REACH-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH-asetus) julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 30.12.2006. Tämän jälkeen asetusta on oikaistu ja muutettu useaan kertaan.

REACH-asetus: (EY) N:o 1907/2006
Sivulta löydät uusimman konsolidoidun ajantasaisen REACH-asetuksen muutoksineen sekä linkin alkuperäiseen REACH-asetukseen. Konsolidoitu versio ei sisällä asetuksen johdanto-osiota, joka löytyy vain alkuperäisestä REACH-asetuksesta. 

REACH-asetuksen sisällysluettelo

I OSASTO

YLEISET SEIKAT
1-4 artiklat

1 luku

Aihe, soveltamisala ja soveltaminen

2 luku

Määritelmät ja yleinen säännös

II OSASTO

AINEIDEN REKISTERÖINTI
5-24 artiklat

1 luku

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

2 luku

Rekisteröidyiksi katsotut aineet

3 luku

Tietyntyyppisiä eristettyjä välituotteita koskeva rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

4 luku

Kaikkia rekisteröintejä koskevat yhteiset säännökset

5 luku

Vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin ja ilmoitettuihin aineisiin sovellettavat siirtymäsäännökset

III OSASTO

TIETOJEN YHTEISKÄYTTÖ JA TARPEETTOMIEN TESTIEN VÄLTTÄMINEN
25-30 artiklat

1 luku

Tavoitteet ja yleiset säännöt

2 luku

Muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita ja niitä vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröijiä, jotka eivät ole tehneet esirekisteröintiä, koskevat säännöt

3 luku

Vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevat säännöt

IV OSASTO

TIEDOTTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA
31-36 artiklat

V OSASTO

JATKOKÄYTTÄJÄT
37-39 artiklat

VI OSASTO

ARVIOINTI
40-54 artiklat

1 luku

Asiakirja-aineiston arviointi

2 luku

Aineen arviointi

3 luku

Välituotteiden arviointi

4 luku

Yhteiset säännökset

VII OSASTO

LUPAMENETTELY
55-66 artiklat

1 luku

Lupavaatimus

2 luku


Lupien myöntäminen

3 luku

Lupamenettelyt toimitusketjussa

VIII OSASTO

TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN JA SEOKSIEN VALMISTUSTA, MARKKINOILLE SAATTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET
67-73 artiklat

1 luku

Yleiset seikat

2 luku

Rajoitusmenettely

IX OSASTO

MAKSUT JA KUSTANNUKSET
74 artikla

X OSASTO

KEMIKAALIVIRASTO
75-111 artiklat

XI OSASTO

LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO
Kumottu CLP-asetuksella

XII OSASTO

TIEDOTTAMINEN
117-120 artiklat

XIII OSASTO

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET
121-124 artiklat

XIV OSASTO

TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA
125-127 artiklat

XV OSASTO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
128-141 artiklat

LIITE I

AINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖKSET


LIITE II

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEIDEN LAATIMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

LIITE III

PERUSTEET AINEILLE, JOITA REKISTERÖIDÄÄN 1–10 TONNIA

LIITE IV

VAPAUTUKSET 2 ARTIKLAN 7 KOHDAN a ALAKOHDAN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

LIITE V

VAPAUTUKSET 2 ARTIKLAN 7 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA

LIITE VI

ASETUKSEN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOVAATIMUKSET

LIITE VII

VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN YHDEN TONNIN MÄÄRINÄ

LIITE VIII

VAKIOTIEDOT AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 10 TONNIN MÄÄRINÄ

LIITE IX

VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 100 TONNIN MÄÄRINÄ

LIITE X

VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 1 000 TONNIN MÄÄRINÄ

LIITE XI

YLEISET SÄÄNNÖT LIITTEISSÄ VII–X VAHVISTETTUJEN VAKIOTESTAUSOHJELMIEN MUKAUTTAMISEKSI

LIITE XII

YLEISET MÄÄRÄYKSET JATKOKÄYTTÄJILLE AINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA VARTEN

LIITE XIII

PERUSTEET HITAASTI HAJOAVIEN, BIOKERTYVIEN JA MYRKYLLISTEN AINEIDEN SEKÄ ERITTÄIN HITAASTI HAJOAVIEN JA ERITTÄIN VOIMAKKAASTI BIOKERTYVIEN AINEIDEN TUNNISTAMISEKSI

LIITE XIV

LUVANVARAISTEN AINEIDEN LUETTELO

LIITE XV

ASIAKIRJA-AINEISTOT

LIITE XVI

SOSIOEKONOMINEN ANALYYSI

LIITE XVII

TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN, SEOSTEN JA ESINEIDEN VALMISTUKSEN, MARKKINOILLE SAATTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITUKSET

 

Kansalliset poikkeukset

Valtioneuvoston asetus 647/2009 REACH-asetuksen liitteen XVII poikkeuksista
(asbestikuidut, lyijykarbonaatit, lyijysulfaatit ja arseeniyhdisteet)

REACH-asetuksen toimeenpanoon liittyvät komission asetukset

Tästä löydät linkit sivuille, joilta löydät sekä alkuperäiset että konsolidoidut asetukset:

  • Komission asetus (EY) 340/2008 Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista, muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/876
  • Komission asetus (EY) 440/2008 testimenetelmien vahvistamisesta
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/9 tietojen toimittamisesta ja tietojen yhteiskäytöstä
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1692 vaiheittain rekisteröitävien aineiden säännöksistä viimeisen rekisteröintimääräajan jälkeen
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1435 rekisteröijille rekisteröintien ajan tasalle saattamisesta
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/876 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse lupahakemuksista ja tarkastusraporteista, jotka koskevat aineiden käyttöä alkuperäisten varaosien tuotannossa sekä sellaisten esineiden ja moniosaisten tuotteiden korjaamisessa, joita ei enää tuoteta, sekä asetuksen (EY) 340/2008 muuttamisesta

Oikeustapaukset ECHAn sivuilla