Tietojen toimittaminen esineistä SCIP-tietokantaan

SCIP = Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Esineiden toimittajien on toimitettava REACH-asetuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-tietokantaan tammikuusta 2021 alkaen. Sen lisäksi jo nyt on annettava ko. tiedot esineen vastaanottajalle. Tällä varmistetaan, että tieto erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) sisältävistä esineistä on saatavilla tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren ajan, myös jätevaiheessa ja kierrätyksessä.

Tietojen toimittaminen EU:n jätedirektiivin mukaisesti on varmistettu Suomessa kemikaalilakiin tehdyllä muutoksella, joka on tullut voimaan 19.7.2021.

SCIP-tietokanta

EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Jätteen syntymisen ehkäisemiseksi on muun muassa edistettävä vaarallisten aineiden pitoisuuksien vähentämistä materiaaleissa ja tuotteissa.

SCIP-tietokanta edistää SVHC-aineiden asteittaista korvaamista ja turvallisempien vaihtoehtojen kehittämistä. Samalla SCIP-tietokanta täydentää REACH-asetuksen tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuutta SVHC-aineista esineissä.

Jätealan toimijoiden lisäksi myös kuluttajat voivat hyödyntää SCIP-tietokantaa. Lisätietoa jätehuollon toimijoille ja kuluttajille löytyy ECHAn SCIP-sivustolta.

ECHAn SCIP-infograafi kuvaa mikä SCIP on. 

Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?

Seuraavien esineiden toimittajien on toimitettava tietoja ECHAn SCIP-tietokantaan, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia:

  • esineiden valmistajat ja kokoajat EU:ssa
  • esineiden EU:hun maahantuojat
  • esineiden jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille.

Kenen ei tarvitse tehdä SCIP-ilmoitusta?

Ainoastaan suoraan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien (vähittäiskauppa) ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan. Jos jälleenmyyjä toimii myös valmistajana tai EU:hun maahantuojana, ilmoitus on tehtävä.

Miten SVHC-aine lasketaan esineestä?

Jos esine koostuu monesta osasta, SVHC-aineen pitoisuus lasketaan monesta osasta kootun esineen yksittäisen osan painosta eikä kootun esineen koko painosta, ks. Unionin tuomioistuimen tuomio 10.9.2015 asiassa C-106/14.

Miten tiedot toimitetaan SCIP-tietokantaan?

Vaaditut tiedot toimitetaan IUCLID-formaatilla ECHAn ilmoitusportaalin kautta. SCIP-ilmoitus laaditaan ECHAn pilvipalvelussa, IUCLID-ohjelman palvelin- tai työpöytäversiolla tai se voidaan tehdä automaattisesti yrityksen omasta järjestelmästä hyödyntäen automatisoitua S2S-palvelua.

SCIP-sivustolta löytyy tarkemmat tiedot, ohjeet ja työkalut esineiden toimittajille.

Tukesin webinaarit SCIP-ilmoituksesta esineitä toimittaville yrityksille ja jätealan toimijoille

Aiheeseen liittyvät uutiset

Usein kysyttyä