Pesuaineiden vaatimukset

Pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden, fosforipitoisuuden, ainesosaluettelon ja merkintöjen pitää olla vaatimustenmukaisia.

Pesuaineita ovat pesuun ja puhdistukseen tarkoitetut saippuat ja muita pinta-aktiivisia aineita sisältävät aineet ja seokset.

Pesuaineita ovat esimerkiksi:

 • pyykin, kankaiden, astioiden ja muiden kovien pintojen puhdistukseen tarkoitetut aineet ja seokset
 • vaatteiden huuhtelu- ja valkaisuaineet,
 • kodin yleispuhdistusaineet
 • koneiden ja kulkuneuvojen pesuun käytettävät seokset.

Kuka vastaa vaatimusten noudattamisesta?

 • Yritys, joka myy valmistamiaan pesuaineita tai maahantuo pesuaineita EU:n ulkopuolelta.
 • Yritys, joka muuttaa pesuaineen koostumusta tai pakkausta tai myy pesuainetta omalla tuotemerkillä.

Pesuaineiden vaatimukset koskevat:

 • pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuutta
 • fosforiyhdisteiden pitoisuuksia pyykinpesu- ja konetiskiaineissa
 • ainesosaluetteloa verkkosivuilla
 • lääkintähenkilöstölle tarkoitettua ainesosaluetteloa
 • pakkausmerkintöjä.

Vaatimus pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudelle

Pinta-aktiivisten aineiden pitää olla lopullisesti aerobisesti biohajoavia, eli hajota hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi.

Vastuuyrityksellä pitää olla testitulokset, joiden mukaan vaatimus täyttyy.

Yrityksen ei tarvitse itse testata pinta-aktiivisia aineita. Riittää, että yritys on saanut toimittajilta kirjallisen vahvistuksen, että aineet täyttävät vaatimukset ja että testitulokset ovat saatavilla.

Yritys voi hakea poikkeuslupaa biohajoavuusvaatimuksesta teollisuus- tai laitoskäyttöön. Poikkeuslupaa haetaan Tukesista ja Euroopan komissiolta. Tukes arvioi, täyttyvätkö edellytykset poikkeusluvalle ja ilmoittaa tuloksena Euroopan komissiolle.

Fosforiyhdisteiden pitoisuusrajoitukset pyykinpesu- ja konetiskiaineissa

Kokonaisfosforimäärän pitää olla kuluttajille tarkoitetuissa

 • pyykinpesuaineissa alle 0,5 g/pesukoneellinen
 • konetiskiaineissa alle 0,3 g/tiskikoneellinen.

Vastuuyritys varmistaa, etteivät sallitut pitoisuusrajat ylity.  

Ainesosaluettelot verkkosivuille ja lääkintähenkilöstölle

Vastuuyritys julkaisee verkkosivuillaan pesuaineen ainesosaluettelon, joka sisältää

 • ainesosat ensisijaisesti INCI-nimillä
 • hajusteet yhtenä ryhmänä sanalla ”hajusteita” ja väriaineet sanalla ”väriaineita”
 • yleisimmät kosketusallergian aiheuttajat, jos niitä on tuotteessa yli 0,01 prosenttia
 • linkki komission verkkosivulle, jossa on listattu INCI-nimet ja niitä vastaavat CAS-numerot.

Teollisuus- ja laitoskäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden ainesosaluetteloa ei tarvitse julkaista verkkosivuilla, jos pesuaineesta on saatavilla tekninen tiedote tai käyttöturvallisuustiedote.

Pesuaineesta pitää laatia erillinen lääkintähenkilöstölle tarkoitettu ainesosaluettelo. Lääkintähenkilöstölle tarkoitetussa ainesosaluettelossa on pesuaineen sisällöstä yksityiskohtaisempaa tietoa kuin verkkosivujen ainesosaluettelossa. Jos lääkintähenkilöstö pyytää vastuuyritykseltä ainesosaluetteloa, se pitää toimittaa viipymättä.

Pesuaineiden pakkausmerkinnöissä annettavat tiedot

Vastuuyritys huolehtii, että kuluttajalle myytävässä pesuainepakkauksessa on seuraavat tiedot:

 • tuotteen nimi ja kauppanimi
 • vastuuyrityksen nimi (valmistaja/EU-maahantuoja), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • sisältöä koskevat tiedot
 • verkkosivun osoite, josta ainesosaluettelo on saatavilla
 • annosteluohjeet pyykinpesuaineille ja konetiskiaineille
 • muut tarpeelliset ohjeet käytöstä ja erityisistä varotoimista.

Sisältöä koskevat tiedot merkitään kuluttajalle myytävään pakkaukseen seuraavasti:

 • Seuraavat ainesosat ilmoitetaan painoprosenttialueina, kun pitoisuus on yli 0,2 p-%: fosfaatit, fosfonaatit, anioniset pinta-aktiiviset aineet, kationiset pinta-aktiiviset aineet, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet, ionittomat pinta-aktiiviset aineet, happipohjaiset valkaisuaineet, klooripohjaiset valkaisuaineet, EDTA ja sen suolat, nitrilotrietikkahappo (NTA) ja sen suolat, fenolit ja halogenoidut fenolit, paradiklooribetseeni, aromaattiset hiilivedyt, alifaattiset hiilivedyt, halogenoidut hiilivedyt, saippua, zeoliitit ja polykarboksylaatit.
 • Entsyymit, desinfiointiaineet, optiset kirkasteet ja hajusteet mainitaan, jos pesuaine sisältää niitä. Esimerkiksi näin: Sisältää entsyymejä ja hajusteita.
 • Yleisimmät kosketusallergiaa aiheuttavat hajusteainesosat ilmoitetaan INCI-nimillä, jos niitä on pesuaineessa yli 0,01 p-%.
 • Säilöntäaineet ilmoitetaan INCI-nimillä, jos niitä on pesuaineessa.

Teollisuus- ja laitoskäyttöön tarkoitettuihin pesuaineisiin ei edellä mainittuja pakkausmerkintöjä vaadita, jos vastaavat tiedot annetaan muussa asianmukaisessa muodossa, esim. käyttöturvallisuustiedotteessa.

Suomessa pakkausmerkintöjen pitää olla suomeksi ja ruotsiksi.

Esimerkki pesuaineen merkinnöistä 

Tarkista myös nämä velvoitteet

Usein kysyttyä