maahantuojan pitää tehdä ilmoitus ECHAlle, jos

 • esineen sisältämä aine on kandidaattilistalla, eli erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalla
 • erityistä huolta aiheuttavaa ainetta on esineessä 0,1 painoprosenttia suurempana pitoisuutena
 • ainetta on valmistetussa/maahantuodussa esineessä yhteensä yli yhden tonnin määrä vuodessa.

Yritysten on ilmoitettava esineen sisältämästä aineesta ECHAlle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa aineen lisäämisestä kandidaattilistalle.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä kahdessa tapauksessa:

 • Esineen valmistaja tai EU:hun maahantuoja pystyy estämään ihmisten ja ympäristön altistumisen aineelle, kun sitä käytetään normaaleissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, mukaan lukien hävittäminen. Näissä tapauksissa esineen vastaanottajalle pitää toimittaa asianmukaiset ohjeet.
 • Toinen valmistaja tai EU:hun maahantuoja on huomioinut kyseisen käytön ECHAlle tehdyssä aineen rekisteröinnissä.

Milloin esineen erityistä huolta aiheuttavasta aineesta on tiedotettava asiakkaalle?

Asiakkaalle on tiedotettava aineesta, jos

 • aine on kandidaattilistalla, eli erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalla
 • ainetta on esineessä yli 0,1 painoprosenttia.

Myyjän pitää toimittaa tieto automaattisesti asiakkailleen. Myyjän on toimitettava tiedot pyynnöstä myös kuluttajalle 45 päivän kuluessa.

Miten kandidaattilistan aineen pitoisuus esineessä lasketaan?

Kandidaattilistan aineen pitoisuus lasketaan monesta osasta kootun esineen yksittäisen osan painosta eikä kootun esineen koko painosta, ks. Unionin tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 asiassa C-106/14.

Luvanvaraisen aineen käytölle pitää olla lupa

Esineen EU-valmistajalla täytyy olla aineen käytölle lupa, jos aine on sisällytetty luvanvaraisten aineiden luetteloon REACH-asetuk­sen liitteeseen XIV. Esineiden EU:hun maahantuojien ei tarvitse hakea lupaa, vaikka esine sisältäisi luvanvaraista ainetta.

Rajoituksia on noudatettava

Esineissä olevien aineiden pitoisuutta voidaan rajoittaa tai aineen käyttö esineissä voidaan kieltää rajoitusmenettelyn mukaisesti. Esineiden valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus noudattaa REACH-asetuksen liitteessä XVII asetettuja rajoituksia ja ehtoja.

Esimerkkejä

Tuote Säiliö tai kantajamatriisi, jossa ainetta Esine, josta vapautuu ainetta Esine

Mahdollinen REACH-velvoite

Rekisteröinti

(Artikla 6)

Rekisteröinti

(Artikla 7(1))
Ilmoitus ja tiedot-taminen erityistä huolta aiheutta-vasta aineesta (Artikla 7(2) ja 33)
Värikasetit, täytekynät, tussit ym. X (muste)   X (kasetti)
Maalin ruiskupullo X (maali)   X (pullo)
Autonrenkaat     X
Hajukumi, hajustetut tekstiilit ym.   X (hajuste) X (kumi, tekstiilit)
Patterit ja akut     X
Lämpömittarit     X
Kyllästetyt puhdistuspyyhkeet X (puhdistusaine)   X (pyyhe)
Autot, moottoripyörät, ilmanvaihtokoneet ym.     X
Jääkaapit, pakastimet     X
Pahvinen ilmanraikastin X (hajuste)   X (pahvi)
Vaahtosammutin X (sammutusvaahto)   X (sammutin)

 

Aineet esineissä lyhyesti

Rekisteröinti ja muut velvoitteet
Esineen sisältämä aine pitää rekisteröidä silloin, kun aineen on tarkoitus vapautua esineestä tavallisissa käyttöolosuhteissa, esim. hajustettujen esineiden hajusteaineet.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet
Jos esineen sisältämä aine on kandidaattilistalla, esineiden valmistajien ja EU:hun maahantuojien pitää tehdä ilmoitus ECHAlle.

Asiakkaille tiedottaminen
Jos esineen sisältämä aine on kandidaattilistalla, aineesta on tiedotettava asiakkaille.

Lupa luvanvaraisille aineet
Luvanvaraisten aineiden käytölle esineiden valmistuksessa on oltava lupa.

Ei kiellettyjä tai rajoitettuja aineita
Esineiden valmistajien, EU:hun maahantuojien ja toimittajien pitää varmistaa, että esineiden sisältämät aineita noudattavat REACH-asetuksen liitteessä XVII asetettuja rajoituksia ja ehtoja.

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) 1907/2006 
7 ARTIKLA: Esineiden sisältämien aineiden rekisteröinti ja ilmoittaminen
33 ARTIKLA: Velvollisuus tiedottaa esineen sisältämistä aineista
LIITE XIV: Luvanvaraisten aineiden luettelo
LIITE XVII: Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset