Perusaineet

Kasvinsuojelutarkoituksissa on sallittua käyttää tiettyjä hyväksyttyjä perusaineita. 

Mikä on perusaine?

Perusaineella tarkoitetaan kasvitautien tai -tuholaisten torjumiseksi käytettyä tehoainetta, jossa kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Tehoainetta ei yleensä käytetä kasvinsuojelutarkoituksiin, mutta joka kuitenkin on hyödyllinen kasvinsuojelussa joko sellaisenaan tai tuotteessa, joka koostuu kyseisestä aineesta ja yksinkertaisesta liuottimesta (vesi).
  • Tehoainetta ei saateta markkinoille kasvinsuojeluaineena.
  • Tehoaineen ei katsota aiheuttavan erityistä huolta. 
  • Tehoaine  ei ole hormonitoimintaa häiritsevä, neurotoksinen tai immunotoksinen.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA tekee perusaineesta arvion ja komission pysyvä komitea hyväksyy sen perusaineeksi.

Tehoaineet, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa määritellyt elintarvikkeita koskevat vaatimukset, katsotaan perusaineiksi.

Kun tehoaine on hyväksytty perusaineeksi, sen käyttö on sallittua kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ilman erillistä hyväksyntää. Hyväksyntä perusaineiden käytölle on voimassa toistaiseksi, toisin kuin kasvinsuojeluaineilla. 

Toimi vastuullisesti, noudata ohjeita ja rajoituksia

Vaikka hyväksytyt perusaineet ovat yleisesti tunnettuja tai elintarvikkeina käytettyjä, niiden käytössä kasvinsuojelutarkoituksiin on syytä noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia mahdollisten ihmisille ja ympäristölle koituvien riskien välttämiseksi. 

Perusaineiden käyttöä edistetään kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman mukaisesti. Toimintaohjelmassa määritetään, että kestävät, luonnonmukaiset, fysikaaliset ja muut kuin kemialliset menetelmät on asetettava etusijalle kemiallisiin menetelmiin nähden, jos niillä voidaan torjua tuholaisia tyydyttävästi. 

Käytä perusaineita  kasvinsuojelutarkoituksissa asianmukaisesti havaitun tarpeen mukaan ja käyttöohjeita noudattaen. 

Muiden kuin torjunta-ainetietokannasta löytyvien hyväksyttyjen perusaineiden käyttö tuholaisten tai tautien torjunnassa ei ole luvallista. 

Käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa

Perusaineiden käyttö on sallittua luonnonmukaisessa tuotannossa, jos ne täyttävät elintarvikkeen määritelmän ja ovat kasvi- tai eläinperäisiä.  EU:ssa sallitut perusaineet löytyvät luonnonmukaisessa tuotannossa sallittujen aineiden luettelosta (säädösviite alhaalla).  

Käyttöön soveltuvat välineet

Perusaineita voidaan käyttää samankaltaisilla välineillä kuin muitakin kasvinsuojeluaineita. Tarvittava välineistö riippuu käsiteltävän alueen koosta. Suurilla käsittelyaloilla voidaan käyttää traktorikäyttöisiä ruiskuja, kotipuutarhassa saattaa riittää sumutepullo tai käsikäyttöinen paineruisku. Myös moottoriavusteisten reppuruiskujen käyttö on mahdollista. Varmistathan käyttämäsi levitysvälineen oikeaoppiset käyttötavat ja puhdistusohjeet maahantuojalta tai jälleenmyyjältä.

Kasvuastetaulukko

Perusaineiden tarkastelukertomuksissa sallitut käyttöajankohdat tautien ja tuholaisten torjuntaan on määritelty BBCH-kasvuasteluokituksella, jossa luokan ensimmäinen numero kuvaa kasvuastetta laajemmin ja toinen numero tarkemmin tämän kasvuasteluokan sisällä. Määritelmä on alun perin kehitetty viljoille ja siinä on jonkin verran vaihtelua eri kasvityyppien ja -lajien välillä. Joillain kasveilla kaikkia luokkia ei ole käytössä. 

0 (00-09) Siemenen itämisvaihe, lehtipuiden talvehtimisvaihe
1 (10-19) Kasvun alku, lehtien muodostuminen, lehtipuiden lehtien kasvuvaihe
2 (20-29) Pensomisvaihe, sivuversojen muodostuminen
3 (30-39) Korren kasvu, päävarren kasvu, maanpäällisen osan kasvu
4 (40-49) Tupen turpoaminen, juurimukuloiden kasvu, syötävien osioiden kehittyminen
5 (50-59) Kukintojen esiintulo, nuppuvaihe
6 (60-69) Kukinta
7 (70-79) Tähkien maitoaste, palkojen kehittyminen, hedelmien kehittyminen
8 (80-89) Tähkien taikina-aste, siementen kypsyminen, hedelmien kypsyminen
9 (90-99) Tuleentuminen, kasvun päättyminen

Perusaineet

Lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165 tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta