Poikkeusluvat, koetoiminta ja GEP

Poikkeuslupa (120 vrk) kasvinsuojelun hätätilanteissa

Silloin kun kasvintuhoojan torjumiseksi ei ole jäsenvaltiossa hyväksytty mitään valmistetta tai ei ole olemassa muutakaan torjuntakeinoa, jäsenvaltio voi myöntää poikkeusluvan valmisteen markkinoinnille ja käytölle, jonka kesto on enintään 120 vrk. Valmisteen käytön pitää olla rajoitettua ja valvottua.

Näin haet poikkeuslupaa

 • Täytä hakemuslomake
 • Liitä hakemukseen:
  • Perustelut käytön tarpeellisuudesta
  • Ehdotus käyttöohjeen tekstiksi käyttöohjeineen
  • Saatavilla olevat jäämätutkimukset tai -tiedot
  • GAP-taulukko EPPO-koodeineen
 • Toimita hakemus sähköpostitse ppp (at) tukes.fi.

Lisäksi sinun tulee tehdä hakemus EU:n ESFC-tietokantaan (ESFC, E-Submission Food Chain). Kysy lisätietoa hakemismenettelyistä Tukesista ppp (at) tukes.fi.

Tukes tallentaa tiedot myönnetyistä poikkeusluvista perusteluineen EU-komission tietojärjestelmään. 

Tukesin myöntämistä poikkeusluvista löydät tietoa KemiDigin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Käsittelyaika: 60 vrk
 

Koe- ja tutkimustoimintalupa tai -ilmoitus

Koetoimintalupa on mahdollista saada sellaiselle valmisteelle, jota Tukes ei ole vielä hyväksynyt kasvinsuojeluaineeksi. Lupa tarvitaan myös, jos koe tehdään hyväksytyllä valmisteella uudella käyttökohteella.


Jos haluat tehdä biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden selvittämiseksi pienimuotoisia tai kenttäkokeita suomalaisissa olosuhteissa, sinun on haettava koetoimintalupaa.

Koetoimintalupaa voi hakea taho, jolla on käytettävissään kokeen suorittamiseksi asianmukaiset testauspaikat sekä välineistö. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 9/2012 antaa tarkemmat ohjeet koetoimintaluvasta ja toteutuksen raportoinnista.

Näin haet koetoimintalupaa:

 • Täytä hakemuslomake.
 • Toimita hakemus sähköpostitse ppp (at) tukes.fi viestikentän aiheena: Koetoimintahakemus viimeistään kaksi kuukautta ennen suunnitellun kokeen aloittamista.

Toimita hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • hakija ja kokeen vastuuhenkilö, nimi ja yhteystiedot
 • kokeen tarkoitus
 • koepaikka: paikkakunta, tilatunnus tai sen puuttuessa kiinteistötunnus, koealan pinta-ala,
 • koealan haltija
 • kokeen ajankohta
 • koevalmiste: nimi, koostumus, käyttömäärä, levitystapa, myyntipäällysteksti, jos valmiste on Euroopan unionissa käytössä
 • jäämät, jos tiedot ovat saatavilla, sekä elintarvikkeina tai rehuina käytettävät
 • kasveilla ehdotus sadon käytöstä
 • valmisteen myrkyllisyys ja muut terveysvaikutukset, jos tiedot ovat saatavilla
 • valmisteen käyttäytyminen ja vaikutukset ympäristössä, jos tiedot ovat saatavilla
 • työturvallisuus: yksilöidyt suojainohjeet, käyttöturvallisuustiedote.

Luvan myöntämisen edellytyksiä:

 • kokeesta ei arvioida olevan todennäköisiä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön
 • hakijalla on käytettävissään kokeen suorittamiseksi asianmukaiset testauspaikat, ja
 • koe suoritetaan valvotuissa oloissa käyttäen rajoitettuja määriä valmisteita rajoitetulla alueella
 • luvan hakijan on nimettävä kokeelle vastuuhenkilö
 • kasvinsuojeluainelain mukaiseksi rajoitetun alan pinta-alaksi, jolle lupa voidaan myöntää, tulkitaan alle 100 ha
 • integroitua kasvinsuojelua, IPM, tukevalle tutkimustoiminnolle voidaan edellä mainitusta poiketen myöntää koetoimintalupa laajemmalle pinta-alalle kuin 100 ha
 • koetoimintaluvalla käytettäviltä valmisteilta edellytetään terveyden, kuluttajan ja ympäristön suojelemiseksi samoja käytön rajoituksia kuin vastaavia tehoaineita sisältäviltä valmisteilta. Mikäli hakija ei ole esittänyt ehdotuksia rajoituksiksi eikä Tukesissa ole tietoa valmisteen terveys- eikä ympäristöriskeistä, valmisteelta edellytetään yleisesti käytössä olevia rajoituksia kuten mm. vesistörajoituksia, pohjavesirajoituksia, mehiläisrajoituksia
 • Tukes ei myönnä koetoimintalupaa toistuvasti useita kertoja samalle valmisteelle ja samalle käyttökohteelle.

Koe on keskeytettävä, jos kokeen aikana ilmenee, että valmisteella on sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön, joita ei ole voitu ennakoida lupaa myönnettäessä. Ilmoita asiasta viipymättä Tukesiin ppp (at) tukes.fi.

Toimita Tukesiin selostus tehdystä kokeesta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua luvan voimassaolon päättymisestä.

Muista laittaa selostukseen seuraavat tiedot:

 • koeluvan haltija ja kokeen vastuuhenkilö: nimi ja yhteystiedot
 • kokeen tarkoitus
 • koepaikka: paikkakunta, tilatunnus tai sen puuttuessa kiinteistötunnus, koealan pinta-ala, koealan haltija
 • kokeen ajankohta: milloin kasvinsuojeluainetta on käytetty sekä kokeen kokonaiskesto
 • tiedot koevalmisteesta: nimi, koostumus, käyttömäärä, levitystapa, myyntipäällysteksti, jos valmiste on Euroopan unionissa käytössä
 • koetta koskevat säätiedot: ilman lämpötila, tuulennopeus ja pilvisyys käsittelyhetkellä
 • tutkimuksen tulokset niiden tarkastelu ja päätelmät.

Milloin pelkkä ilmoitus koetoiminnasta riittää?

Jos kokeita tekevä laitos on hyväksytty viralliseksi kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavaksi laitokseksi, lupaa ei tarvita. Tee ainoastaan vapaamuotoinen ilmoitus Tukesiin ppp (at) tukes.fi viikkoa ennen koetoiminnan aloittamista.

Käsittelyaika: 60 vrk

Laitosten GEP-hyväksyminen

Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavaksi laitokseksi voidaan virallisesti hyväksyä vain laitos, joka täyttää testaustoiminnassaan hyvää koekäytäntöä, GEP eli Good Experimental Practice, koskevat vaatimukset (maa- ja metsätalousministeriön asetus 9/2012 liite 1).

Hae hyväksymistä Tukesista hakemuslomakkeella. Tukes tarkastaa, täyttyvätkö hakemuksessa esitetyt hyväksymisen edellytykset ja tekee tarkastuksia laitoksessa.

Vaatimukset koskevat seuraavia asioita:

 • henkilöstö
 • rakennukset ja varastotilat
 • tutkimuksissa käytettävät koneet ja laitteet
 • tutkimuksissa käytettävät materiaalit
 • tutkimusympäristö
 • testattavat valmisteet ja verrannevalmisteet
 • tutkimusten suorittaminen
 • tulosten raportointi ja
 • arkistointi.

Kaikkien yllä lueteltujen osa-alueiden pitää täyttää hyvälle testaustoiminnalle asetetut vaatimukset.

Käsittelyaika: 420 vrk