Arviointi

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ja EU:n jäsenmaiden viranomaiset, Suomessa Tukes, arvioivat yritysten REACH-rekisteröinnin yhteydessä toimittamia tietoja aineista eri tavoin. Arvioinnilla selvitetään täyttävätkö aineesta annetut tiedot ja aineelle tehdyt testausehdotukset lainsäädännön vaatimukset ja muodostaako aineen käyttö riskin ihmisen terveydelle tai ympäristölle. 

REACHin arviointimenettelyt ovat seuraavat:

  • Asiakirja-arviointi, jossa tutkitaan:
  • täyttävätkö rekisteröintiasiakirjat REACH-asetuksen vaatimukset (CCH, compliance check)?
  • mitkä ovat testausehdotuksessa esitettyjen testien perusteet ja ovatko testit tarpeellisia (TPE, testing proposal evaluation)?
  • Aineen arviointi, jossa selvitetään:
  • mikä on aineen mahdollisesti aiheuttama riski ihmisen terveydelle tai ympäristölle- (SEv, substance evaluation)?

Arvioinnin tuloksena ECHA voi vaatia rekisteröijiä toimittamaan lisätietoja.

Asiakirja-arvioinnissa tietopyynnöt liittyvät rekisteröinnissä toimitettujen tietojen laadun parantamiseen tai tietoaukkojen täyttämiseen.

Testausehdotuksia koskevissa päätöksissä ECHA määrää, mitkä testit rekisteröijän on tehtävä aineelle, jotta tietovaatimukset täyttyvät.

Aineen arvioinnissa arvioiva jäsenmaa selvittää saatavilla olevien tietojen perusteella havaittua aineen aiheuttamaa huolta ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Arvioinnin tuloksena ECHA voi päätöksellään vaatia rekisteröijiä toimittamaan uusia tietoja aineesta huolen selvittämiseksi.

Rekisteröijällä on oikeus osallistua päätöksentekoon asiakirja-arvioinnissa ja aineen arvioinnissa ja kommentoida päätösluonnoksia.

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 
OSASTO VI: Arviointi